ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

Махуэрыеджэ мардэм тоувэж

2021-01-19

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым мы зэманым зыщызыубгъуа коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, курыт школхэм я пэщIэдзэ, ику ит классхэм я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ иратурэ екIуэкIащ. Куэд дэкIакъым ди республикэм и еджапIэхэм я бжэхэр махуэрыеджэ мардэм тету къызэрызэIуахыжрэ. А Iуэху зехьэкIэр блыщхьэ лъандэрэ щаублэжащ ди къэралым и курыт школ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Къуажэ егъэджакIуэ-2021»

2021-01-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щаублащ «Къуажэ егъэджакIуэ-2021» программэм ипкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэр. Абы хэтыну гукъыдэж зиIэхэм я лъэIу тхылъхэр къатын щыщIадзащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Бжэ зэIухахэм я махуэр»

2020-12-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм и еджапIэ нэхъыфIхэм. Абы щеджэ студентищэхэм щIэныгъэ куу зэрырагъэгъуэтыным хущIокъу егъэджакIуэхэр, IэщIагъэлIхэр. Университетым иIэ къудамэхэмрэ абы щызэфIах егъэджэныгъэ унэтIыныгъэхэмрэ щыгъуазэ хуащI республикэм и курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Си  бзэ — си псэ,  си  дуней»  зэпеуэм     2020 гъэм  щытекIуахэр

2020-12-15

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си    бзэ — си псэ, си дуней» республикэ зэпеуэм 2020 гъэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр гуэшауэ щытащ. Ахэр бзэр хъумэным, щIэблэр лъэпкъ хабзэм, литературэм, гъуазджэм, тхыдэм щIэпыкIыным хуэунэтIат. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд гупсысэкIэ зэришэлIащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIалэгъуалэм  и  пщэдейр  кIагъэпшагъэкъым

2020-12-08

 • «Урысейр зэфIэкIхэм я лъахэщ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа проектхэм языхэзщ менеджмент унэтIыныгъэ зиIэ «ЗегъакIуэ Iуэхур!» проектыр. Я зэфIэкIыр здынэсыр щагъэлъагъуэу абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент 55-рэ. Зэхьэзэхуэ екIуэкIахэм къыщыхэжаныкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIа адыгэ пщащэр. Дыгъэгъазэм и 7-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ Мэзкуу щекIуэкIыну Бжьыгъуэ зэфIэхьым хэтынущ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щеджэ Мэлыхъуэ Миланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэныгъэм  зи  кIэн  къыщикIахэр

2020-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, «Зыгъэпсэхугъуэ ин» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа цIыху 600-м ди щIыналъэм щыщ еджакIуих хиубыдащ: 9-нэ классым щIэс Абазэ Мурат, 11-нэ классым щеджэ Айбаз Феликс, БетIрожь Сабинэ, Кулиевэ Танзиля, Шыкъ Уэзырмэс сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ПроектыщIэм гъуэгу  егъуэт

2020-10-13

 • ЕджакIуэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным ехьэлIа «Шаг в будущее» урысейпсо проектым хыхьэ Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым жыджэру щокIуэкI. Мы махуэхэм электрон хэщIапIэр (http://bilet-help.worldskills.ru/) къагъэсэбэпурэ проектым хэтыну гукъыдэж зиIэхэр зэхуашэс. Апхуэдэу ди республикэм щыщу еджакIуэ 5186-рэ къыхыхьащ Iуэху щхьэпэм, абыхэм ящыщу 174-м зэман кIэщIым къриубыдэу лэжьыгъэм жыджэру зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НыбжьыщIэхэм  я  щIэныгъэм  хэзыгъахъуэ  проект

2020-10-03

 • ЗэхъуэкIыныгъэхэмрэ Iуэху зехьэкIэщIэхэмрэ дапщэщи зи куэд егъэджэныгъэ IэнатIэм мы махуэхэм лэжьэн щыщIидзащ «Яндекс.Лицей» IT проектыщIэм. Апхуэдэ IэнатIэ ди республикэми къыщызэIуахащ жэпуэгъуэм и пэщIэдзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2020-10-03

 • Хъыбар гуапэ
 • ЩIэныгъэщIэхэм я къигъэхъуапIэ
 • Ди республикэм мы зэманым шэщIауэ щолажьэ УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта лъэпкъ проект зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщу 40-м щIигъу. ЩIыналъэм и унафэщIхэм гулъытэ хэха зыхуащIхэм ящыщщ «Егъэджэныгъэ» къэралпсо проектым къыщыгъэлъэгъуахэм ящыщщ «Иджырей школыр» Iуэхугъуэр. Абы и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хохьэ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» («Точка роста») центрхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIухыныр. ФокIадэ мазэм къриубыдэу апхуэдэ IэнатIэхэр къыщызэIуахащ ди щIыпIэм щылажьэ курыт школ куэдым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Нэхугъэмрэ фIыгъуэмрэ  дыхуэзышэ гъуэгуанэ

2020-09-08

 • ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ илъэс 55-м нэсащ. ЩIыпIэ куэдым щаIэт а махуэшхуэр Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) и унафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1966 гъэм фокIадэм и 8-м. Абы щыгъуэ Тегеран къыщызэIуахат егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрхэм я дунейпсо зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ФокIадэм и 1-р ЩIэныгъэхэм я махуэщ

2020-09-01

 • КIэлъыплъыныгъэм   щIэтынущ
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм фокIадэм и 1-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту нобэ яублэ 2020 — 2021 гъэ еджэгъуэщIэр. ЩIэуэ къежьа коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэм дуней псом зыщиубгъуауэ къызэрекIуэкIам и зэранкIэ зи гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманым нэхъ пасэу щIэзыдза сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ, апхуэдэу гъатхэ мазэхэм гугъу ехьу, онлайн щытыкIэм иту дерсхэр езыгъэкIуэкIа егъэджакIуэхэмрэ я бынхэм унэм хэкъузауэ IэмалыншагъэкIэ щадэлэжьэн хуей хъуа адэ-анэхэмрэ — псори хуабжьу щогуфIыкI зыхуей хуэза, зэпэщ хъужа я еджапIэхэм, сабий садхэм я бжэхэр хуиту къызэрызэIуахыжым. Гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэм и нэщэнэ япэ уэзджынэр къыщоуэ ди щIыналъэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НэхъыфIу къалъытахэм яхэтщ

2020-08-19

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI курыт школхэм я еплъыныгъэ-зэпеуэ. Мыгъэрей апхуэдэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр иджыблагъэ къапщытэжащ. Ди гуапэ зэрыхъущи, къэралым и курыт школ нэхъыфIхэм халъытащ Урысейм и ЛIыхъужь Трошев Геннадий и цIэр зэрихьэу Налшык дэт курыт школ №11-р (унафэщIыр Тхьэгъэпсо Татьянэщ). Абы къыфIащащ «2020 гъэм и школ нэхъыфI» цIэ лъапIэр, абы щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъри къратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Махуэрыеджэ  мардэм  тохьэж

2020-07-11

 • Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэр здынэса сыт хуэдэ щIыпIэми хуэдэу, ди къэралым щекIуэкI гъащIэми лъэныкъуэ куэдкIэ зэхъуэкIыныгъэ инхэр игъуэтащ. Ахэр нэсащ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми, щIэныгъэми, н. къ. Лъэныкъуэегъэзу къэнакъым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэри. Ари ящыщщ зэхъуэкIыныгъэхэр нэрылъагъу дыдэу щекIуэкI унэтIыныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым  урысыбзэмкIэ Зыуэ щыт  экзаменыр еджакIуэ 2897-м щатащ

2020-07-09

 • Зыуэ щыт экзаменхэр, адрей илъэсхэм елъытауэ, мы гъэм зы мазэкIэ нэхъ кIасэу щIадзащ. Мэкъуауэгъуэм и 6-7 махуэхэм урысыбзэмкIэ я щIэныгъэр къагъэлъэгъуэну утыку ихьат КъБР-м и еджакIуэ 2897-рэ, экзаменыр щекIуэкIащ щIыпIэ 27-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ныкъусаныгъэншэу йокIуэкI

2020-07-07

 • ДэнэкIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и курыт школхэр мы гъэм къэзыух ныбжьыщIэхэм бадзэуэгъуэм и 3-м Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр яублащ. Абыхэм ятащ литературэр (цIыху 200-м), географиер (57-м), информатикэр (цIыху 230-м). Къэпщытэныгъэхэр къызыхуэтыншэу къызэрагъэпэщащ икIи ныкъусаныгъэншэу, хабзэхэр къызэпамыуду екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ