ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Лашынкъейр зэрыгушхуэ цIыху щыпкъэ

2018-02-13

 • Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыддэгъуэгурыкIуэ хабзэ дахащэхэм ящыщщ я фIыр ягъэлъэпIэныр. ЦIыхум и лэжьыгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ, цIыхугъэкIэ, лIыхъужьыгъэкIэ къихьа ехъулIэныгъэхэм пщIэ хуэщIыныр, жылагъуэм, тхыдэм къащылъыс увыпIэр лъыбгъэсыжрэ и щIыхьыр Iэтыныр IуэхуфIщ, дахэщ, щIэблэм я дежкIэ щапхъэщ. А дуней еплъыкIэр я гъуэгугъэлъагъуэу мэпсэу Шэджэм районым хыхьэ Лашынкъей къуажэр. ЩIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Хьэгъэжей Хьэсэн и жэрдэмкIэ жылэм щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ цIыхум и пщIэр Iэтыным, ар гъэлъэпIэным тещIыхьа зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр, пшыхь купщIафIэхэр. Апхуэдэ зэхуэс дахэм и щапхъэ нэст Лашынкъей иджыблагъэ щызэхаша къуажэпсо гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Абы щагъэлъэпIащ жылэр, районыр, республикэр зэрыгушхуэ, абыхэм я цIэхэр фIыкIэ зыгъэIуа, лъэпкъым и цIыху пэрытхэм ящыщ Бетыгъуэн Iэуес.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лондон щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

2018-02-10

 • Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм, Дуней псом я ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ SIFFA киносаугъэтымрэ къызэзыгъэпэща икIи абы и президент хъуа, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща, зи киносценарийхэмрэ художественнэ фильмхэмрэ дунейпсо кинофестивалхэм я дамыгъэ нэхъыщхьэхэр зыхуагъэфэща усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, продюсер, ЩIДАА-м и академик Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр мазаем и 7-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхубэ дохутыр Тембот Мухьэмэд

2018-02-06

 • 1943 гъэ. И къуэ нэхъыщIэ Назир лIыгъэ хэлъу Хэкум папщIэ и псэр зэритам теухуауэ къыIэрыхьа хъыбарым мазитI-щы ипэкIэ пIэм хиIулIа Каменномост (Къармэхьэблэ) къуажэм щыпсэу Тембот Мэрем и къуэ нэхъыжь Мухьэмэ- ди зэрыхэкIуэдамкIэ «похоронкэ» къыIэрыхьащ. ПIэхэнэ хъуа лIыжьым дуней псор къытеункIыфIащ. И кхъаблэм щIэувэну зыщыгугъа и къуитIыр иIэжкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи зэфIэкIхэр лъагэ Щыхьмырзэ Мухьэмэд

2018-01-25

 • Лъэпкъ щIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и президент, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щыхьмырзэ Мухьэмэд Музэчыр и къуэр. ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ а лэжьакIуэ   емызэшым  иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэм пщIэ инрэ гулъытэ лъагэрэ щагъуэт щIэныгъэ дунейм. УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и арэзыныгъэ хэлъу, абыхэм ящыщ куэд ди щIыналъэм и мэкъумэш IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьы-гъэм и лъабжьэу къащтащ. ЗыIэригъэхьа апхуэдэ ехъулIэны-гъэ лъагэхэм щIэныгъэлIым къыхуахьащ щIыхь лъагэрэ пщIэшхуэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъызэгъэпэщакIуэ Iэзэ, унафэщI щыпкъэ

2018-01-16

 • Ди лъэпкъым и мащIэкъым Хэкум, щалъхуа щIыналъэм ехъулIэныгъэ къахуэхьыным зи щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ, гурылъ къабзэхэмрэ жыджэрагъымрэ хьэлэлу хуэзыгъэлажьэ цIыхухэр. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэхэм, Тхьэшхуэр къызэрыхуэупсауэ бгъэдэлъ я зэчийм и лъэныкъуэщIэхэр къызэкъуэзыххэм, дзыхь къыхуащI дэтхэнэ IэнатIэ-ри езыгъэфIакIуэхэм, шэч хэмылъу, ящыщщ Емуз Нинэ Гъузер и пхъур. КъБР-м и Правительствэм  и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор Емузым и акъылым и жанагъыр, зэхэщIыкI куур, псэ къулеягъыр дапщэщи зыхуэунэтIар къызыхэкIа лъэпкъым къыщIэхъуэ щIэблэм нэхъри зегъэужьынырщ, хуэфащэ гъэсэныгъэ екIурэ щIэныгъэ куурэ етынырщ. Бзылъхугъэ щыпкъэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи IэщIагъэм хуэпэж

2017-12-21

 • УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, зи IэщIагъэм хуэIэижь, зи радионэтынхэр куэдым ягу ирихь Мыз Майе дыгъэгъазэм и 15-м илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэ лэжьакIуэ щыпкъэ

2017-12-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэры­лажьэ Тхьэмокъуэ (Брай) Женя Хьэлым и пхъур 1942 гъэм Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Ку­рыт школыр къиуха нэужь ар щеджащ педагогикэ училищэм адыгэбзэмрэ литературэмкІэ иIа къудамэм. 1962 гъэм ехъулІэныгъэ иІэу ар къи­ухри 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щІэтІысхьащ икIи пэщIэдзэ клас­схэм я егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. ИужькІэ Шэджэм Езанэ къуажэм дэт курыт еджапІэм илъэс бжыгъэкIэ щылэжьащ, пэщIэдзэ классхэм щригъаджэу. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дохутыр, щIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ

2017-11-30

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, Аруан район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу (70 — 90 гъэхэм), КъБР-м и Парламентым и депутату (I — II зэхуэсыгъуэхэм) щыта Лъэпщокъуэ Хьэжысмел СулътIан и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэ гъусэ хуэхъуа IэщIагъэ

2017-11-28

 • Псыгуэнсу къуажэм дэт 1-нэ   курыт  еджапIэм илъэс куэдкIэ егъэджакIуэу щылэжьа Хьэсанэ Владимир  и ныбжьыр щэкIуэгъуэ мазэм илъэс 80 ирокъу. Абы щыщу Владимир  илъэс 40-кIэ егъэджакIуэу щытащ. ГъэсакIуэ, егъэджакIуэ Iэзэм и гъащIэм и зэхуэдитIыр  щихьа еджапIэм зэIущIэ щрагъэкIуэкIмэ, ирагъэблагъэ, пщIэ къыхуащIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыхухэм я пщIэ къэзылэжьа

2017-11-21

 • Зым и дежкIи щэхукъым тхылъхэм нэхъапэм яIа щIэупщIэм иджы зэрыхэщIар. Ауэ, еджэхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуами емылъытауэ, тхылъхэр куэду къыдокI. Абыхэм дыщеджэкIэ итымрэ зытхамрэ мыхъумэ, ар дунейм къытехьэн папщIэ абы гугъу дехьахэм гу щылъыдмытэр нэхъыбэщ. АтIэ зы цIыхукъым икIи цIыхуитIкъым ар зи Iэдакъэ къыщIэкIар. Мис абыхэм ящыщщ корректорри. Абы и къалэнщ тхылъым щыуагъэ хэмыту къыдигъэкIыну. Иджыблагъэ илъэс 95-рэ ирикъуащ а къалэн гугъур илъэс куэдкIэ езыхьэкIа Шэмызокъуэ Кацинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи хъэтI зиIэж сурэтыщI

2017-11-16

 • УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБР-м гъуазджэмрэ щэнхабзэмкIэ и къэрал саугъэтым, «Искусство народов мира», «Артиада России» дуней-псо саугъэтхэм я лауреат, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Акъсырэ Михаил и ныбжьыр жэпуэгъуэм и 30-м илъэс 60 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Жыгышхуэу хадэм димытми, псышхуэм дыщыщкъэ зы ткIуэпсу

2017-11-15

 • Ширдий Маринэ Хьэжумэд и пхъур Арщыдан къуажэм къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и тхыдэ-филологие факультетыр къиуха нэужь ар лэжьыгъэм щыпэрыхьащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» газетым, — абы политикэмрэ жылагъуэ гъащIэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Дадэ Iумахуэ Къарэ Борис

2017-11-14

 • ЦIыхур дунейм къыщытехьэкIэ къалэн пыухыкIа иIэу къегъэщI. Гугъу ехьми, псэзэпылъхьэпIэ ихуэми, шхынкIэ, щитIэгъэнкIэ, щыпсэункIэ мытыншми, а псоми зэрыпэлъэщын къарурэ акъылрэ Алыхьталэм кърет. И насыпщ щIэблэ гъэса къыщIэхъуауэ, ахэр щIэныгъэрэ IэнатIэкIэ къызэригъэпэщауэ, а псом къыдэкIуэуи жылэм сэбэп яхуэхъун лэжьыгъэфI кърихьэлIауэ гъащIэ кIыхь узыншэу езыхьэкIым. Апхуэдэхэращ жьыщхьэ махуэ жыхуаIэжри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлI щэджащэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий

2017-11-03

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщI ди щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-11-02

 • Щыпкъагъэм  и  щапхъэ  Лъостэн  Музэ
 • ГъащIэм хэлъ фIыгъуэхэм ящыщщ ныбжьэгъугъэр. А лъапIэныгъэмкIэ Тхьэр зыхуэупсахэр адрейхэм къахощ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу зэрыпсэумкIэ, лъэ быдэкIэ гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ, сыту жыпIэ-мэ абыхэм я псэр егъэмамыр щытыкIэ гугъум ихуэмэ, Iэр япэу къахуэзышиинухэм ныбжьэгъу пэжри зэрахэтынум, ар дапщэщи щIэгъэкъуэн быдэу, дэIэпыкъуэгъу нэсу къазэрыхущIэкIынум шэч къытрамыхьэу. Апхуэдэ ди ныбжьэгъуфI-хэм ящыщщ нобэ зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Лъостэн Музэ, цIыху псэ къабзэр, щыпкъагъэр зи фащэ адыгэ бзылъхугъэ екIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ