ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Къэжэр  Артур  и  щапхъэ

2021-05-15

 • Мы махуэхэм Франджым щекIуэкIащ цIыхубэ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэнымкIэ дунейпсо зэпеуэ. «Les etoiles Sancyberie» фIэщыгъэр зиIэ а щэнхабзэ зэхьэзэхуэр онлайн щытыкIэм иту къызэрагъэпэщауэ щытащ. Абы хэтащ ЩIы хъурейм и къэрал куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык  и  Къэбэрдей  уэрамым  зэрызиужьынур

2021-05-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей уэрамыр егъэфIэкIуэным, зегъэубгъуным теухуауэ КъБР-м гъуэгу хозяйствэмрэ транспортымкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн къыхилъхьа проектым. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Идарым и уэрамым щегъэжьауэ къалэр иухыху Къэбэрдей уэрамым щалэжьыну я мурадхэр. Километри 4,8-рэ хъу а Iыхьэм сом мелуан 400 хуэдиз текIуэдэну къабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

СЭБАНШЫ Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр

2021-05-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Иджыблагъэ дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и экономист, Урысей Федерацэм 3-нэ класс зиIэ и къэрал чэнджэщэгъу, хэкупсэ нэс Сэбаншы Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык автобус маршрутыщIэ щаутIыпщащ

2021-05-12

 • Налшык иджыблагъэ лэжьэн щыщIидзащ автобус маршрутыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэ Иным хуэгъэпса гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

2021-04-30

 • 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 76-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ 2021 гъэм Налшык къалэм щрагъэкIуэкIынущ махуэшхуэ дауэдапщэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм  и махуэм  ирихьэлIэу

2021-04-29

 • Накъыгъэм хэт махуэшхуэхэр гъэлъэпIэным епха Iуэху дахэ куэд мы зэманым щокIуэкI ди къэралым и щIыпIэ псоми. Абыхэм ящыщщ «Фэеплъ хадэ» къэралпсо акцэр. ТекIуэныгъэм и махуэм хуэгъэпса а Iуэху дахэм жыджэру хэтщ ди республикэм и цIыхухэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лабэ Iуфэ сыIуту зекIуэм пызощэ

2021-04-29

 • Мы тхыгъэм ипэ къихуэу сытетхыхьат Адыгэ Республикэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуажэм пщэдджыжьым жьыуэ лъакъуэрыгъажэм сытесу сыкъыдэшэсыкIыу, а жылэр зыбгъэдэс Лабэ псышхуэм сыбгъурыту, ипщэкIэ, къуршхэр здэщыIэ лъэныкъуэмкIэ, зэрыдэзгъэзеяуэ щытам. Сытепсэлъыхьат сызэрыцIыкIурэ кIахэ адыгэхэм нэIуасэ сахуэхъуным сыщIэхъуэпсу сыкъызэрекIуэкIами, зи гугъу сщIы гъущIыш цIыкIумкIэ къэжыхьынми, «щIалэ танэ» зыхужаIэ щытыкIэм сызэриувэ лъандэрэ, пэсщI щымыIэм хуэдэу, хьэщыкъ сыхуэхъуауэ зэрыщытами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псыбей-Псебай-Кхъужьыб

2021-04-29

 • Мы цIэр зезыхьэ жылэшхуэм, Краснодар крайм и Мостовской районым къалэ теплъэ зиIэу итым, хуиту зригъэзэгъащ Лабэ ЦIыкIу щежэх тIуащIэм Къырылъэ шытхыр щызэпиупщIым ипщэ лъэныкъуэмкIэ къедза щIыпIэ зэлъыIухам деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хуэдз (Фэдз,  Къуэдз)

2021-04-29

 • Хуэдз псым узэрыдихьэх и кIуэкIэмрэ ар къэзыухъуреихь Iэгъуэблагъэм узэрызыIэпишэ и дахагъэмрэ къримышэлIэныр Iэмал зимыIэщ, нэгъуэщI щIыналъэхэм къикIа щIыпIаплъэхэр дэнэ къэна, езы Адыгэ Республикэм щыпсэухэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ставрополдэсхэр  кърагъэкIуэтэх

2021-04-29

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо-Ставро-поль» (Ставрополь) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 27-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-04-27

 • ПсэупIэхэм къахохъуэ
 •  Ущыпсэуну дзыхьщIыгъуэджэ хъуа унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIын» щIыналъэ программэм и сэбэп зэкIхэм я бжыгъэм хохъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхьым и 22-м дигазетымтета «Псыданэ» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-04-27

 • ЕкIуэкIыу:8. Хэгъуэгу 9. Дзэхуудз 11. Псыданэ 12. Бгъэнылъэ 13. ЩIыбжьэ 14. Мыщэ 15. Къанжэ 16. Дэлэн 18. Бжей 19. Джа 20. Уашхэ 22. Ава 26. Сострэч 28. Гуэгушыпэ 31. Лъэмб 33. Кърым 34. Банэдэгу 36. Сагъэкъэб 38. Щтырыгъу 39. Усэ 41. Жырыпкъ 42. Гухъуш 44. Уфа 46. НапIэ 47. Уэркъ 49. Щхъуэ 51. Ебз 54. Морепа 56. Гъуэгу 59. Лэгъупыкъу 60. ГъэлъэхъущIэ 61. Пшагъуэбэ 62. Дыгъэ 64. Жьауэ 65. Убэрэжьа 67. ЩIыIубнэф 72. Фер 74. Борэн 77. Дон 78. Щынэ 79. Емынэ 80. АнэщIэ 81. Дамэ 82. Тэтэр 83. Ашэмыхьэ. 84. Шыкъулътыр 85. Жьыбгъэ 86. Къыдыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ ныпыр. Абы и тхыдэр, и мыхьэнэр

2021-04-24

 • Псалъэм къикIыр
 • Адыгей жьабзэм «быракъ», къэбэрдей жьабзэм «бэракъ» жаIэу хэт псалъэр зэрымыадыгэбзэр наIуэщ. Абы и пIэкIэ адыгэ псоми ди зэхуэдэу зетхьэр «нып» псалъэр аращ.
 • Адыгей жьабзэмкIэ «ны» жиIэмэ, «анэ» жиIэу аращи, «нып» псалъэм си гум къигъэкIыр анэрщ, хэкурщ, Хэку-анэр псом нэхърэ зэрынэхъапэрщ, зэрынэхъ лъапІэрщ.
 • Нып жыхуаIэр, нобэ зэрыгурыIуэгъуэщи, щэкIым къыхэщIыкIа къэрал дамыгъэу аращ. Къэралым и паспорт пэлъытэщ ар, ущеплъкIэ зей щIыналъэр, лъэпкъыр кърипцIыхуу. Ауэ лъэпкъхэми нып зиІэ яхэтщ. Мис дэ ди адыгэ ныпри лъэпкъ ныпщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-04-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Утыку». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Путин Владимир: Дызэкъуэтмэ, псоми дыпэлъэщынущ

2021-04-22

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир УФ-м и Конституцэм къыщыгъэлъэгъуа и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыр дыгъуасэ игъэзэщIащ. Къэрал Iэтащхьэм Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр иджы 27-нэу екIуэкIащ (абы щыщу 17-р Путиным къылъысащ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха