ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Жэпуэгъуэм и 23-м еджакIуэхэм я зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм щIедзэ

2021-10-21

 • Республикэм эпидемие щытыкIэр зэрыщыхьэлъэм къыхэкIыу, КъБР-м и Оперштабым къыхилъхьащ егъэджэныгъэм пыщIа IуэхущIапIэхэр жэпуэгъуэм и 23-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 7 пщIондэ мылэжьэну. Курыт еджапIэхэм къинэмыщIауэ, зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр къызэрагъэпэщын хуейщ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ зэкIуалIэ спорт школхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  щхьэм  пщIэ хуэдвгъэщIыжи,  адрейхэми дыкъалъытэнщ

2021-10-21

 • 2022 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьыну хуейхэм я Iэ щIэдзыгъуэр зэхаублащ. АдэкIи къыткъуэтыну хуейхэм Iэмал яIэщ ди ныбжьэгъу пэжу къэнэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жыг хадэхэм къахохъуэ

2021-10-21

 • 2021 гъэм гектар мин 1,5-м нэблагъэм щыхасэнущ бэвагъ ин къэзыт жыг лIэужьыгъуэщIэхэр. Ар нэгъабэ елъытауэ процентибгъукIэ нэхъыбэщ. Мы бжьыхьэм хасэну гектар мин 1,5-м нэмыщIауэ, гъэ къакIуэ и гъатхэми жыгыщIэу гектар миным нэблагъэ хагъэзэгъэнущ. Апхуэдэ хъыбар къитащ КъБР-м Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псыхъурей и гъуэгуанэ мытыншхэр

2021-10-21

 • Иджырей Псыхъурейр Лафыщхьэблэу къежьащ икIи абы и къекIуэкIыкIэр уи фIэщ хъууэ къэзыIуэтэжар къуажэм щыщ тхыдэдж икIи журналист, къэрал лэжьакIуэ Къарэ Арсенщ. Езым къигъуэтыжа икIи зэхуихьэсыжа дэфтэрхэр щыхьэту къихъыурэ, къэхутакIуэм хуегъэфащэ Лафыщхьэблэм и япэ цIыхухэр мы щIыпIэм епщыкIубгъуанэ лIэщIыгъуэм и тощI — щэщI гъэхэм щитIысыкIауэ. Ипэ IуэкIэ ар ХьэтIохъущокъуэхэ ейуэ щытащ икIи ахэращ зи гугъу тщIы щIы кIапэр къэIэпхъуахэм езытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгухэм елэжьхэм щIагъэхуабжьэ

2021-10-21

 • Урысей Федерацэм и гъуэгум елэжь IэнатIэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэзауэ 2018 гъэм къащтауэ щытащ, «Шынагъуэншагъэ икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектыр. Ди къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 83-м лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI абы теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къармэ Iэсият: «Уи  анэдэлъхубзэм  уригушхуэу, урипагэу  упсэун  хуейщ»  

2021-10-21

 • Адыгэбзэр хъумэным, хуэфащэ пщIэрэ гулъытэрэ хуэщIыным, анэдэлъхубзэр щIэблэм яIурылъу къэгъэхъуным, сыт щыгъуи хуэдэу, иджыпстуи куэд ирогузавэ. Ауэ псалъэ къудей мыхъуу, ар IуэхукIэ щIэзыгъэбыдэфхэм ящыщщ ди псэлъэгъу, зи IэщIагъэкIэ психолог Къармэ Iэсият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэкъумэшым щIэныгъэ лъабжьэ къыхузэзыгъэпэщхэр

2021-10-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 40 щрикъум ирихьэлIэу екIуэкIа махуэщIым. КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ университетым и щIэныгъэлIхэм я пэшыш-хуэм щызэхэтащ егъэджакIуэхэм, щIэныгъэлIхэм, еджакIуэхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Сэ мащIэщ къэспсэуар — ирикъуркъым зы гъащIэ»

2021-10-19

 • ГъущIо Зариф сэ къыщысцIыхуар КъБКъУ-ращ. 1988 гъэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм зэгъусэу дыщIэтIысхьащ икIи япэ махуэхэм щегъэжьауэ ныб-жьэгъу дызэхуэхъуащ. Пэжт, Зариф илъиситхукIэ нэхъыжьт, дзэм къулыкъу щищIэри къигъэзэжат, сэ курыт еджапIэр къэзыуха къудейт, ауэ тIуми фIыуэ тлъагъу адыгэбзэм дызэришалIэрт. Бзэм, тхыбзэм, литературэм, тхыдэм и Iуэхугъуэ щхьэхуэхэм зэгъусэу дытепсэлъыхьырт. Университетым дыщезыгъаджэ Балъкъэр Борис, Нало Ахьмэдхъан, ХьэкIуащэ Андрей, Тау Хьэзешэ, Урыс Хьэтэлий, ТекIуий Анатолэ, КIасэ Алий, Баший Хъусен, Пщыгъуэтыж Алий, Къэжэр Хьэмид, Къэмбэчокъуэ Iэдэм, н. я лекцэ купщIафIэхэр зэпкърытхыжу куэдрэ дыщыст. Зариф литературэм ехьэлIа лекцэхэр хуабжьу и псэм дыхьэрт, усакIуэ цIэ-рыIуэхэм я тхылъхэр щIиджыкIырт, усэ жыпхъэм иIэ щхьэхуэныгъэхэр зэригъащIэрт. А зэманым абы и уситI газетым къытрадзати, щIалэщIэм ар дамэ хуэхъуат икIи усыгъэм хэлъ щэхухэр къигъэIурыщIэным, зыми жамыIа псалъэ дыгъэлхэр къигъуэтыным хущIэкъурт. Абы и япэ усэхэр ехьэлIат гугъэ дахэм зэрыпэплъэм, пщэдей къыкъуэкIыну дыгъэм и хуабэр зыхищIэну зэрыщIэхъуэпсым:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIураш

2021-10-19

 • Кърухэм я шыпхъу
 • ЦIыкIураш, Нало Заур и тхыгъэхэр пцIыхурэ? ШыпсэкIэ, хъыбаркIэ, усэ цIыкIухэмкIэ къулейщ Нало дадэ… И бжьыхьэр дыщафэу, и уэшхыр нэжэгужэу, и дыгъэр гуапэу, и уафэр къабзэу, и псыIэрышэр псалъэу, и бзухэм уэрэд кърашу! ЦIыкIухэм къыфхуэупсащ и гумрэ и псэмрэ къыIэпыкIа хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ. И тхыгъэхэм фагъэсэнущ, фи гум дахагъэ къыщагъэушынущ, фи гукъыдэжыр къаIэтынущ, фагъэгушхуэнущ. Дыкъевгъаджэ Нало Заур и зы хъыбар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий  джэгупIэщIэ

2021-10-16

 • Налшык къалэ администрацэм и нэIэм щIэту илъэс зыбжанэ хъуауэ фэтэр зэтетхэм я бжэIупэхэр зэIузэпэщ ящI. Псом хуэмыдэу цIыхур щогуфIыкI сабий джэгупIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2021-10-14

 • Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ягу къыщагъэкIыжащ Хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэу 2005  гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къытеуа щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыз Ахьмэд: Адыгэбзэ зыIурылъ сабий срихьэлIамэ, сыкъоувыIэри содаIуэ

2021-10-14

 • Радиожурналист цIэрыIуэ Мыз Ахьмэд ди газетым пыщIэныгъэшхуэ хуиIэщ. Щэбэт къыдэкIыгъуэхэр и псалъэзэблэдзхэмкIэ зэригъэбжьыфIэм къищынэмыщIауэ, и очерк, корреспонденцэ удэзыхьэххэр щIэх-щIэхыурэ къытыдодзэ. Иджыблагъэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащи, къыджиIахэм ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэр  зыгъэнэху

2021-10-14

 • Адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ зэгъусэу къэралыгъуэ яIэ зэрыхъурэ 1932 гъэм илъэси 10 ирикъуа къудейуэ арами, щIыналъэм игъуэта социально-экономикэ щытыкIэмрэ абы егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зэрызыщаужьамрэ япкъ иткIэ, ди щIыпIэм еджапIэ нэхъыщхьэ иIэныр Iэмалыншэ хъуат. ЩытыкIэр къалъытэри, РСФСР-м и Правительствэм 1932 гъэм унафэ къищтащ Къэбэрдей-   Балъкъэрым пединститут щхьэхуэ къыщызэIухыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ДыгъафIэ къалэр» нэхъыфIхэм халъытэ

2021-10-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дэт, ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» лицейр къэралым и еджапIэ нэхъыфIу 50-м хэхуащ. Зэгъэпщэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIэх-щIэхыурэ езыгъэкIуэкI RAEX агентствэм къихутащ а IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм ящыщ куэд къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я «Медицинэ» унэтIыныгъэм лъэпощхьэпоуншэу зэрыщIэтIысхьэфыр. Абы и лъабжьэр — лицейм щызрагъэгъуэт щIэныгъэ куурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бейхэ я хьэщIэр

2021-10-12

 • Ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэхущытыкIэ гуапэр гъэбыдэным, лъэпкъ Iуэхур егъэфIэкIуэным, щIэблэр хабзэ-бзыпхъэхэм щIэпIыкIа хъуным папщIэ Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ КъБР-м и министерствэм къызэригъэпэщащ «Къунакъ — 2021» Iуэхур. Ар екIуэкIащ фокIадэм и 24-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ. Iуэхум къигъэувырт ныбжьыщIэр (къунакъыр) махуэ зыбжанэкIэ унагъуэ имыцIыхум щыпсэуну, абы къыщекIуэкI хабзэхэр зригъэлъагъуну, унагъуэм я Iуэхухэм хэтыну, здэщыIэ къуажэм е къалэм щIалэгъуалэм папщIэ Iуэхугъуэу къыщызэрагъэпэщхэм екIуэлIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха