ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Адрейхэм  ефIэкIыжу

2021-10-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэпеуэм хыхьэ тIощIрэ етIуанэ джэгугъуэр зэхэтащ. Адрей зэIущIэхэм къащхьэщыкIыу иужьрейхэм икъукIэ топ куэд щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэпэщIэтыныгъэ  гуащIэм  бжыгъэр  къыщызэIуахакъым

2021-10-19

 • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъыщIагъуа  зэманым текIуэныгъэр  зыIэщIагъэкI

2021-10-12

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 10-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Прохладнэдэсхэм  я  текIуэныгъэ  ин

2021-10-09

 • Илъэс 12 лъандэрэ къэмыхъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ командэр  Урысей Федерацэм футболымкIэ щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ещанэ дивизионым    и гуп щхьэхуэм и чемпион хъуащ. 2009 гъэм  гупым пашэныгъэр щиубыдат «Малка»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Налшыкдэсхэм  я  IутIыжыгъуэт

2021-10-05

 • «Алания-2» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:5 (0:0). ЕсэнтIыгу. «Ессентуки-Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 3-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Тэрчым» бжьыпэр еубыд

2021-09-30

 • Тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и епщыкIубгъуанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэкъуэшхэр зэхуэарэзыуэ зэбгъэдокIыж

2021-09-28

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мейкъуапэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 26-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗымащIэщ бжьыпэм хуэчэмыжыр

2021-09-25

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) щиIыгъ пашэныгъэр щIигъэбыдащ Прохладнэ и «Энергетик»-м. И унэ щыIэу абы хигъэщIащ турнир таблицэм къыщыкIэлъеIэ Назрань и «Ангушт»-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Чайка»-м ягу трагъэзагъэ

2021-09-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 12-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Мэшыкъуэ-КМВ»-р  япэу хагъащIэ

2021-09-09

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) 1:2 (0:1). Псыхуабэ. «Центральный» стадион. ФокIадэм и 4-м. ЦIыху исакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕтIуанэ дивизионым лъэ быдэкIэ хуокIуэ

2021-09-07

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Прохладнэ и «Энергетик»-м и стадионым щыхигъэщIащ Дагъыстэным и «Дербент»-мрэ «Динамо-М»-рэ икIи турнир таблицэм къыщыкIэлъыкIуэхэм фIыуэ ящхьэщыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIалэхэм Налшык къагъэзэж

2021-08-31

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 29-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адэжь хэкуми Бибарс щоджэгу

2021-08-28

 • Израилым и адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щыщ футболист цIэрыIуэ Натхъуэ Бибарс шыщхьэуIум и 5-м и адэжь щIыналъэм — Сочэ къалэм — щыджэгуащ. «Фыщт» стадионым щызэIущIащ Краснодар крайм и «Сочи» футбол командэмрэ Сербием и «Партизан» гупымрэ. Ди лъэпкъэгъу футболист цIэрыIуэм иджы япэу къыхуихуауэ аращ ди лъахэм щыджэгуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ къекIуэкIыгъуэм щытекIуар хэтми зэкIэ наIуэкъым

2021-08-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. АрщхьэкIэ иджыри наIуэкъым хэт абы щытекIуами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДжэгукIэм хуэфащэ бжыгъэ

2021-08-24

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Новокубанск. «Биолог» стадион. ШыщхьэуIум и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол