ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэхыхьэхэр'

Псэ къабзагъэм щыщ Iыхьэ

2018-02-08

 • «ЩIэныгъэм хуэгъэпса гъащIэ» — апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ зэхуэс купщIафIэ щекIуэкIащ РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым (КъБЩIЦ) Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Журналистхэм я етхуанэ зэхыхьэшхуэр зэхуащIыжащ

2017-12-06

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIа, КИФЩI-м и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэр дыгъэгъазэм и 1-м зэхуащIыжащ. Ингуш Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэр я дэIэпыкъуэгъуу. Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Магас къалэм щыIэ Ингуш къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ зэIущIэ зыубгъуахэр, мастер-классхэр, стIол хъурейхэр, эксперт сессиехэр, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр

2017-12-01

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъа- щIэ IэнатIэхэм я V зэхуэсышхуэр. Журналист, къулыкъущIэ, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэ, блогер 500-м щIигъу махуитIкIэ тепсэлъыхьынущ медиа-IэнатIэм и Iуэху зыIутымрэ КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм я лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэ Iэмалхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Къэралым и журналистхэм я зэхуэсышхуэм

2017-11-30

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и XII съезд. Абы кърихьэлIат щIыналъэ 80-м къикIа цIыху 750-м нэс. Ди республи-кэм и лIыкIуэу зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Шаваевэ Разият, газетхэм, журналхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Юрченкэ Наталье, Къардэн Мухьэмэд, Болэт Арсен, Доткъул Сэфарбий, Додуев Аскэр сымэ, журналистхэу Хулаевэ Марзият,  Щоджэн Iэминат, Семёновэ Люазэ сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Гъуазджэхэм я жэщым» фрагъэблагъэ

2017-11-02

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ щэкIуэгъуэм и 4-м ди республикэм щекIуэкIыну «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Хэкупсэу ягъасэ

2017-10-27

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэмкIэ и институтым музыкэмкIэ и кадет корпусым щеджэ цIыкIухэм псалъэ быдэ ирагъэтащ Хэкум хуэпэжыным, щIалэгъуалэм щапхъэ яхуэхъу-ным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Тхыдэр зи лъабжьэ

2017-09-14

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэ- кIа зэхыхьэр теухуауэ щытащ Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум. Гуаджэ Iэминат я пашэу, IуэхущIапIэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ ар. ЕзыгъэкIуэкIар а къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Пшэхэм адрыщIкIэ

2017-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Пшэхэм адрыщIкIэ щыIа фронт» къэрал зэхуаку дзэ-тхыдэ фестивалыр. Ар теухуащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зэхэуэхэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

«Шапсыгъ пщащэм» топсэлъыхь

2017-06-08

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм тхылъ еджэн зыфIэфIхэм я зи чэзу зэхыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ КIэрашэ Тембот и «Шапсыгъ пщащэ» повестым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ

2017-05-17

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ «Шэрджэс ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къызэрагъэпэща, щIэблэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэгъэпса «Интернетымрэ щIалэгъуалэмрэ» турнирыр Арщыдан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэкIэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Фестивалым хэтахэр ягъэлъэпIащ

2017-05-11

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр автомобильнэ-гъуэгу колледжым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы и студент пажэхэр хэтащ Анапэ дэт зыгъэпсэхупIэ лагерым, «Смена» жыхуиIэм, иригъэкIуэкI «Карта добра» фестивалым. КъыжыIапхъэщ еджапIэм и студент нэхъыфIхэр илъэсым къриубыдэу зыбжанэрэ мыпхуэдэ Iуэху зэрыхэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Нало Заур и тхыгъэхэм къоджэ

2017-05-03

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мы махуэхэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ цIэрыIуэ, IуэрыIуатэдж, литературэдж Нало Заур и гъащIэ гъуэгуанэмрэ и IэдакъэщIэкIхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Адыгэ ныпым и щIыхькIэ

2017-04-27

 • Адыгэ ныпым и махуэм и щIыхькIэ Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Адыгэ джэгу» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым, Шэджэм муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ и управленэхэм я жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!

2017-03-16

 • Бзэр дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэщ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсысэм узэрылъэIэсыфщ, и гущIэм узэрынэсыфщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Чэнджэщрэ ущиерэ

2017-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым «ЩIэныгъэм и тхьэмахуэм» ирихьэлIэу зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар нэхъыбэу зыхуэгъэзауэ щытар гуманитар щIэныгъэхэм щызыраIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ щIэныгъэлIхэр аспирантхэм ядэгуэшэнырт, епсэлъылIэнырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр