ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Балъкъ Iуфэ щытекIуа «Тэрчыр» япэ йощ

2021-07-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щиубыдащ тхьэмахуэ блэкIам тIэунейрэ зи хьэрхуэрэгъухэр хэзыгъэщIа «Тэрчым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩызэхуащIыжами  къыщызэIуахами  зэрытегъэкIуакъым

2021-07-27

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Дон Iус Ростов. «Труд» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэ защIэкIэ къыхагъащIэ «Нарт»

2021-07-22

 • Есэгъуейщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым мы гъэм зэрыщIидзэрэ иужь дыдэ увыпIэр Нарткъалэ и «Нартым» зэрыщиIыгъым. Ар пэщIэдзэ зэIущIипщIми къыщыхагъэщIа къудейкъым, атIэ иужь джэгугъуихым бжыгъэшхуэ дыдэкIэ щыфIахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Еянэм щызэдолъэпэрапэ

2021-07-20

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым и еянэ джэгугъуэм къыщыхагъэщIащ пэщIэдзэ зэIущIиблми щытекIуарэ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызэдэзыIыгъ Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ. АрщхьэкIэ абыхэм бжьыпэр зэдаутIыпщакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэр IуагъэкIуэтами, къапэплъэри къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым

2021-07-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 3:2 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Италиер Европэм и чемпионщ

2021-07-15

 • Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилье къалэхэм мазэкIэ щекIуэкIа Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух Iыхьэр бадзэуэгъуэм и 11-м Инджылызым и «Уэмбли» стадион цIэрыIуэм щиухащ. Абы и дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьащ Италием и командэ къыхэхам щыджэгухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» аргуэру и тренер нэхъыщхьэщ Биджиев Хьэсэнбий

2021-07-10

 • Мыгувэу щIэзыдзэну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкIыну зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ «Спартак-Налшыкыр» хыхьэнущ Биджиев Хьэсэнбий и тренер нэхъыщхьэу. Апхуэдэ хъыбар вэсэмахуэ къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Ислъэмейм» и пашэныгъэр Джылахъстэнейм щытрах

2021-07-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ иужьу зэхэта джэгугъуэм нэхъ къыхэгъэбелджылыпхъэщ Джылахъстэнейм щыIар. Абы и пашэныгъэр щыфIэкIуэдащ иджыри къэс зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъа «Ислъэмейм».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ХэщIыныгъэхэр яIэу  къызэхуосыж

2021-07-03

 • Мазэ иримыкъу фIэкIа замыгъэпсэхуауэ къызэхуэсыжащ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр. Абыхэм зыхуэгъэхьэзырын щIадзащ 2021 — 2022 гъэхэм Урысей Федерацэм топджэгумкIэ и етIуанэ дивизионым щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэхэр зи натIэ хъуа «Нарт»

2021-06-29

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта иужь джэгугъуэм бжыгъэшхуэ дыдэкIэ къыщыхагъэщIар Нарткъалэ и «Нартым» и закъуэщ. Ар иджыпсту хуэфащэ дыдэу турнир таблицэм и кIэух увыпIэм щытщ, пэщIэдзэ зэIущиблми щыфIахьауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дызэригугъамрэ къызэрыщIэкIамрэ

2021-06-24

 • Европэм футболымкIэ и зи чэзу чемпионатыр куэдрэ дызыпагъэплъа къэхъукъащIэ телъыджэщ. Дызэрыщыгъуазэщи, дуней псор иджыри къэс зыгъэгулэз коронавариус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ нэгъабэ ягъэIэпхъуащ Iуэху щхьэпэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ спорт зэхьэзэхуэ инхэу зэхэтын хуея Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэIущIэхэмрэ Токио щыIэну зытраухуа Гъэмахуэ Олимп джэгухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Топ  пщыкIущ  щыдагъэкIа  зэпэщIэтыныгъэ  гуащIэ

2021-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтым зэхэта джэгугъуэм щызэIущIат иджыри къэс зы очкои фIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Ислъэмеймрэ» нэгъабэрей зэпеуэм щытекIуа «Энергетик»-мрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэр я Iэрылъхьэу  пасэIуэу къалъытат

2021-06-22

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – СКА (Дон Iус Ростов) – 2:2 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэкъуауэгъуэм и 15-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щызэхуэдэщ Налшыки Мейкъуапи

2021-06-16

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. Адыгейм и республикэ стадион. Мэкъуауэгъуэм    и 9-м. ЦIыху 650-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ислъамрэ  Хьэчимрэ  я  хьэрхуэрэгъухэр  ягъэгулэз

2021-06-09

 • 1995 гъэм мазаем (февралым) и 22-м Мэшыкъуэ Iэмырхъан и унагъуэм зэтIолъхуэныкъуэу щIалитI къихъуащ. Абы щыгъуэм хэт ищIэнт а тIум топджэгу цIэрыIуэхэр къахэкIыну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол