ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

ЛъэужьыфIэу Iэужьыбэ

2022-05-19

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зэрихьэу Нартан къуажэ  дэт унэ-музейм накъыгъэм и 18-м щагъэлъэпIащ Музейхэм я дунейпсо махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэху зехьэкIэ дахэ

2022-05-19

 • Зи къэралыгъуэм и илъэси 100-р мы гъэм зыгъэлъапIэ ди республикэм тхыдэ гъуэгуанэ купщIафIэ къикIуащ. А зэманым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и пашэу щытащ цIыху акъылыфIэ, гуащIафIэ куэд. УнафэщI щыпкъэу, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ нэсу щыта дэтхэнэми и гъащIэм, и лэжьыгъэм, Iуэху зехьэкIэу бгъэдэлъамрэ хэлъэту иIамрэ, шэч хэмылъу, къыгуэхыпIэ ямыIэу епхащ республикэм и тхыдэмрэ илъэс зэхуэмыдэхэм абы игъуэта зыужьыныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Физикэм и хабзэхэр  щызэблэдза дуней

2022-05-19

 • Хьэршым къыщекIуэкIхэр зыдж астрономхэм иджыблагъэ хъыбар зэбграгъэхащ нэм къыхуэмыплъыхь, гъуни нэзи зимыIэ уахэ жыжьэм, дызэсам хуэмыдэу, зэманыр щызэщIэкIуэж нэгъуэщI дуней (къэщIыгъэ) щхьэхуи щыIэнкIэ зэрыхъунум ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэхэмрэ гъуэтхэмрэ

2022-05-19

 • Гъуэт тхыдэтх Иордан къызэринэкIа тхыгъэхэм тепщIыхьмэ, ди лъэхъэнэм и III лIэщIыгъуэм къызэрехьэжьауэ щытащ гъуэтхэр — пасэрей герман лъэпкъыр. Ахэр Урым пащтыхьыгъуэм и щIыналъэм итIысхьэну, яхьэхуну щIэхъуэпсырт. Лъэпкъхэр зэхэIэпхъукIрэ щIыналъэщIэхэр зауэ-банэкIэ щаубыд лъэхъэнэт ар. Илъэс куэдкIэ екIуэкIа гъуэт зауэм и Iэужьу ахэр Фрикием итIысхьащ, джатэкIи щIыналъэ зыбжанэ яубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыху зэпIэзэрытт, унафэщI Iэзэт

2022-05-17

 • СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УнафэкIэ «Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр 1938 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къащтащ. Ар хуагъэфэщащ промышленностым, мэкъумэш IэнатIэм, транспортым, сатум, щIэныгъэ-техникэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымкIэ IэмалыщIэхэр къэзыгупсысхэм, Совет къэралыгъуэм и пащхьэм фIыщIэ ин къыщызыхьахэм, СССР-м и щIыхьымрэ и лъэщагъымрэ хэзыгъэхъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи гъащIэр купщIафIэ

2022-05-17

 • ПщIэрэ щIыхьрэ зиIэ нэхъыжьыфI ЦIыпIынэ Амырхъан ТIалэ и къуэм нобэ егъэлъапIэ илъэс 80 ныбжь дахэр. Ар 1942 гъэм накъыгъэм и 17-м Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Малкэ къуажэм къыщалъхуащ. Абы и адэр зэи илъэгъуакъым, «зауэм и бынхэр» жыхуаIэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэмадокъуэ Зерэ: «Щэнхабзэр  цIыху зыгъасэщ»

2022-05-17

 • Тхьэмадокъуэ Зерэ Бахъсэн щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщIщ. КъБКъУ-м и филологие къудамэр къиухри, илъэс куэдкIэ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэу лэжьащ. ЩIэблэр гъэсэным и пIалъэр ещIэ, гъащIэм къигъэув упщIэ куэдым я жэуапхэр щэнхабзэм къыщыбгъуэтыфу жеIэ. ДызэреупщIахэм теухуауэ къыджиIам фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэтемыгъахуэ джанэ

2022-05-17

 • Узыншагъэр ихъумэу, къару къахилъхьэу адыгэхэм пасэ зэманым дыуэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрахьэу щытащ. Языныкъуэхэм лъэпкъ дамыгъэхэр тещIыхьат. Апхуэдэ дыдэу адыгэхэм зэрахьэ щыгъынхэ-ри дамыгъэ, тхыпхъэ хэха гуэрхэмкIэ ягъэщIэращIэрт, фэилъхьэгъуэр зэрагъэдахэм къыдэкIуэу, ахэр хуэгъэзат ар зезыхьэр нэм, бзаджэнаджэм щыхъумэным. А дамыгъэхэр илъэсищэ пщIы бжыгъэкIэ лъэпкъым зыIэщIимыгъэхуу, зы щIэблэм адрейм ириту къэгъуэгурыкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Махуэшхуэм екIуу зыхуагъэхьэзыр

2022-05-14

 • Ди щIыналъэм хыхьэ щIыпIэ, къалэ, жылэ псоми мы зэманым ухуэныгъэ щхьэпэхэр, зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэфIхэр щокIуэкI. Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу нэр игъэгуфIэу «зыкърихынущ» абы и къалащхьэ Налшыки.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыгъэпсэхухэм кIэрыхуакъым

2022-05-14

 • Накъыгъэм и япэрей махуипщIыр, зэрытщIэщи, и нэхъыбэм уэтIпсытIу щытащ. АтIэми, а махуэхэм «Кавказ. УФ»-м и курортхэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр нэгъабэрейм къызэрыщхьэщыкIа щыIэкъым. Къэдгъэлъэгъуэнщи, «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм я нэгу зыщезыгъэужьахэм я бжыгъэр цIыху мин 28-м щIигъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И насыпщ ар къызыхэкIа лъэпкъым

2022-05-14

 • Тау Пщыкъан Къес и къуэр къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэщ. Къулыкъухэм зэрыпэрыта зэман кIыхьым къриубыдэу абы зэрихьащ къэралпсо, республикэпсо мыхьэнэ зиIэ IэнатIэхэр. Тау Пщыкъан экономикэ, къэрал IуэхущIапIэхэм щызэфIиха и лэжьыгъэфIхэм куэдыр щыгъуазэщ. Ар щытащ республикэм и профсоюз зэгухьэныгъэм и пашэуи, КъБР-м и Парламентым и депутатуи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэр

2022-05-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысей Федерацэм и лъэпкъ гвардием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ и къудамэм и унафэщI, генерал-лейтенант Захаров Сергейрэ Росгвардием и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и зауэлIхэм къэрал саугъэт лъапIэхэр, къулыкъум къыщыхэжаныкIахэм я адэ-анэхэм фIыщIэ тхылъхэр иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Спорт  пэш  яIэнущ

2022-05-13

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ  щыIащ, абы дэсхэми яхуэзащ. Къуажэдэсхэр нэхъ пасэу щIэлъэIуат курыт школ №1-м спорт пэшыщIэ хуащIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи Iэужьхэр мыкIуэдыжын хэкулI гъуэзэджэ

2022-05-13

 • Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ ар зыхэпсэукI лъэхъэнэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм, зыщыщ лъэпкъым игъуэт зыужьыныгъэмрэ зыщыпсэу къэралым къикIу тхыдэ гъуэгуанэмрэ. Тхыдэр къэзыгъэщIыр цIыхухэращ. Лъэпкъым, щIыналъэм я тхыдэри абы и цIыхухэм я гъащIэ гъуэгухэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  насыпым  и  гъукIэ

2022-05-13

 • Къэхутэгъуейщ цIыху гъащIэм и зэхэлъыкIэр. Ерэ фIырэ зыщIэ хъуа сабийм гупсысэн щыщIидзэкIэ, зы гугъэ гуэр и гум щигъафIэ мэхъу; балигъыпIэ иувэмэ, и Iуэхур нэхъ къыщикIыну фIэщIымкIэ еунэтI; итIанэ къыхиха гъуэгуанэм зэрыпсэун, зэрыунэн, фIыкIэ и цIэр щыжригъэIэн Iэмалхэр къыщигъэсэбэпурэ мэлажьэ. ЩыIэу къыщIэкIынкъым зи къекIуэкIыкIар, зи псэукIар гъэщIэгъуэну птхыж мыхъун. Ауэ и насыпщ узытетхыхьыну цIыхум гъащIэр къехъулIауэ ибжмэ, и насыпри и пщIэри и псэукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ къыдэкIуамэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха