ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»      (12+)
 • 6.45 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр».    Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-12

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Къашыргъэ Хьэмзэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-07

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Хабзэм теухуа упщIэ» (12+)
 • 7.10 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ- Кулиевэ Елизэветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-30

 • 1 «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Удыхьэшхынумэ, къеблагъэ!» ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу. Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Уммаевэ Фазика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.00 «Щэнхабзэм и жьэгу». Хьэмидей къуажэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Къуршым ис къуажэм щекIуэкI махуэшхуэ». КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Тхыдэр къэзыгъэлъагъуэ». Хъуажь Нэрмин (Тырку) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Лъэпкъым и набдзэ». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, драматург КъардэнгъущI Зыра-мыку къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-03-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЩIэныгъэм щыпхиша гъуэгу». Тхыдэ щIэныгъэ- хэм я доктор Аккиевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Шэрэдж рапсодие» (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-15

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 19
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Ракурс». Адыгэшым (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «ГъащIэ кIыхь ухъу!». ПIаз Марие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-02-01

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»  (12+)
 • 6.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Дахагъэр и пщалъэу». Дизайнер Къущхьэ Радимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 8.40 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»  (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-01-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 7.05 «ПэщIэдзэ». Гундэлэн къуажэм и тхыдэм щыщ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр