ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Фащэ  къэс  и  тхыдэ  иIэжщ

2021-10-14

 • «Зы фащэм и хъыбар» фIэщыгъэм щIэту Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым Къуэжокъуэ Феня (ФатIимэт) зэрихьауэ щыта фащэ екIухэмрэ пасэрей сурэтхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«ЩыIащ  апхуэдэ  зэман»

2021-10-07

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу къыщызэIуахащ пасэ зэманым къалащхьэм и теплъэу щытам и щыхьэт сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. И сурэт гъэтIылъыгъэхэр и гуапэу музейм къритащ Ставрополь щIыналъэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Кузнецовэ Наталье.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Пащты Герман и «Лэжьыгъэ къыхэхахэр»

2021-09-07

 • Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ я сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэ-тым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск Ксилографи-емкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман. Пшыхьым утыку къыщрахьащ иджыблагъэ дунейм къытехьа, «лэжьыгъэ къыхэхахэр» фIэщыгъэм щIэт альбом гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Прохладнэдэсхэм я  IэдакъэщIэкIхэр

2021-07-24

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ Прохладнэ къалэм и «Ренессанс» зэгухьэныгъэм хэтхэм я IэдакъэщIэкIхэр. «Кавказ — родина моя» — аращ фIащар Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум траухуа выставкэм. Лэжьыгъи 140-рэ утыку къыщрахьащ музейм и пэшищым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэр ягъэгуфIэрэ псэр дахьэхыу

2021-07-13

 • Налшык къалэ дэт Лъэпкъ музейм сурэтыщI ныбжьы­щIэхэм я гъэ­лъэ­гъуэ­ны­гъэ гъэщIэ­гъуэн икIи щIэщыгъуэ къыщызэIуахащ. Нэр ягъэгуфIэ, псэр дахьэх музейм и блынхэм фIэдза сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Пасэрей  IэщIагъэм и  иджырей  IукIэ

2021-07-03

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ятIагъуэм хьэкъущыкъу, хьэпшып гъэщIэгъуэнхэр къыхэзыщIыкI, абы цIыхухэр хуезыгъасэхэу ХьэцIыкIу Миланэ, Газаевэ Разият (дыщэкI IэщIагъэми хуэIэзэщ), Шаваевэ Эллэ, НакIэ Инессэ сымэ «ГъэнщIыныгъэ» зыфIаща я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ лэжьыгъэхэр

2021-06-23

 • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къыщалъхуа икIи къыщыхъуа ди лъэпкъэгъу сурэтыщI, къэхутакIуэ Бэрзэдж Чэгъэду (Зак Кахадо) и «Существование-сосуществование» выставкэ гъэщIэгъуэныр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сурэт щIыным дапщэщи зыхуэбгъасэ хъунущ

2021-06-19

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Жылэ Къантемыр и «GOgen» студием и гъэсэнхэм я сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хъалил  Миланэ  и  «Гущэкъу  уэрэдхэр»

2021-06-02

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ сурэтыщI Хъалил Миланэ «Гущэкъу уэрэдхэр» зыфIища и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зэманхэм я зэпыщIэныгъэмрэ щIыналъэхэм я зэкъуэтыныгъэмрэ

2021-05-26

 • Модельер, дэрбзэр Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щагъэлъагъуэ УФ-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, АР-м и къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дыщэ медалыр зыхуагъэфэща IэпщIэлъапщIэ, график, офортхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIа, художественнэ тхыгъэхэр зи сурэтхэмкIэ ягъэщIэращIэ, монументалист, цIыху телъыджэ ПэтIуащIэ Феликс и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр

2021-05-18

 • ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ АрхитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ институтым и унафэщIым и къуэдзэ Къанло Алимрэ Бахъсэн къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Бэч Альбертрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Акъсырэхэ я хъэтI зэмыщхьыр

2021-04-20

 • Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къыхэкIа сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэр

2021-04-08

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дуней еплъыкIэщIэ

2021-03-02

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм,  иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЕплъыкIэщIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ. Абы утыку къыщрахьащ зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ творческэ цIыхухэм я лэжьыгъэ плъыфэбэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дунейр — сабийхэм я нэкIэ

2021-02-09

 • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Сабиигъуэм и плъыфэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и республикэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр