ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэлъэгъуэныгъэхэр'

Акъсырэхэ я хъэтI зэмыщхьыр

2021-04-20

 • Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къыхэкIа сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэр

2021-04-08

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дуней еплъыкIэщIэ

2021-03-02

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм,  иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЕплъыкIэщIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ. Абы утыку къыщрахьащ зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ творческэ цIыхухэм я лэжьыгъэ плъыфэбэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Дунейр — сабийхэм я нэкIэ

2021-02-09

 • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Сабиигъуэм и плъыфэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и республикэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Псапэр  куэд  хъуркъым

2021-02-06

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ псапащIэ гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Битокъум и лэжьыгъэхэр

2021-01-23

 • Налшык щыIэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щагъэлъагъуэ художник-дизайнер Битокъу Владислав и «Хранители времени» выставкэр. Ар къызэригъэпэщащ IуэхущIапIэм и унафэщI Сэралъп Мадинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Мэзло Руслан и лъагъуныгъэ

2020-12-08

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 4-м къыщызэIуахащ IэпэIэсагъэкIэ куэд щIауэ дыдэзыхьэха Мэзло Руслан «лъагъуныгъэ» («Узрение») зыфIища и гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр

2020-12-01

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  мэкъумэш  университетым  и  «Бжьыхьэ  дыщэплъыр»

2020-11-12

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ ебланэу щекIуэкIащ МэкъумэшыщIэхэм я махуэм ирихьэлIэу зэхашэ «Бжьыхьэ дыщэплъ» гъэлъэгъуэныгъэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, агроном факультетым и гупэ къит утыку хуитым мэкъумэш университетым и къэхутэныгъэхэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щагъэлъэгъуащ. Махуэр уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэмрэ студентхэмрэ зыхэт концерткIэ ягъэдэхащ, гушыIэрэ джэгу теплъэгъуэхэмкIэ ягъэщIэрэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Фащэм  и  гуащэ,  жьэгум  и  гупсэ

2020-10-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ дахэ иIэу фокIадэм и 28-м Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ дэрбзэр Iэзэ ХьэцIыкIу Мадинэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Фащэм и махуэм ирагъэхьэлIа а Iуэхум музейм и пэшым щызэхуишэсат лъэпкъ фэилъхьэгъуэ телъыджэм — адыгэ фащэм — и дахагъэр зыфIэгъэщIэгъуэнхэр, Мадинэ и IэпэIэсагъэм къигъэщI лэжьыгъэхэм ящIэлъ щэхумрэ абыхэм къытхуаIуатэ гупсысэ куумрэ нэсу къызыгурыIуэхэр, бзылъхугъэм и гуащIэм дихьэххэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Макъхэр – сурэткIэ

2020-09-22

 • ФокIадэм и 11-м «Черкесский язык и трансформация квадрата Малевича» фIэщыгъэм щIэту су­рэтыщI Iэзэ Црым Руслан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэ­лъэгъуэныгъэ Налшык къы­щызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сабийхэр мамырыгъэм и телъхьэщ

2020-09-12

 • «Москва-Дамаск» арт — марафоным ипкъ иткIэ, «Дети России за мир в Сирии» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Щам щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Аппэш Бибарс  утыку къохьэ

2020-08-29

 • Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу музыкант Аппэш Бибарс и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр япэу утыку къыщрихьащ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Хэкум  къэзыгъэзэжахэм  траухуэ

2020-08-06

 • Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем выставкэхэр щрагъэкIуэкI и залым къыщызэIуахащ «Кавказская диаспора» гъэлъэгъуэныгъэр, Репатриантым и махуэм ирихьэлIэу. Ар шыщхьэуIум и 9 пщIондэ екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэрымылъагъу дунейм  и  сурэтхэр

2020-02-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Марченкэ Владимир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а Iуэхур абы и ныбжьыр илъэс 60, сурэт щIыным ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 40 зэрырикъум зэрыхуэгъэпсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр