ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Зыпэрыт IэнатIэм къыщахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ
 • хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • КIасэ Артур СуIэдин и къуэм — «Налшык гъуэгухэр ухуэным ирахьэлIэхэр къыщыщIагъэкI и IуэхущIапIэ» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым
 • Муртазов Борис Суфьян и къуэм — Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм
 • СокумыщI Арсен Ахьмэдхъан и къуэм — «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым Тэрч щIыналъэм щиIэ щIыпIэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ секретарым;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и юрист»
 • цIэ лъапIэр фIэщIын
 • Кривко Михаил Николай и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэгъэсыгъуэм и депутатым, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ и комитетым и унафэщIым
 • Ташу Мухьэмэд ЗутIэ и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ  Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м
 • №64-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ  Казбек  хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ  и комиссэм и Президиумым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

2020-06-16

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и Президиумым и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лышх уз зыпкърытхэм щеIэзэну диспансерым и ухуэныгъэм щIадзэжынущ

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ лышх уз зыпкърытхэм щеIэзэн папщIэ Налшык къалэм къыщрагъэжьауэ щыта диспансерым и унэр щащI щIыпIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр

2020-06-16

 • УФ-м и Президентым и пщэрылъкIэ, 2020 гъэм и пэщIэдзэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Краснодар щIыналъэм, Дон Iуфэ Iус Ростов къалэм дыщедэIуащ УФ-м и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуауэ цIыхухэм яIэ Iуэху еплъыкIэр зыхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-16

 • Мэкъуауэгъуэм и 16, гъубж
 • Адэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым
 • Африкэ Ипщэм щыщ лъэпкъхэу зи щхьэхуитыныгъэм щIэбэнхэр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ
 • Африкэм щыщ сабийм и дунейпсо махуэщ
 • ЮАР-м щагъэлъапIэ ЩIалэгъуалэм я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Дыщэ унэ»

2020-06-16

 • Ар и фIэщыгъэу Интернетым щылажьэ тыкуэн цIыкIум дахагъэу щIэлъым нэр топщIыпщIэ, гур егъэхъуапсэ. Адыгэ фащэр (цIыхухъухэм ейри цIыхубзхэм ейри) зэрагъэдахэ псори, апхуэдэуи тхьэгъу, Iэлъын, щIыIу, лэрыпс, Iэпщэхъу телъыджэхэр, сыхьэт, узытхьэкъу нэгъуэщI хьэпшып гъэщIэгъуэн куэдым уащрохьэлIэ абы. Мы IэрыкIхэм ахэр зи Iэдакъэ къыщIэкIар зыпэрыт Iуэхур къызэрехъулIэм и закъуэкъым гурыIуэгъуэ ящIыр, атIэ езым и хъэтI зэриIэжыр, гумызагъэу и IэнатIэм зэрыпэрытри нэрылъагъущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIыуэпсыр  фIыуэ  зылъагъу  ныбжьыщIэхэм  я  махуэ

2020-06-16

 • 1918 гъэм Москва и Сокольники хьэблэм къыщыунэхуауэ щытащ «ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я станц» зыфIаща IуэхущIапIэ. А гъэ дыдэм мэкъуауэгъуэм и 15-м абдежым щрагъэжьащ зи лэжьыгъэм пэрыува гъэсакIуэхэр пашэ зыхуэхъуа ныбжьыщIэхэр зыхаша япэ нэгузегъэужь зекIуэр. ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирагъэкIуэкIа а Iуэхур Натуралист ныбжьыщIэхэм я махуэу ди къэралым къыщалъытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-16

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 — 51,
 • 54 — 57, 62, 65 — 68-хэм итщ).
 • — Аращ-тIэ, хьэщIэ, — дыхьэшхырт Болэт, — ауэ жэщыр апхуэдизуи хэкIуэтакъым, иреуэршэр иджыри щIалэхэр. Зэзауэ нэхърэ, зэдэуэршэрмэ нэхъыфIщ.
 • — Уэлэхьэ, пэжмэ, — Ашабэр куууэ щатэри: — ДимыIуэхум зедгъэхьурэ ди гъащIэр макIуэ, зиусхьэн. ИпэжыпIэкIэ, сыт щыIэнт нысашэ дауэдапщэм нэхърэ нэхъ Iуэху дахэ!
 • ЛIитIыр тэлайкIэ щыму щыса нэужь, Миншакъ адэкIэ зимыбзыщIу, кIэмыргуеипщым Iуплъэри:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэдым я гъэсакIуэ ЗекIуэрей Николай

2020-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, ди къэралым и щIыпIэ куэдым фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай. Абы и гъащIэр фIыуэ илъагъу IэщIагъэм тыхь хуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Тыкуэнхэр къапщытэ

2020-06-16

 • Бахъсэн щIыналъэ администрацэм, «Роспотребнадзор»-м, волонтёрхэм къапщытащ щIыпIэм щылажьэ тыкуэнхэр санитар жыпхъэхэм зэрытетыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жьындуужь

2020-06-16

 • Зы щIалэ гуэр псэут, мы дунейм къуалэбзууэ тетым я бзэр къыгурыIуэу. А щIалэм и фызым кIытэ игъэгъуну трикIутат. КIытэм бзухэр бгъэдэтIысхьауэ ящыпырти, бзуухъур къэпсалъэри:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тезыр

2020-06-16

 • Аслъэн и анэ Iэминат жьыуэ джэдхэр къыщIигъэкIри, щыкъун яритащ. А джэдхэм зы адакъэжь яхэтт. Адакъэжьыр, джэдхэм я хъуреягъыр къиуфэрэзыхьурэ, и макъ къызэрихькIэ Iуэрт.  А Iуэ макъым Аслъэн игъэжейртэкъым. Щымыхъужым щIалэ цIыкIур къэтэджащ. ЩIэкIщ, пхъэкъутапIэмкIэ кIуэри, зы баш кIэмщхьэмыжьыфI къищтащ. Къищтэри, адакъэжьыр ирихужьащ. Адакъэри бзаджэжь гуэрти, Аслъэн зытригъэгушхуащэртэкъым. ЗыкъригъэзэкIыурэ къыжьэхэлъэрт. Апхуэдэ зэ къыжьэхэлъэгъуэм адакъэ лъэбжьанэ папцIэхэм Аслъэн и нэкIур фIыуэ къратхъыхащ. ЩIалэ цIыкIум башыр хыфIидзэри, гъуэгыу пщэфIапIэм щIэлъэдащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  бзэр  зымыджыр  уи  бынкъым

2020-06-16

 • *   *   *
 • Бзэм урипсэлъэхукIэ щIыболъыкI,
 • Зэхуэпкъусыху нэхъыби къокI.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт адыгэ хъыбарым и гъуэгугъэлъагъуэр?

2020-06-16

 • Зэгуэрым адыгэхэр зэдэуэжырт, хабзэм къикIымрэ и мыхьэнэмкIэ зэгурымыIуэу. Лъэпкъыр а зэдауэм игъэпIейтеящ. Дауи имыгъэпIейтеинрэт: адыгэм и гъащIэм хабзэм увыпIэшхуэ дыдэ щиIыгът.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТIыкъэ мэгушыIэ

2020-06-16

 • Си жыпым илъщ
 • Анэм: Сыт Iей, си щIалэ цIыкIу, афIэкIа умызэуэну дызэгурыIуатэкъэ? Мис аргуэру дзитI хэплъхьащ зауэ-банэм.
 • ТIыкъэ: Хьэуэ, мамэ, хэслъхьакъым, ахэр си жыпым илъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха