ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Юрий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм щаIущIащ УФ-м и Президентым и жылагъуэ екIуэлIапIэу КъБР-м щыIэм

2018-06-23

 • Республикэм и Iэтащхьэм зыкъыщIыхуагъэза Iуэхухэм ящыщщ гугъуехь хэхуа унагъуэхэм ядэIэпыкъуныр, узыфэ хьэлъэ зыпкърыт сабий ныкъуэдыкъуэр дохутыр IуэхущIапIэм гъэкIуэныр. Апхуэдэу тхьэусыхафэхэр ятеухуауэ щытащ псэупIэ Iуэхухэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным, цIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщыр гъэтэмэмыным, районхэм щыIэ социальнэ IуэхущIапIэхэм ядэIэпыкъуным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Террорым  пэщIэтынымкIэ  лъэпкъ  комитетым  и зэIущIэр  Бортников  А. В.  Москва щригъэкIуэкIащ. Абы  хэтащ  икIи  къыщыпсэлъащ  КIуэкIуэ  Ю. А.

2018-06-21

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысейм и Президентым и УказкIэ Темыркъан Юрий УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2018-06-14

 • Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр, Шостакович и цIэр зезыхьэ Санкт-Петербург академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. Тхыгъэм итщ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Псыдзэ къехынкIэ шынагъуэщ

2018-06-14

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэм хуэхьэзыру щытыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий: Дунейпсо террорист гуп щхьэхуэхэр терроризмэм ебэн къэралхэм нэхърэ нэхъ быдэу зэпыщIауэ щызэдэлажьи къохъу. КъБР-м и Iэтащхьэр IущIащ Швейцарием и лIыкIуэу Урысейм щыIэм

2018-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм мэкъуауэгъуэм и 5-м щыIущIащ Швейцарие Конфедерацэм и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Россье Ив, Швейцарие Конфедерацэм нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и федеральнэ департаментым шынагъуэншагъэмкIэ и управленэм и унафэщI Грау Хайди, Швейцарие Конфедерацэм и посольствэу Урысейм щыIэм и политикэ къудамэм и чэнджэщэгъу Кольде Доротее сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм, Осетие Ипщэм и Президентым, РСО — Аланием и УнафэщIым ядэщIыгъуу Санкт-Петербург удз гъэгъахэр щытрилъхьащ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным

2018-05-26

 • Санкт-Петербург щыIэ «Беслъэн и сабийхэм» фэеплъ сыным КIуэкIуэ Юрий удз гъэгъахэр трилъхьащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег, Осетие Ипщэм и Президент Бибилов Анатолий, РСО — Аланием и УнафэщI Битаров Вячеслав, «ищхъэрэ къалащхьэм» щра-гъэкIуэкI дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм (ПМЭФ-2018) хэт нэгъуэщIхэр я гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Iуащхьэмахуэ» курортым къыщыунэхунущ япэ урысей-франджы кIапсэ гъуэгухэр

2018-05-26

 • «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгухэр» урысей-франджы предприятэ зэгуэтым проектхэр хузэхилъхьэнущ икIи зыхуеину Iэмэпсымэхэр къыхуригъэшэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Iуащхьэмахуэ» турист рекреацэ комплексым. Апхуэдэ зэгурыIуэныгъэм дыгъуасэ Iэ щытрадзащ Санкт-Петербург щрагъэкIуэкI дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм (ПМЭФ-2018) Франджы Республикэм щиIэ стендым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Хэку зауэшхуэм хэта Къамбий Мухьэб и ныбжьыр дыгъуасэ илъэс 95-рэ ирикъуащ. Абы къыхэкIыу ветераным ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

2018-05-26

 • Къамбий Мухьэб Алим и къуэм и гъащIэ гъуэгуанэр и щапхъэщ Iуэхумрэ къыщалъхуа хэкумрэ псэемыблэжу зэрыхуэпэжым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэр къэзыуххэм йохъуэхъу

2018-05-25

 • «Нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэм иужьрей уэзджынэр къыщеуащ. Ар республикэм и школхэр къэзыух цIыху мин пщыкIутIым щIигъум, абыхэм я адэ-анэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ икIи жэуаплыныгъэ зыпылъ махуэщ. АдэкIэ экзаменхэр екIуэкIынущ икIи дэтхэнэми IэщIагъэ хуэхъунур къыхихынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

2018-05-17

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий накъыгъэм и   14-м IущIащ республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Накъыгъэ махуэшхуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм, Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий цIыхухэм зэрехъуэхъур

2018-05-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

2018-04-19

 •  КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр къипщытэжащ ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы — «Iуащхьэмахуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

2018-04-19

 •  ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм