ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Правительствэм хэтхэмрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэмрэ КIуэкIуэ К. В. ядригъэкIуэкIащ къэрал социальнэ политикэр пхыгъэкIыным теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ зыубгъуа

2018-11-10

 • КIуэкIуэ К. В. республикэм и Правительствэм, муниципальнэ щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэм зэIущIэ зыубгъуа ядригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. «Къэрал социальнэ политикэр гъэзэщIэным теухуауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указым щыубзыхуахэр зэрагъэзащIэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Май щIыналъэр къызэхаплъыхь

2018-11-08

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ абырэ Май районым и щIыпIэ зыбжанэ къызэхаплъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

2018-11-08

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм

2018-11-01

 • Урысей Федерацэм и Вице-премьер Мутко Виталий Москва щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм  щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комис-сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ   В. И., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ

2018-11-01

 • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэм хэтахэм зэрызахуигъэза хъуэхъу псалъэ

2018-10-25

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъумкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я щIэблэ куэдым я гъащIэр комсомолым и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ. Фэ фщыщ дэтхэнэ зыми мы махуэм и комсомол щIалэгъуэр, къызэрыгуэкI, ауэ ВЛКСМ-м щIыхь зиIэ и тхыдэм и лъабжьэ хъуа Iуэху бжыгъэншэхэр зыдилэжьа и ныбжьэгъу пэжхэр игу къегъэкIыж. Зыхуэдэ щымыIэ, тхыдэм зэи къыщымыхъуауэ, цIыху куэд зыхэта жылагъуэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр гъэсэныгъэм и школ гъуэзэджэу уващ, гъащIэм жыджэру хэтыным, гъуэгу тэмэм теувэным куэд хуиущиящ. Комсомолым и лIыкIуэхэр сытым дежи япэ итт, гъуэгу мытыншхэр къыхахыу. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм абыхэм лIыгъэ яхэлъу Хэкур яхъумащ, зауэ нэужь ухуэныгъэшхуэхэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм, егъэджэныгъэм, спортым ехьэлIа проект инхэр гъэзэщIэным жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат сымэ Мейкъуапэ щызэхуозэ

2018-10-23

 • Жэпуэгъуэм и 20-м Мейкъуапэ щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зэгъунэгъу   щIыналъэхэр зэман  къэкIуэнум  дауэ зэрызэдэлэжьэнур

2018-10-23

 • Жэпуэгъуэм и 20-м Къэрэшей-Шэрджэсым щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ШынагъуэншагъэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ и органхэм я унафэщIхэм я советым и зэIущIэр Налшык щекIуэкIащ. Абы хэтащ Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2018-10-20

 • Дыгъуасэ Налшык щекIуэкIащ ШынагъуэншагъэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм Кавказ Ищхъэрэм щыIэ и органхэм я унафэщIхэм я советым и зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Голодец Ольгэрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2018-10-20

 • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм, УФ-м и Президентым «2024 гъэм нэсыху Урысей Федерацэм зегъэужьыным пыщIа лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие къалэнхэмрэ я Iуэхухэмрэ къыдигъэкIа указыщIэм ипкъ иткIэ ягъэхьэзыра «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр зэрыхэтым.
 • Апхуэдэу къаIэтащ ди щIыналъэм и турист-рекреацэ комплексым зыщIэгъэкъуэным ехьэлIа Iуэхухэри.
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым

2018-10-18

 • Жэпуэгъуэм и 16-м Урысейм и Президент Путин Владимир Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэилъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэ

2018-10-13

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Фи IэщIагъэм теухуа махуэшхуэмкIэ — Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек

2018-10-11

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зи чэзу зэIущIэр а комитетым и тхьэмадэ, Урысейм и ФСБ-м и унафэщI Бортников Александр иджыблагъэ Мэхъэчкъалэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Республикэм и унафэщIыр «Бжьыхьэ дыщафэ-2018» гъэлъэгъуэныгъэм еплъащ

2018-10-11

 • «Бжьыхьэ дыщафэ» ХХ урысей агропромышленнэ выставкэр и лэжьыгъэм хиубыдэу дыгъуасэ Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ

2018-10-09

 • Грознэ къалэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 200 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым хэтхэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я цIэкIэ шэшэн лъэпкъым пIалъэ гуфIэгъуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм