ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-08-02

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Пэгъупэнтыхь». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, драматург КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «И гъащIэр IэщIагъэм теухуауэ». Сэралъп Борис (12+)
 • 8.40 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Жангоразовэ Малика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Ракурс». Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щIэуэ утыку кърихьахэр. Япэ нэтын (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-19

 • 1 КъБР «Мир» канал 
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.40 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

2018-07-12

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Пэгъупэнтыхь». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ГъащIэ гъуэгу». ПщыукIхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-06-28

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Адэжь щIэин». ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-06-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЦIыкIураш». Бахъсэн щIыналъэм и сабий садхэмрэ прогимназиехэмрэ зыхэт фестиваль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Адыгейм и вагъуэ». Телефильм (12+)
 • 8.40 «УсакIуэм и унэм». Кулиев Къайсын и унэ-музейр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-06-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Спортым и лъагапIэхэм хуэкIуэу» (6+)
 • 7.05 «Скрипач». Абаев СулътIанбэч (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 8.00 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Генерал Деп-пуев Хьэким и фэеплъу къызэрагъэпэща, шы биатлонымкIэ зэпеуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 4
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ТВ-галерея». Дунейпсо зэпеуэм и лауреат Шэрыб Валерэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Ди псэлъэгъухэр». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Чурей Дыжьын (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-25

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Iуэху зыбжанэ щызэфIагъэкI щIыпIэ» (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»      (12+)
 • 6.45 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр».    Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Къашыргъэ Хьэмзэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 7.10 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ- Кулиевэ Елизэветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-30

 • 1 «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Удыхьэшхынумэ, къеблагъэ!» ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр