ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Накъыгъэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм, Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий цIыхухэм зэрехъуэхъур

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

2018-04-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр къипщытэжащ ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы — «Iуащхьэмахуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

2018-04-19

 •  ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бэзэрым къыщыхъуа мафIэсым зыри хэкIуэдакъым

2018-04-17

 • Дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 6-м и деж мафIэс къыщыхъеящ Налшык дэт «Центральнэ» бэзэрым тет павильонхэм ящыщ зым. Абы псори зэхэту къызэщIиубыдащ метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м нэблагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым дыгъуасэ Черкесск зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2018-04-12

 • УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай дыгъуасэ Черкесск къалэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий еплъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрызэрагъэпэщыжым

2018-04-12

 • КIуэкIуэ Юрий щIипщытыкIащ къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрырагъэфIакIуэм икIи зэрызэрагъэпэщыжым. Абыхэм ящыщ зыр хеубыдэ Калюжнэм и уэрамым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIапсэ гъуэгухэр щызэпкъралъхьэну урысей-франджы IуэхущIапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэным яужь йохьэ

2018-03-31

 • «Сочэ-2018» Урысей инвестицэ зэхуэсышхуэм, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зыхэтам, хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» акционер зэгухьэныгъэмрэ Франджым щыщ РОМА S.A.S компаниемрэ мазаем и 15-м Iэ традзауэ щытащ «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы IуэхущIапIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэгурыIуэныгъэм. Абы ипкъ иткIэ, зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуахэр щызэфIагъэкIыну, IуэхущIапIэщIэм и лэжьыгъэр щызэтраублэну щIыпIэу къыхахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. «Севкаврентген-Д» заводым къыщызэрагъэпэщакIэщ кIапсэ гъуэгухэр зэпкърылъхьэ-ным щIадзэн папщIэ зыхуеину псори. ЗэфIагъэкIащ къызэгъэпэщыныгъэ-правовой, техникэ, мылъку-экономикэ я лъэныкъуэкIэ абы пыщIа Iуэхухэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий яхуэгузэващ Кемеровэ къалэм и сату центрым къыщыхъуа мафIэсым хэкIуэдахэм я унагъуэхэм, я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэ

2018-03-27

 •  «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правительствэм, си щхьэм къыдбгъэдэкIыу сахуогузавэ Кемеровэ къалэм и сату центрым къыщыхъуа мафIэсым хэкIуэдахэм я унагъуэхэм. А гузэвэгъуэм хэкIуэдащ цIыху пщIы бжыгъэхэр. ИкъукIэ ди жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм сабийхэри яхэтщ. Республикэм и цIыху псоми гущIыхьэ ящы-хъуащ а хэщIыныгъэшхуэр икIи фи гуауэр къывдагуэш. А гуауэм зэрыпэлъэщын, ар зэрагъэвын къару хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ къакъуэкIыну дыщогугъ. Шэч къытесхьэркъым къэхъуам и щхьэусыгъуэхэр зэ- ман кIэщI дыдэм зэрызэхагъэкIынум. А гузэвэгъуэм фэбжь хэзыхахэр гъэхъужыным хуэунэтIауэ хузэфIэкI псом- кIи защIигъэкъуэну хьэзырщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр», — итщ КIуэкIуэ Юрий Кемеровэ областым и губернатор Тулеев Аман хуигъэхьа телеграммэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-03-24

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу. Дэ догъэлъапIэ а IэнатIэм пэрыт псори зи зэфIэкIыр, зи зэчийр театрым, литературэм, художественнэ творчествэм, концертхэр щат утыкухэмрэ къуажэ клубхэмрэ, библиотекэм, музей лэжьыгъэм къыщызыгъэлъагъуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьэным хуэунэтIа хэкIыпIэхэр

2018-03-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. республикэм и Парламентым зыхуигъэзащ
 •  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ къыщыпсэлъащ республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъазэм теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей Федерацэм и Президентыр щыхахынум ирихьэлIэу республикэм исхэм зэрызахуигъазэр

2018-03-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Ди лъэпкъхэм лIэщIыгъуэ куэд хъу я тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, Урысей зэкъуэтырщ икIи къару зыхэлъырщ ди республикэм тэмэму зиужьынымкIэ шэсыпIэу щытыфынур. Абы къыхэкIыу Урысей Федерацэм и Президентыр гъатхэпэм и 18-м зэрыхахынум ди гъащIэм дежкIэ къыпхуэмылъытэным хуэдизу мыхьэнэшхуэ иIэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэм папщIэ сом мелуан 500

2018-03-13

 • Зи школ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэр зэкIуалIэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьыным, мазитIым щегъэжьауэ илъэсищым нэс зи ныбжьхэр зэкIуалIэ гупхэр нэхъыбэ щIыным 2018 — 2019 гъэхэм трагъэкIуэдэн папщIэ, Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий и унафэкIэ федеральнэ бюджетым и ахъшэу КъБР-м сом мелуан 500 къыхуаутIыпщащ. А ахъшэм и хьэкъкIэ сабий яслъэхэм екIуалIэхэм я бжыгъэр 800-кIэ нэхъыбэ ящIыфынущ.
 • Илъэси 3-м щегъэжьауэ илъэси 7-м нэс зи ныбжь сабийуэ республикэм ис псори сабий садхэмкIэ къызэгъэпэщащ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБКъУ-м къыщызэIуахащ IэщIагъэхэм зыщыхуагъасэ IэнатIэщIэ. Абы ирихьэлIащ КIуэкIуэ Юрий

2018-03-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щыIащ икIи стоматологием хуеджэхэм IэщIагъэм зыщыхуагъасэ пэшыщIэ къыщызэIуахым хэтащ. Къэгъэлъэгъуапхъэщ мы еджапIэм иужьрей зэманым хуабжьу псынщIэу зэрызиужьыр. Иужьрей илъэсрэ ныкъуэм абы студентхэр щеджэ унэщIэу тIу хьэзыр щащIащ. Мы центрыр сэбэп хъунущ дзэ дохутырхэр я IэщIагъэм хуэ-Iэзэу гъэсэнымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм