ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Сабийхэр хъумэным  и дунейпсо  махуэм  и  щIыхькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым республикэм щыпсэухэм щохъуэхъу

2020-06-02

 • «Ди сабийхэм я нэгум кърих гуфIэгъуэр, зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэхэмрэ лъагапIэщIэхэмрэ ахэр зэрыригушхуэр балигъхэм ди дежкIэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыIэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

И бюджетыр зыхущыщIэхэр иригъэкъужын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къратынущ сом мелуани 180-м щIигъу

2020-06-02

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэхэм яридэIэпыкъуным хухихащ сом меларди 100. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Субсидиехэр республикэ бюджетхэм хуаутIыпщынущ, 2020 гъэм накъыгъэм и 1-м ирихьэлIэу абыхэм къаIэрыхьа налогхэр, налогыу щымыт мылъкухэр илъэситI блэкIам яIа хэхъуэхэм нэхърэ нэхъ мащIэ хъуащи, ахэр ирагъэкъужын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 2, гъубж
 • Къэуат зыщIэлъ ерыскъымрэ шхынкIэ емыгъэлеинымрэ я махуэщ
 • Италием егъэлъапIэ Республикэ щыхъуа махуэр (1946 гъэм)
 • Азербайджаным и граждан авиацэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1920 гъэм РСФСР-мрэ Тыркумрэ дипломатие зэхущытыкIэ зэхуаIэ хъуащ.
 • 1924 гъэм США-м щыпсэу индейцхэр а къэралым и цIыхуу къызэралъытэ унафэм Iэ щIадзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жыгым  къудамэщIэ  къызэрыдэжыжым  хуэдэщ  гъащIэри

2020-06-02

 • Хэку зауэшхуэм имыгъэгуIа унагъуэ гъуэтыгъуейщ. Абы и ужь къэкIуа илъэсхэми щысхь яIакъым. А лъэхъэнэм си сабиигъуэ лъапцIэрышэр ирихьэлIами, цIыхубэм яшэчам си анэшхуэ Хъущт ФатIимэт зэпымыууэ сыщIигъэдэIуу къекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэшыр Чылар теухуауэ

2020-06-02

 • Коллекционер цIэрыIуэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы дыдэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ «Предметы коллекционирования, посвящённые первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2020-06-02

 • Хабзэ хъуащи, мэкъуауэгъуэм и 1-м дэнэкIи щагъэлъапIэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр. Коронавирусым  и зэранкIэ ди къэралыр, республикэр мы зэма-  ным щытыкIэ къызэрымыкIуэм итми, махуэшхуэр ныбжьыщIэхэм гукъинэ ящыхъуным  дэнэкIи щыхуэнабдзэгубдзаплъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Гъуазэхэр

2020-06-02

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтыр къыщызэIуахагъащIэ зэманхэм щыщIэдзауэ IуэрыIуатэр нэхъ гулъытэ зиIэхэм ящыщ зыщ. Япэ дыдэу ди институт штатым хэхуауэ щыта адыгэ узэщIакIуэ ЩэрылIокъуэ Талъостэн   и IуэхущIафэу къагъэлъэгъуауэ щытари аращ — «фольклорист».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр нобэ

2020-06-02

Налшык щхъуантIагъэм щIигъэнащ. 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 1 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-02

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39,
 •  41 — 48, 50 — 51,  54 — 57, 62-хэм итщ).
 • Iэта-Ильяс мэдыхьэшхри:
 • — Насып уиIэти, Нэкъар, абы щыгъуэ уэ утщIыгъуатэкъым. Къэхъуаращи… ПцIыхужыркъэ-тIэ уэ Жэфар и хьэлыр? Къэбэрдей адыгэхэм Инал Нэху зэраIэм ирибампIэурэ, езыми модэ Болгар жыхуаIэм къыщалъхуу къэкуэша таурыхъыр «Аспарух и цIэкIэ» къиужьгъыжри… Сытми, къущхьэ-тэтэр хьэблэ зытIущым дэсхэр къэбэрдейхэм яриуштыну Жэфар яужь ихьащ «Аспарух и цIэкIэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ нэс Джэрыджэ Хьэсэн

2020-06-02

 • Жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ Iэзэ, цIыху щыпкъэ, адыгэхэм илъэс куэд щIауэ хьэлэлу яхуэлажьэ Джэрыджэ Хьэсэн Хьэнахъуэ и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ

2020-06-02

 • Щызэпигъэуаи къэхъуу, 1980 — 1995 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол