ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

2020-06-23Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Iэтридзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къэрал дамыгъэхэр къазэрыхуигъэфэщам теухуа указхэм

2020-06-23

 • Урысейм и Президент Путин Владимир мэкъуауэгъуэм и 21-м Iэ тридзащ къэралым и медицинэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм, я къару емыблэжу зэрылэжьам, IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIым папщIэ къэрал дамыгъэхэр етыным теухуа указхэм.
 • Путин В. В. и указхэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу къэрал дамыгъэхэр къыхуагъэфэщащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Казбек совет сэлэтхэм я фэеплъыр щигъэлъэпIащ «910-нэ лъагапIэм» деж

2020-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм щыIащ Бахъсэн щIыналъэм щыIэ «910-нэ лъагапIэ» фэеплъым деж икIи абы удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыхухэм  я зыгъэпсэхупIэщIэхэр яухуэ

2020-06-23

 • Налшык къалэр мыгувэу ягъэдэхэнущ скверыщIэхэм – ахэр ухуэн щIадзащ. А лэжьыгъэхэр ирагъэжьащ жылагъуэ зэхуэсыпIэхэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ яубзыхуауэ щыта программэм хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказыр зэрыгушхуэ адыгэ бзылъхугъэ

2020-06-23

 • УФ-м и ТхакIуэхэмрэ Журналистхэмрэ я зэгухьэныгъэхэм хэт, усакIуэ, тхакIуэ Братыкъуэ Татьянэ иджыблагъэ къыдигъэкIащ «Во имя жизни, истины, любви. Достойные дети Отечества» тхылъыр. Ар теухуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДААМ-м и вице-президент, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, университетхэм я диссертацэ советхэм хэт, КъШР-м, КъБР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъШР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и гуащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дунейпсо саугъэтхэр зыхуагъэфэща Бэчыжь Лейлэ Абубэчыр и пхъум и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. ООН-м и жэрдэмкIэ, къыдэкIыгъуэр ирагъэхьэлIащ Лъэпкъыбзэхэм я дунейпсо илъэсымрэ Бэчыжь Лейлэ къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мы махуэхэм

2020-06-23

 • Мэкъуауэгъуэм и 23, гъубж
 • Дунейпсо Олимп махуэщ. 1894 гъэм Париж щекIуэкIа конгрессым, Пьер де Кубертен и жэрдэмкIэ, унафэ къыщащтащ дунейпсо Олимп комитет къызэгъэпэщыным теухуауэ, илъэсиплI къэс зэ Олимп Джэгухэр ирагъэкIуэкIынуи траухуэжащ.
 • ООН-м къэрал къулыкъу щыщIэным и дунейпсо махуэщ
 • Фызабэхэм я дунейпсо махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гур плъырмэ, нэр мэплъыз

2020-06-23

 • «ГъащIэр псыежэхыу щIыжаIэр псымрэ гъащIэмрэ псынщIэу зэрыжэр арауэ фIэкIа къызгурыIуэртэкъыми, иджы сощIэ: дунейм теткъым псым хамыдзэ, гъэкIэрэ абы щызэтримыхьэ».                         (Хьэту Пётр)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

НэгъуэщIхэм  яхэгъуащэркъым

2020-06-23

 • Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Индрис Залымхъан и ныбжьыр мэкъуауэгъуэм и 18-м илъэс 80 ирокъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Юбилей

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

2020-06-23

 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 78.093-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 4511-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 75-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1358-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 61-рэ
 • Хъужахэр — 2423-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 47-рэ
 • Я унэхэм щIэсу зыкIэлъыплъхэр — 2179-рэ
 • Амбулаторнэу ягъэхъужхэр — 1606-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIураш

2020-06-23

 • Абгъуэ бгынэжа
 • Ди унэ щIыхьэпIэм Iут щIэщI къэнжалыщхьэм и щIагъым илъэсищ хъуауэ пцIащхъуэ абгъуэ бгынэжа кIэщIэтщ. Гъэ къэскIэ абы пцIащхъуэ къитIысхьэжыну си гугъэу соплъэ, ауэ абгъуэр Iумпэм ящI, зы лажьэ имыIэ пэтми. ПцIащхъуэм уабгынэну мыфIу жаIэри, сигу ныкъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха