ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Махуэ  къэси  гъащIэм  щIэбэн  дохутырхэм  я  къарур  иремыкIуэщI. КъБР-м Лышх  уз  зэфыкIхэм  щеIэзэ  и  сымаджэщым  и  лэжьакIуэхэр.

2019-04-08