ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

Дунейм  къытехьащ  Тэрч  махуэгъэпсыр

2021-04-08

 • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и лъэпкъ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Бибоевэ Иринэ игъэхьэзырауэ, Владикавказ къалэм къыщыдэкIащ «Тэрч махуэгъэпс» зыфIаща 2021 гъэм и календарь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

КъэхутэныгъэщIэхэр лъабжьэ мэхъу

2021-02-06

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэлIхэм ирагъэкIуэкIа иужьрей къэхутэныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу гъащIэм хапщэн хуей технологиехэм ящыщу къалъытащ. Ахэр ехьэлIащ мы зэманым цIыху куэдым зэрахьэ нэкIуIупхъуэхэр фIей хъуа нэужь, адэкIэ къызэрыбгъэсэбэпыну щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Архив  IуэхущIапIэм къыдигъэкIа махуэгъэпс

2021-02-04

 • Республикэм и тхыдэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху цIэрыIуэхэмрэ жылагъуэ гъащIэр фIым хуэзыунэтIа къэхъукъащIэхэмрэ я тегъэщIапIэу, КъБР-м и Архив IуэхущIапIэм дызытехьа илъэсыщIэм и махуэгъэпс къыщыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дамыгъэхэр щызэхуехьэс

2021-01-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес игъэхьэзыра «Кабардино-Балкария в период Великой Отечественной войны в предметах коллекционирования» буклетыр. Ар абы триухуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ яхуэхъуну

2020-11-28

 • «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр 500 хъууэ, дунейм къыщытехьащ лъэпкъым и дунейм ухэзыгъэгъуазэ, 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. ЗэбгъэдзэкI хъу IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр зэхэзыгъэувар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Ар къыдэгъэкIыным и жэрдэмщIакIуэщ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы  и «Адыгэ щIэнгъуазэ» институтымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэхэм ятеухуа маркэхэр къыдагъэкI

2020-08-25

 • Адыгэхэр зэрыс къэрал куэдым ди лъэпкъым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызытещ маркэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыдагъэкI ди къуэшхэм я жэрдэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

IэмалыщIэхэр   къагъэсэбэп

2020-04-02

 • «Урысейм и пощт» IэнатIэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэ IэмалыщIэхэр лэжьыгъэм къыщигъэсэбэп хъуащ. Зи гугъу тщIыр посылкэхэр жып телефоным и номер фIэкIа къыумыгъэсэбэпу ебгъэхь зэрыхъуарщ. Апхуэдэ логистикэ оператор зэкIэ зиIэр Урысей пощтым и закъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Зыужьыныгъэм  и  гъуэгум  тету

2020-01-14

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм гулъытэшхуэ щегъуэт хъыбарегъащIэ технологие пэрытхэм, бжыгъэр зи лъабжьэ Интернетым зегъэужьыным. А унэтIыныгъэхэр зи пщэрылъ министерствэ щхьэхуи къыщызэрагъэпэщауэ щолажьэ ди щIыналъэм. Къэрал къулыкъущIапIэщIэм зэфIиха япэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ псынщIагъышхуэ зиIэ Интернет курыт школхэм яIэну Iэмал етыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Черкес FM»-м федаIуэ

2019-11-23

 • Продюсер цIэрыIуэ, адыгэ щIалэ Хьэцей Тимур жэрдэм ищIу къызэIуиха адыгэ радиом теухуа хъыбарегъащIэ нэхъ пасэу ди газетым тетащ. Адыгэ дунейр зыщыгуфIыкIыу къытхэхъуа фIыгъуэм и лъэтеувэ екIу Vegas City Hall-м (Москва) Iэтауэ щыхуащIащ щэкIуэгъуэм и 6-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лэжьыгъэр яублэ

2019-10-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек кърихьэлIэу дыгъуасэ Бахъсэн къалэбгъум екIуэкI «Кавказ» гъуэгум и Iыхьэр зэгъэпэщыжын лэжьыгъэр яублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Мамырыгъэм и жьэгур»  жыджэру мэлажьэ

2019-05-08

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэIуахащ щIэныгъэ конференцымрэ джэгукIэ мардэхэмрэ щызэхэухуэна зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и къыдэкIыгъуэщIэр

2019-03-26

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и япэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лъахэр къезыгъэцIыху джэгукIэ

2019-03-06

 • Интернетым хэIущIыIу щыхъуащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и 4-нэ классым щеджэ Кальнин Давид «Налшык и IункIыбзэIухи 7» зыфIища компьютер джэгур къызэригупсысар. Хьэлэмэтращи, программист ныбжьыщIэм ар и япэ лэжьыгъэкъым, илъэс и пэ абы зэхигъэува «Цифровая школа будущего» проектым текIуэныгъэ къыщихьащ «Первые шаги в науку» зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Хьэгуарэ Джамилэ японыбзэкIэ «мэпсалъэ»

2019-01-19

 • Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ «Юрий Темирканов. Монолог» зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ДэIэпыкъуэгъу хъухэр

2018-12-04

 • КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ щызэIущIащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэрэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ жэрдэмхэр зыгъэхьэзырахэмрэ. Ахэр «Доброволец России» урысейпсо зэхьэзэхуэм пхыкIащ икIи ирагъэджэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ