ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэ тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЕхъулIэныгъэ инхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Къуныжь Зарэ Къазбэч и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Аппаратым документацэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-23

 • Шыхъуэбахъуэ М. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Ветеранхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымрэ щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу гъэсэнымкIэ жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм — Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 19-м
 • №14-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-23

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ ящыхъумэнымкIэ, къегъэлакIуэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIы-нымкIэ куэд зэрызэфIагъэкIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и къегъэла-кIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын
 • Быф Темур Хьэжысмел и къуэм — «Урысейм и МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ отряд» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и къудамэм — Урысейм и МЧС-м Iуащхьэмахуэ щыIэ и къурш къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ отрядым и къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ кинологическэ IэнатIэм и унафэщIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Къардэн Хь.Е. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №11-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Хьэжу В.Щ. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм куэд зэрыхищIыхьам къыхэ-кIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Хьэжу Владимир Щамил и къуэм — «Тэрч алмаз Iэмэпсымэ завод» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №12-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-30

 • ЗекIуэрей М. Д. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын ЗекIуэрей Николай Дин и къуэм.
 •  
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 24-м
 • №6-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр Мэлбахъуэ З. Р. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр фIэщын Мэлбахъуэ Зинаидэ Рашид и пхъум — «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редакторым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 19-м
 • №3-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-12-26

 • Котляров В. Н. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм и тхыдэр зэраджым зегъэужьыным езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Котляров Виктор Николай и къуэм.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м
 • №165-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-22

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Сабиитху е нэхъыбэ гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын
 • Аттаевэ ФатIимэт Мухьэдин и пхъум — сабиихым я анэм
 • Ащнокъуэ Инессэ Хьэзрит-Алий и пхъум — сабийуэ 8-м я анэм
 • Балъкъэр Альбинэ Владимир и пхъум — сабииблым я анэм
 • Барсуковэ Ларисэ Василий и пхъум — сабиитхум я анэм
 • Газаевэ Аслъижан Назир и пхъум — сабиитхум я анэм
 • Гувэжыкъуэ Мадинэ Руслан и пхъум — сабиитхум я анэм
 • Дол Мадинэ Ибрэхьим и пхъум — сабиихым я анэм
 • Къуэжакъ Амыдэ Барэсбий и пхъум — сабиитхум я анэм
 • КъуэщIысокъуэ Оксанэ Борис и пхъум — сабиибгъум я анэм
 • Кулиевэ Маринэ Уэлий и пхъум — сабиитхум я анэм
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-22

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  цIэ лъапIэр Жамбэч Л. Т. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм, и IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Жамбэч Лимэ Тамерлан и пхъум фIэщын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м
 • №150-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Банк IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын «Урысейм и ахъшэ хъумапIэ» акционер зэгухьэныгъэм и къудамэ №8631-м и лэжьакIуэхэм:
 • Бейтыгъуэн Залинэ Хьэсэн и пхъум — унафэщIым и къуэдзэм
 • Дудкэ Светланэ Борис и пхъум — офис хэха №8631/0600-м и унафэщIым и къуэдзэм
 • Сэбаншы Хъусен Мухьэмэд-Шагъир и къуэм — щIыналъэ сервис центрым цIыхухэм щIэгъэкъуэн яхуэхъунымкIэ и центрым и управленэм и унафэщIым
 • Хучунаев Хьэким ТIэхьир и къуэм — офис хэха №8631/0100-м и унафэщIым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м
 • №143-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хь. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законностымрэ хабзэмрэ хъумэныр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр, щхьэхуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным езым и щхьэкIэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №144-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов А. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и къэралыгъуэр зэфIэувэным щиIэ фIыщIэхэмрэ социально-экономи-кэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов Ануар Ахъмэт и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №145-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Къарэмырзэ Б. С. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр             Къарэмырзэ Барэсбий Сулеймэн и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №146-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  Къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етын
 • Былымгъуэт Борис Хъусен и къуэм — «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм госпитальнэ хирургиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэм;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Иванов Владимир Иннокентий и къуэм — Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Налшык» зыгъэпсэхупIэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и дохутыр-урологым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Сокмышевэ Брониславэ Борис и пхъум — Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медицинэ сестра нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Борсэ ХьэIишэт Хьэжсет и пхъум — «Нал цIыкIу» сабий-ныбжьыщIэ щэнхабзэ-псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым
 • Шинкарёвэ Наталье Пётр и пхъум — «Къэбэрдей-Балъкъэрым тхылъ фIыуэ щызылъагъухэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Геляевэ Ариукэ Ибрэхьим и пхъум — «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ бзэщIэныгъэ зэхэтымкIэ и кафедрэм и профессорым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къаскъул Хьэмидбий Къэралбий и къуэм — «Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэхэмрэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и управленэ» муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къубатий Iэдил Iэдиб и къуэм — «Iуащхьэмахуэ» курорт» акционер зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным теухуа IуэхухэмкIэ и департаментым и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Чеченов Алий Хъусен и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и «Сабий-ныбжьыщIэ спорт школ» щIэныгъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэ-егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                                 КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м
 • №140-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ