ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Утыку зэрихьэр напэщи, къызэрикIыжыр лъапэщ

2021-04-29

 • ХьэтIoхъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къызэригъэпэщри, Кэнжэ (Къуэшыркъуей), къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ   «Iуэрсэр» зыфIища хэгъэгупсо литературэ зэпеуэр. Ар хуэунэтIат еджакIуэхэм анэдэлъхубзэм хуаIэ щытыкIэм нэхъри зрагъэIэтыным, прозэм щызекIуэ литературэ IэмалхэмкIэ я бзэр нэхъ бей, дахэ егъэщIыным, жьабзэм зрагъэужьы-ным, литературэ лIыхъужьхэр псэкIэ зыхащIэу, дихьэхыу, я гурыгъу-гурыщIэхэр анэдэлъхубзэкIэ къаIуэтэфу егъэсэным, адыгэ щIалэгъуалэр щэнхабзэм дригъэхьэ-хыу, псэлъэкIэм пыщIауэ сэнаущыгъэ зыбгъэдэлъ сабийхэм заужьыну Iэмал егъэгъуэтыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Я къуэпсхэм зыхуагъэзэж

2021-04-13

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къыхилъхьэри, лъэпкъхэм я лIакъуэ жыгхэр зэхэгъэувэным теухуауэ Къып Мэхьмуд и фэеплъу «ЛIакъуэеджэ» дунейпсо щIэныгъэ-узэщIакIуэ зэпеуэр иригъэкIуэкIащ. Ар хуэунэтIат адыгэ щэнхабзэм и къэгъэщIыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щІалэгъуалэм гу лъегъэтэным, нэхъ пыухыкIауэ жыпIэмэ, лIакъуэ тхыдэм щыгъэгъуэзэным, адэжьхэм я цIэхэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ ящIэу къэгъэтэджыным, ар пщIэ зыпылъ Iуэхугъуэу зэрыщытым, лъэпкъым зэрыщыщыр къэзыгъэлъагъуэ нэщэнэ зэрыхъум и гупсысэр тешэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бзэр кIуэдыркъым, абы иримыпсалъэрщ кIуэдыр

2021-03-02

 • Дуней псор зэщIэзыщта пандемием цIыхухэр зэхэмыхьэу унэм зэрыриубыдам ещхьу, лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я лэжьыгъэр яхуемыгъэкIуэкIыу къызэтригъэувыIащ, шэщIауи къахузэмыгъэпэщ ищIащ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм утыку кърихьэ лэжьыгъэхэр, COVID-19 узыфэм и ягъэкIэ пэIудзауэ иригъэкIуэкIын хуей хъуами, щIэупщIэ яIэр нэхъ кIащхъэ хъуакъым, джэгурэшхэр, бэрэIущ зэныкъуэкъухэр, тхыгъэ зэпеуэхэр онлайн Iэмалхэр хэлъу зэхешэ. Апхуэдэу, Iуэтэж тхыным теухуауэ хамэщI щыпсэуа адыгэ тхакIуэ, гупсысакIуэ цIэрыIуэ Натхъуэ Къадыр и цIэкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэр пэIудзауэ иригъэкIуэкIащ. Зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я ГъэфIэж пшыхьыр иджыблагъэ Адыгэбзэ Хасэм и Унэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и тхьэIухуд

2021-01-26

 • ЗэвгъэцIыху, «Мисс Кабардино-Балкария-2020» тхьэIухуд зэпеуэм щытекIуа адыгэ пщащэ зэкIуж — Къалэбатэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»

2021-01-23

 • Урысей Ипщэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ хыхьэ субъектхэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент гуп нэхъ зэчиифIэхэм, акъылыфIэхэм, жанхэм халъытащ КъБКъУ-м и щIалэгъуалэ гупи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Налшык  Урысейм и къалэ  нэхъыфIищым  хабжэ

2020-12-19

 • «Урысейм и къалэ нэхъыфIу цIыхубэм къалъытэр» фIэщыгъэр зиIэ Урысейпсо зэпеуэм ипкъ иткIэ пещэ онлайн-IэIэтым. Зэпеуэм къыщыхахынущ щIыналъэм и къалащхьэ нэхъ дахэр, адрейхэм фIыкIэ къахэщыр, зи дамыгъэхэр зиIэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэбзэм и лъэкІкІэ ягъэбзэрабзэ

2020-12-12

 • Хэку гъэзэжынымкІэ Адыгэ Хасэмрэ (Онтарио — Канадэ) ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэмрэ (Налшык — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ) зэгъусэу къызэрагъэпэщу Iуэтэж тхыным теухуауэ адыгэ тхакІуэ Натхъуэ Къадыр и цІэкІэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэр иджыблагъэ и кIэм нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Нартан  зэхуешэс

2020-10-20

 • Урысей Федерацэм шы спортымкIэ и зи чэзу чемпионат жэпуэгъуэм и 18-м ди республикэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Борэн ФуIэд пашэ хъуащ

2020-10-01

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэр. Ди республикэм и егъэджакIуэхэри жыджэру дапщэщи хэтщ а зэхьэзэхуэм, ябгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэхэмрэ къагъэлъагъуэу. Зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэр зэфIэкIри, районхэм нэхъыфIу къыщалъыта егъэджакIуэхэр иджыблагъэ хэтащ абы и щIыналъэпсо Iыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу»

2020-09-08

 • ФокIадэм и 5-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуащIыжащ «Эльбрусское кольцо-2020» альпинизмэмкIэ зэхьэзэхуэм и дунейпсо Iыхьэр. Абы щагъэлъэпIащ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Iуащхьэмахуэ  и уэрдыхъу»

2020-08-22

 • «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2020» дунейпсо зэпеуэм хэтыну командэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр  утыку  йохьэ

2020-01-23

 • Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэ иным. Мыгъэрей лъэпкъ чемпионатым хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Дуней псор зылъэхъа бэджыхъым детхьэлэ»

2019-12-14

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэр, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэр я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкI «Дуней псор зылъэхъа бэджыхъым детхьэлэ» республикэпсо зэпеуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм. КъыжыIапхъэщ проектым ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ щыIэ къэрал агентствэм къызэригъэпэща зэпеуэм и гулъыти зэригъуэтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Кусовэ  Сулиетэ ягу къагъэкIыж

2019-10-10

 • Налшык щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» 13-нэ Кавказ Ищхъэрэ кинофестивалыр. Мы гъэм ар фэеплъ хуащIащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и президенту щыта, культуролог, журналист Кусовэ (Выхъуэ) Сулиетэ. Фестивалыр къыщызэIуахым ягъэлъэгъуащ абы теухуа документальнэ фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

2019-10-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иджыблагъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуажэхэм къикIа щIалибгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр