ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ХъыбарегъащIэ'

ПсапащIэ Iуэху

2016-12-22

 • Дыгъэгъазэм и 23-м сыхьэтыр 15-м щытыкIэ гугъу ихуа сабийхэм папщIэ псапащIэ концерт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ. Абы кърихьэлIэнущ щэнхабзэ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм щеджэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

ДАХ-м фрегъэблагъэ

2016-12-15

 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэн папщIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар щекIуэкIынущ Налшык къалэ дэт «Трек» хьэщIэщ-шхапIэм и конференц пэшым, сыхьэт 11-м щIидзэу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Адыгэ пщащэ-2016»-м фрагъэблагъэ

2016-12-03

 • Кэнжэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм «Адыгэ пщащэ — 2016» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр щрагъэкIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Насыпырыхь джэгум фрагъэблагъэ

2016-11-10

 • «Нартхэ я дыгъэ» япэ адыгэ мюзиклыр щэкIуэгъуэм и 23-м сыхьэт 19.00-м Музыкэ къэрал театрым къыщагъэлъэгъуэжынущ. Абы и пэ къихуэу, щэкIуэгъуэм и 10-м сыхьэт 15-м щIидзэу насыпырыхь джэгу щекIуэкIы- нущ Къэбэрдей уэрамым тет «Победа» кинотеатрым и гупэм деж. Iуэхур къызэрагъэпэщ Налшык къалэ ад- министрацэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэр я дэIэпы- къуэгъуу. Мюзиклым щыщ теплъэгъуэхэм феплъыну, лIыхъужьхэм я гъусэу сурэт зытревгъэхыну, адыгэ джэгум фыхэтыну Iэмал фиIэщи, зыхэвмыгъэн.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Молэ Артур фрегъэблагъэ

2016-10-13

 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, дунейпсо фестивалхэм я лауреат Молэ Артур Налшык къалэм Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 26-м сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-м щитынущ «Сыщалъхуа си Хэку» и щхьэзакъуэ концертыр. Абы хэтынущ Ташло Алий, Хьэкъул Оксанэ, Зеущэ Iэуес, Алиевэ Айнэ, ЩоджэнцIыкIу Аслъэн, Насып Дианэ, Дым Елдар, Бей Аслъэн, «ДжэгуакIуэ» цIыхубэ ансамблыр, «Кавказым и щIалэгъуэ» гупыр. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 47-41-42;  44-22-10.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2016-10-13

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • — зи ныбжьыр илъэси 8 — 15-м ит сабийхэм;
 • — студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуейхэр 8-967-417-78-85             телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Усэ къеджэну зыфIэфIхэр фрагъэблагъэ

2016-10-06

 • Жэпуэгъуэм и 7-м сыхьэт 16-м щIидзэу Музыкэ театрым «Усыгъэр сыхьэтитIкIэ» фIэщыгъэм щIэт литературэ нэтын щытрахынущ.
 • Гукъыдэж зиIэ псори а Iуэхум фыхэтыну, фIыуэ флъагъу усакIуэхэм я усэ нэхъыфIхэм фи анэдэлъхубзэкIэ е урысыбзэкIэ фыкъеджэну фрагъэблагъэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Сабий зеиншэхэм папщIэ

2016-09-13

 • ФокIадэм и 11-м Налшык «Дуней» псапащIэ концертышхуэ щекIуэкIынущ.

 •  
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къэзан Сэтэней и «Культура и жизнь» фондым къызэригъэпэщ зэхыхьэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыщу къэралым цIэрыIуэ щыхъуа артистхэр Налшык щызэхуишэ­сынущ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

2016-08-31

 • СурэтыщI Шемякин Михаил и фондым, Философиемрэ творчествэм и психологиемкIэ институтым, «Воображаемый музей Михаила Шемякина» авторскэ проектым хэту, республикэм ис сурэтыщIхэм папщIэ «Дети в искусстве» зэпеуэ къыхелъхьэ.
 • Зэпеуэм теухуауэ хъыбарыр нэхъ зыубгъауэ КъБР-м и СурэтыщIхэм я сайтым (artkavkaz.ru) къыщывгъуэтынущ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 42-49-88; 77-39-40,40-74-39

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Кином и жэщ

2016-08-24

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм шыщхьэуIум и 27-м екIуэкIыну «Ночь кино» урысейпсо Iуэхум фыхэтыну фрегъэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

2016-08-24

 • 2016 гъэм шыщхьэуIум и 27-м сыхьэтыр 10.00-м «Синдика» хьэщIэщым щызэхохьэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и зи чэзу илъэс зэIущIэр.
 • Академием хэт псори къыдогъэблагъэ.
 •  
 • КъызэгъэпэщакIуэ  комитет

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Евтушенкэ Евгений и пшыхь

2016-07-26

 • КъБР-м и Музыкэ театрым бадзэуэгъуэм и 29-м сы-хьэт 19-м щекIуэкIынущ усакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Евтушенкэ  Евгений и пшыхь.
 • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 77-42-08; 40-74-39.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

«Полк уахътыншэм» фыхыхьэнумэ

2016-05-06

 • КъБР-м Къэрал, муниципальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэуIуу щызэфIах и центрым зыхуегъэхьэзыр накъыгъэм и 9-м екIуэкIыну «Полк уахътыншэ» урысейпсо Iуэхум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

2016-04-27

 • Утыку кърахьэ
 •  Нобэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм «Миру — мир!» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахынущ. Ар Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 71-рэ щрикъум ирихьэлIэу ирагъэкIуэкI дауэдапщэхэм хэту къызэрагъэпэщащ. Абы и жэрдэмщIакIуэр Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэрщ.
 •  
 • Выставкэм утыку къыщрахьэнущ республикэм щыцIэрыIуэ сурэттеххэу Толгуров Камал, Подва Алика, Сенич Михаил, Елъкъэн Артур, Къаз-дэхъу Азэмэт сымэ я лэжьыгъэхэр.
 • Гъэлъэгъуэныгъэр сыхьэт 16-м щIидзэнущ.
 •  
 • Ди къэралым щынэхъыфIхэм  ящыщщ
 •  Нобэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-м щеджэхэм Музыкэ театрым концерт щатынущ. Налшык къалэ округым и администрацэм къызэригъэпэща пшыхьым ныбжьыщIэхэм иужьрей илъэситхум зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ псори щагъэлъэгъуэнущ. Апхуэдэуи школым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэр щIыхь тхылъхэмкIэ ягъэлъэпIэнущ.
 •  
 • Налшык дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-р ди къэралым щынэхъыфIу къалъыта еджапIэ 50 хагъэхьащ. А зэпеуэр 2015 гъэм «Урысейм и сабий зэчиифIэхэр — 2015» фIэщыгъэм щIэту УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIауэ щытащ.
 • Пшыхьыр сыхьэт 17-м щIидзэнущ.
 •  
 • ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд  и фэеплъ  пхъэбгъур
 •  Политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, зауэм, лэжьыгъэм я ветеран ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд и фэеплъ пхъэбгъу мэлыжьыхьым и 29-м Налшык къыщызэIуахынущ.
 •  Пхъэбгъур ШэджыхьэщIэр щыпсэуа, Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым тет 21-нэ унэм щыфIадзэнущ.
 • ЩыщIидзэнур сыхьэт 11-рщ.
 •  
 • Пшыхьым фрагъэблагъэ
 •  КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым накъыгъэм и 19-м щекIуэкIынущ «Бжьамий» ансамблым и уэрэджыIакIуэ, гъуазджэхэмкIэ «Сочэ-2013» дунейпсо зэпеуэм и лауреат Аслъэн Iэсият и юбилей пшыхь.
 •  
 • Концертыр ягъэдэхэнущ Сокъур Ольгэ, Нэхущ Чэрим, Тхьэгъэлэдж Светланэ, Лий Аслъэн, Щэрмэт Людмилэ, Балъкъэр Юрий, Лосэн Тимур, Шал Хъусен, ТхьэкIумащIэ Аслъэн, Уэзрокъуэ Чэрим, «Кабардинка» ансамблымрэ къафэмкIэ «Каллисто» театрымрэ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

2016-04-08

 • Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ
 • США-м къикIыжа егъэджакIуэм адыгэбзэ къызыгурыIуэ ныбжьыщIэхэм (илъэси 8 — 14 хъухэм) инджылызыбзэр яригъэщIэнущ.
 • А бзэр нэхъ куууэ зыджыну, абыкIэ яIэ щIэныгъэм хэзыгъэхъуэну хуей студентхэми хьэрычэтыщIэхэми ядэлэжьэнущ илъэс 30-кIэ егъэджакIуэу щыта а IэщIагъэлIыр.
 • Дерсхэр екIуэкIынущ блыщхьэ, бэрэжьей, мэрем махуэхэм.
 • УпщIэ фиIэмэ, фыпсалъэ хъунущ
 • 8-928-708-57-97 телефоным.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ