ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2018-04-10

 • Бжьахъуэ Р. Б. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Бжьахъуэ Ранетэ Башир и пхъум — «Зольские вести» газетым и редакцэ» муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и редактор нэхъыщхьэм.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м
 • №38-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын КIэрэф Мурат Анатолий и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м
 • №39-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-05

 • Хъущт А. В. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министр къулыкъур Хъущт Аслъэнбэч Виталий и къуэм щхьэщыхын.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрыщIэр ягъэувыху, абы и къалэнхэр игъэзэщIэну и пщэ дэлъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Хэжь Заур Мухьид и къуэм.
 • 3. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                   Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м
 • №37-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Ахъуэхъу Т. Б. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ къулыкъур Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №34-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Емуз Н. Гъу. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур Емуз Нинэ Гъузер и пхъум щхьэщыхын, пенсэм зэрыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-04-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр къулыкъур  гъэзэщIэнум теухуауэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Алэкъей Арсен Михаил и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м
 • №36-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-03-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Хэкум и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ зегъэужьыным куэд зэрыхащIыхьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр яфIэщын
 • Винокур Владимир Натан и къуэм — «ПародиехэмкIэ Винокур В. зи унафэщI къэрал театр» федеральнэ къэрал щэнхабзэ бюджет IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщIым
 • Орбакайте Кристинэ Эдмунд и пхъум — артисткэм, Эстрадэ гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм хэтым.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 19-м
 • №26-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэ тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • ЕхъулIэныгъэ инхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Къуныжь Зарэ Къазбэч и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Аппаратым документацэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщIым
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-23

 • Шыхъуэбахъуэ М. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Ветеранхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымрэ щIалэгъуалэр хэкур фIыуэ ялъагъуу гъэсэнымкIэ жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм — Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм.
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 19-м
 • №14-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-23

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и къегъэлакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ ящыхъумэнымкIэ, къегъэлакIуэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIы-нымкIэ куэд зэрызэфIагъэкIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и къегъэла-кIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын
 • Быф Темур Хьэжысмел и къуэм — «Урысейм и МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ отряд» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и къудамэм — Урысейм и МЧС-м Iуащхьэмахуэ щыIэ и къурш къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ отрядым и къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ кинологическэ IэнатIэм и унафэщIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Къардэн Хь.Е. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №11-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Хьэжу В.Щ. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм куэд зэрыхищIыхьам къыхэ-кIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Хьэжу Владимир Щамил и къуэм — «Тэрч алмаз Iэмэпсымэ завод» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №12-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-30

 • ЗекIуэрей М. Д. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын ЗекIуэрей Николай Дин и къуэм.
 •  
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 24-м
 • №6-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр Мэлбахъуэ З. Р. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр фIэщын Мэлбахъуэ Зинаидэ Рашид и пхъум — «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редакторым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 19-м
 • №3-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-12-26

 • Котляров В. Н. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм и тхыдэр зэраджым зегъэужьыным езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Котляров Виктор Николай и къуэм.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м
 • №165-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ