ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2021-09-28

 • Гулъытэ щIыкIэмрэ ар зыхуэщIыпхъэмрэ
 • Жэпуэгъуэм и 6-7-хэм хуозэ мы гъэм Бегъымбар лъапIэу щэлатымрэ сэламымрэ зэхар дунейм къыщытехьа, хьэрыпыбзэкIэ «рэбийул Iэууэл» цIэр зезыхьэ мазэр къыщихьэр. Мулид махуэ хъужу а мазэм и 12-нэр зыхуэзэнур жэпуэгъуэм и 18-19-хэрщ. Зэман лъапIэр зэретхьэкIыну щIыкIэм и нэхъыфIыр къэтщIэн плъапIэкIэ ди упщIэр хуэдгъэзащ зыми къегъэцIыхужын хуэмей дин щIэныгъэлI, Iустаз Гуэщокъуэ Абдул-Бакъий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-08-28

 •  Мулид мазэ лъапIэр
 • Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа Мухьэмэд бегъымбарыр дунейм къыщытехьа мазэ лъапIэр къэблэгъащ. Мы гъэм ар тохуэ жэпуэгъуэм (октябрым) и 18-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-07-27

 • Сэджытым фепIэщIэкI
 • Мухьэрэм мазэм и пэщIэдзэм муслъымэн илъэсыщIэ 1443-р къохьэ. Абы ипкъ иткIэ, зи мылъкум сэджыт хэзымытыкIахэр фепIэщIэкI а къалэныр вгъэзэщIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-06-29

 • Уаз
 • Къурмэн хьид лъапIэм
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэ лъапIэр къоблагъэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм хьидыр бадзэуэгъуэм и 20-м тохуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-05-29

 • Уаз
 • ХьэжыщIым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Мазэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ, хьэж щащI мазэр къызэрыблэгъам ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-04-27

 • МахуэлъапIэхэр
 • Рэмэданым  и  кIэухым
 • НэщI мазэр и кум нэсащ. Алыхьым жиIэмэ, мыгувэу ар гуфIэгъуэкIэ къетхьэлIэнущ. Абы и кIэухым ирихьэлIэу дэтхэнэ зы муслъымэнми и къалэнхэм нобэ фыщыдгъэгъуэзэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2021-04-15

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-03-25

 • Уаз
 • Мазэу  щыIэм  я  нэхъ лъапIэ
 • ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм нэщI дохьэ мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м. ЗэхъуэкIыныгъэ гуэр иIэ хъумэ, хъыбар фэдгъэщIэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-12-29

 • Уаз
 • Алыхьым фыкъызэригъэщIам фытет
 • Ди жагъуэ зэрыхъущи, нобэ куэдрэ дрохьэлIэ бзылъхугъэхэм захуэзыгъадэ цIыхухъухэмрэ цIыхухъухэм захуэзыгъадэ бзылъхугъэхэмрэ. Ар хьэрэмышхуэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-11-28

 • ЛIыкIуэхэм я гъащIэр
 • Юнус бегъымбарыр
 • Юнус и гъащIэм адэкIэ кърикIуар
 • И анэ и ныбэ къызэрикIам хуэдэу, щыгъын щыгъамэ, щымыгъыжу, уеблэмэ, лы кIэрымылъыжу, фэмрэ къупщхьэм-   рэ хуэкIуауэ къикIыжащ Юнус джейм и кIуэцIым. Алыхьым и лIыкIуэм папщIэ къигъэкIат къэб жыгышхуэ, Юнус абы и тхьэмпэ щIагъхэр пIалъэкIэ псэупIэ хуэхъуат. Зэман-зэманкIэрэ щыхь къыхуэкIуэрт, лIыкIуэм ар къишырти, абы и гъэшымкIэ псэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

«Кавказ зэгурыIуэ»

2020-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 6-м Дагъыстэным и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ «Кавказ зэгурыIуэ» зи цIэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и зэхуэс щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ КъБР-м и Дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-10-31

 • Уаз
 • Фадэр хьэрэмщ
 • Хьэрэмышхуэхэм ящыщу нобэ зи гугъу тщIынур фадэращ. Ислъам диным игъэхьэрэмащ фадэр. Куэдми мащIэми емылъытауэ, фадэр хьэрэмщ.
 • Фадэр зэуэ игъэхьэрэмакъым. Ар тIэкIу-тIэкIуурэ хьэрэм тщищIауэ аращ. Абы теухуауэ зыбжанэрэ къехащ Iэят лъапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2020-09-29

 • Уаз
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ
 • мулид мазэр къоблагъэ
 •  Мухьэмэд бегъымбар лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) къыщалъхуа махуэр мы гъэм октябрым (жэпуэгъуэм) и 29-м тохуэ. Ар муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ.
 • Муслъымэн къэралхэм нэхъыбэрэ Алыхьым зэрыхуэпщылIыным, ЛIыкIуэ лъапIэм сэлэуат къызэрыхуахьыным  хущIокъу мулид мазэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-08-27

 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар
 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ абы и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ нитлъхьэнщ.
 • Япэми зэрыжытIащи, Мусэ бегъымбарыр иукIыну хуэмейуэ зы махуи дунейм тетакъым Фирхьэуныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-07-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэрэм мазэр илъэсым и япэ мазэщ (илъэсыщIэр къохьэ). Ар Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу къигъэщIа мазиплIым ящыщ зыщ. Абы теухуауэ КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ Iэятхэр, хьэдисхэри щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху