ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Темыркъан Юрий США-м щыщ Калифорние штатым щохьэщIэ. Анахайм къалэм щыпсэу адыгэхэр я лъэпкъэгъу цIэрыIуэм гуапэу къыIущIащ. Темыркъаным къыбгъэдэсщ Калифорнием щылажьэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Шогуэ Самир. 1990 гъэ.

2018-12-06