ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Нэтынхэр'

КъБР-м и ТВ

2021-05-15

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Къэбэрдей-Балъкъэр драматургием зауэр къызэрыхэ-щыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-04-30

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «IутIыж махуэ» (12+)
 • 6.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». (12+)
 • 7.00 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иным и махуэм ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Атаманчук Григорий (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-04-17

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • Сыхьэтыр 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Цыферов Г. «Как отдыхал подъёмный кран» (6+)
 • 17.10 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.35 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-04-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КЪБР-м и ТВ-р

2021-04-03

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ
 • (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-03-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Азаплыкъдан-азатлыкъгъа» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Псори дяпэкIэщ». ДыщэкI Элитэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-03-20

 • 1 КъБР „Мир” канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Мэстафэ Вячеслав (12+)
 • 7.00 «Нэмысыр и пэм щегъэжьауэ и кIэм нэс» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псалъэгъухэр». «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэр (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ

2021-03-11

 • 1 КъБР „Мир” канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си гукъэкIыжхэр». Лъэпкъ балетым и къэфакIуэу щыта Амщыкъуэ Хьэужан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ГъащIэм и гъуэгукIэ». Кобанов Мурадин (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-02-13

 •   1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 15
 • Сыхьэтыр 9-рэ дакъикъэ
 • 30 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-01-23

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 25
 • 6.00, 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр» (12+)
 • 7.10 «ГушыIэрыгъафIэ». IутIыж Борис и эпиграммэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «Ди щIэиныр». Жангоразов Мыхьэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Хэт ухъуну ухуей?». Жыг хадэ гъэкIыным пыщIа IэщIагъэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Дохутыр гуапэ». Адэ-анэхэм папщIэ (6+)
 • 17.00 «Ущу кIуэ, си шыд цIыкIу!..». Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 6.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ икIи драматург Теппеев Алим и творчествэр (12+)
 • 6.45 «Лъэхъэнэгъу». Къэрал музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.15 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 92-нэ дерс (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

2020-12-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЦIыхугъэм и уасэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ икIи драматург Кулиев Хъусей (12+)
 • 8.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Морозко» урыс таурыхъым къытращIыкIа телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-22

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «НэгъуэщI плъыфэхэр». УсакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ПщIыхьэпIэ хужьхэр». ЩIымахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Театрымрэ киномрэ я артист Чернышов Андрей (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Езым и дуней». Ульбашевхэ Хъусейрэ Зухрарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Си лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «ЕджэкIэ нэгузыужь». «Шагъдий» сабий къэфакIуэ гупыр (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-12

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие)        (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 «НэгъуэщI плъыфэхэр». Дизайнер Елей Миланэ         (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 ТхакIуэ, публицист Кучмезовэ Рае (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-05

 •  1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ    и лэжьакIуэ Мамий Ас-лъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ПэщIэдзэ». Эльбрус къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Темыркъан Пётр теухуауэ (12+)
 • 8.40 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр