ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

Дыщалъхуа щIанылъэм

2021-06-22

Налшык щхъуантIагъэм и къалэщ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-08

КъБР-м и композитор цIэрыIуэхэу (сэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ) ХьэIупэ ДжэбрэIил, Темыркъан Борис, Молэ Владимир, ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр, Къардэн Хьэсэн, Къэзан Аслъэнджэрий сымэ Москва макIуэ. 1993 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-05

ТхакIуэхэм я деж къеблэгъащ профсоюз, парт лэжьакIуэхэр.1976 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэл1эу

2021-06-02

ТхакIуэхэр я IэдакъэщIэкIхэм топсэлъыхь. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ: Елгъэр Кашиф, КIэщт Мухьэз, Шэвлокъуэ Пётр, Кулиев Къайсын, Мысачэ Пётр, Тхьэгъэзит Зубер. 1974 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-05-26

«Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблырщ. Солистыр КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Атэлыкъ Аслъэнджэрийщ  (ижьымкIэ къыщытырщ).1939 гъэ

 

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-05-19

Генерал-лейтенант Къандур Иззэт Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщегъэпсэху. 1978 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 ирокъу

2021-04-13

КъБАССР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку.

РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-03-16

Курортхэм, санаторэхэмрэ профсоюзхэм я зыгъэпсэхупIэ унэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я Урысейпсо зэIущIэм хэтхэр. ИжьымкIэ ещанэр — КIыщокъуэ Хьэтаущ. Москва, мазае, 1961 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-18

Налшык щохьэщIэ урыс къэзакъ тхакIуэ цIэрыIуэ Закруткин Виталий. Абы йодаIуэ бысымхэр — КIыщокъуэ Алимрэ Гуртуев Бертрэ. 1963 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и цIыхухэр

2021-02-09

УэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и макъ телъыджэм куэд дехьэх.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Жыжьэ — гъунэгъу

2021-02-06

Америкэм къикIа Къардэн Мухьэмэдрэ КъБР-м щыщ уэрэджыIакIуэ Тхьэгъэлэдж Светланэрэ къызэдофэ. 2000 гъэ, Налшык

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-04

Кулиев Къайсынрэ Вэрокъуэ Владимиррэ. 1982 гъэ Сурэтыр Толгуров Камал трихащ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 ирокъу

2021-01-26

Илъэс куэдкIэ зэдэлэжьащ, зэныбжьэгъуфIу щытащ этнограф цIэрыIуэхэу Мусукаев Ахъмэтрэ Махъсидэ Анатолэрэ. Сурэтыр Щомахуэ Владимир трихащ. 2007 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-01-19

«Адыгэ псалъэм» и сурэттех Щомахуэ Владимиррэ(сэмэгумкIэ) актёр, сурэттех Шахмурзаев Алексейрэ гушыIэ дахэ яхэлът.1994 гъэ.19

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-12-01

2022 гъэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ ирокъу. КъБР-м и пщIэр зыIэту щытахэм яхэтащ мы сурэтым щыфлъагъу Черкесов Сарбийрэ ЛIыбекъуэ Хьэбасрэ. Ахэр лъэпкъ газетхэм я унафэщIу куэдрэ зэдэлэжьащ. 1974 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр