ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

И  хъуэхъури  зэпэфIщи, и  псалъэри  IукIафIэщ

2021-07-29

 • (ХьэтІохъущыкъуей  къуажэхэм  я  псалъалъэ)
 •  Балэ — хыв пIащэфIым щхьэкIэ жаIэ. Псалъэр ХьэтIохъущыкъуейхэм я дежщ щызэхэтхар.
 • Бэлахъуэ — хывыхъуэ.
 • Был Iуэгъуэ — зы макъ къыжьэдэкIыркъым, жыхуиIэщ.
 • Бырамбыху джанэ — цIыхубз жэщ джанэ. Бешкъэзакъхьэблэхэм къахьыжа псалъэщ.
 • Гуажэ хуэхъун — и жагъуэ хъун, жыхуиIэщ.
 • Гуащэв — гуащэм хуагъасэ вы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КхъуейплъыжькIэрыщIэр    къегъэщIэрэщIэж

2021-07-29

 • Сабий къэхъуам цIэ фIаща нэужь къыкIэлъыкIуэ нэгузыужь дахэу щыта кхъуейплъыжькIэрыщIэр Iэпэдэгъэлэл ящIа ди хабзэ дахэхэм ящыщщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къадэкIуэу, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэми щIэупщIэ щызиIэ мы хабзэр илъэсиплI хъуауэ къегъэщIэрэщIэж журналист, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр езыгъэкIуэкI джэгуакIуэ Джэдгъэф Беслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шапсыгъ зекIуэр и кIэм ноблагъэ

2021-07-27

 • Хы Iуфэм Iус Шапсыгъ щIыналъэм зыщызыубгъуа адыгэ къуажэ 12-р зэлъагъэIэсын мурадкIэ бадзэуэгъуэм и 21-м гъуэгу техьа Шу зекIуэр и кIэм нэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэм  и  пщIэм хагъэхъуэн  мурадкIэ

2021-07-27

 • ХьэрычэтыщIэ, псапащIэ, IVS IуэхущIапIэм и унафэщI Нэхущ Азэмэт и жэрдэмкIэ къыхалъхьа «Унагъуэ» Iуэху щхьэпэр ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Малика и проектыр токIуэ

2021-07-27

 • Ди къэралым илъэс зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI щIалэгъуалэ ныбжьыщIэхэм я проектхэр утыку къыщрахьэ икIи щыпхагъэкI «Урысейр Iэмалхэр хуиту къыщагъэсэбэп къэралщ» Iуэхугъуэм и «Таврида» зэпеуэр. Ар къызэрегъэпэщ УФ-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-07-24

 • Нарт тхыдэжь
 • Нарт Ермыдэ иныжьхэр зэриукIар
 • Нартхэм ящыщу зы щIалэ гуэр щыIэт ЕрмыдэкIэ еджэу. Абы  хуабжьу фIэфIт щэкIуэн. Зы махуэ гуэрым щакIуэу мэзым щIэту зы мэз бжэн гуэр къыхэжащ. Бжэным еуэри хутегъэхуакъым, етIуанэуи еуэри техуакъым. Щымыхъум, зэгуэпауэ Ермыдэм мэз бжэныр ирихужьащ. Ар Iэджэри зэрихуаи! Сытми бжэныр къыхуэмыубыду икIи къыхуэмыукIыу зэрихуэурэ, зэрихуэурэ зы жылэ гуэрым дэлъэдащ. Ермыдэр а жылэм дэлъадэри бжэныр игъуэтыжакъым, фIэкIуэдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кърур  и  закъуэу  уэгум  къремынэ!

2021-07-22

 • ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт. Апхуэдэу щIыщытыр мафIэр — дунейм и къэхъугъэхэм ящыщу нэхъ IэубыдыпIэншэр, шынагъуэр — къагъэIурыщIэурэ гъущIыр жыIэдаIуэ зэращIыфыр арагъэнут. ГъущI плъа сыджым телъым уадэкIэ еуэху хъуаскIэр къыпылъэлъырт. ХъуаскIэм къыщалъэтыхь кIыщыр къуажэм пэIэщIэу, нэхъыбэм псы ежэхым пэгъунэгъуу щытти, абы нэхъри гурыщхъуэ къыхэкIырт мы IэщIагъэр зыIэщIэлъхэр адрей цIыхухэм емыщхьу. А IэщIагъэ хьэлэмэтым пэрыта, «и уадэр уэрэд жиIэу, къигъафэу, мо хужьу плъа гъущIым зэрытехуэу, хупхъэм тхьэвыр зэрыхихум хуэдэу, хихуу, зыхуейм хуигъакIуэу» кIыщым щIэта цIыхум уадэ хьэлъэр къыIэщIэпхрэ Iэпэрытхэр IэщIэплъхьэмэ, сыту пIэрэт къэхъунур?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бжьыпэр яутIыпщынукъым

2021-07-22

 • КъэбэрдейБалъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, гектар мин 20-м хьэцэпэцэр щыIуахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ  и  щыгум  япэу  нэса  адыгэлI

2021-07-22

 • Лъэпкъым и цIыху
 • Хьэшыр Чылар и щапхъэр
 • 1829 гъэм и бадзэуэгъуэ мазэу Iуащхьэмахуэ и щыгум япэу щытеуващ цIыхум и лъэр. Апхуэдэ лIыгъэ къызыкъуэкIыу зэи зыри зытемыгушхуа бгыщхьэм нэсар адыгэлI  Хьэшыр Чыларт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Си анэм  и пщэфIэкIэр»

2021-07-21

 • «Лашын» бзылъхугъэ цIыхубэ зэгухьэныгъэм   и нэIэ щIэту, дунейм къытехьащ Бжьэдыгъу (Къущхьэ) Оксанэ и «Мамина кухня» («Си анэм и пщэфIэкIэр/пщэфIапIэр») тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къыдэкIыгъуэ

2021-07-20

 • ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм ящыщу газетыр цIыхубэм куэд лъандэрэ къадекIуэкI, жылагъуэм хъыбарыщIэхэр щызэбгрыгъэкIыныр, къэрал унафэр хэIущIыIу щIыныр, щIэджыкIакIуэхэм я Iуэху еплъыкIэхэр наIуэ къащIыныр, бэр Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхуеджэнымрэ лэжьыгъэшхуэхэм къыхузэщIэгъэуIуэнымрэ зи къалэн нэхъыщхьэ къыдэкIыгъуэщ. Нобэ, Интернетым и Iэмалхэм лъэщу зыщаужь, дэтхэнэми жып телефоныр, планшетыр, электрон тхылъхэр тыншу къыщигъэсэбэпыф лъэхъэнэм, куэдым жаIэ газетхэм къэкIуэну ямыIэу. АтIэми фIэщ щIыгъуейщ кIуэдыжыну тхылъымпIэкIэ тедза тхылъхэри, газетхэри, журналхэри. Ахэр зыфIэфI, электрон къыдэкIыгъуэхэм япэ изыгъэщу зыIэрызыгъэхьэхэр жылагъуэм щыкуэдщ иджыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-07-20

 • КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и япэ секретарь Мэлбахъуэ Тимборэ школакIуэ ныбжьыщIэхэр егъэгуфIэ. Сурэтыр Шпанагель Эткар трихащ. 1984 гъэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бабыкъу Алым-Джэрий  и къуажэ

2021-07-20

 • Шахэ псышхуэм и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ Беикъуэпсрэ Бушийрэ къыщыхэлъадэкIэ, а щым я зэхуаку къыщыунэху хуей зэхуэщимэ-зэпэплIимэм итщ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Биджиев Хьэсэнбий: ИужькIэщ Iуэхушхуэхэм дащыпэрыхьэнур

2021-07-17

 • Топджэгу иным пщэдей Налшык къегъэзэж: Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным ипкъ иткIэ зэхаублэ зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэм ди щIалэхэм къыщраблэгъэнущ хуабжьу зызыгъэлъэща икIи нэхъапэм зэрихьэу щыта цIэр иджы дыдэ къэзыщтэжу къалэнышхуэхэр зыхуэзыгъэувыжа Мэхъэчкъалэ и «Динамо»-р. Абы иужькIэ тхьэмахуэ дэкIынурэ къэралым футболымкIэ и етIуанэ дивизио-ным и Япэ гупым щекIуэкIыну зэпеуэр зэхаублэнущ. А Iуэхугъуэ инхэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэм яхуэзащ «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу иджыблагъэ ягъэува Биджиев Хьэсэнбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И къэпщытэныгъэхэм пищэжыфатэкъым

2021-07-15

 • БахъэкIэ лажьэ кхъухь япэ дыдэу зыщIауэ щытар Франджы къэралыгъуэм XVIII лIэщIыгъуэм щыпсэуа маркиз, топыдзэм и офицер, инженер IэщIагъэм езыр-езыру зыхуезыгъэсэжа Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д’Аббэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха