ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Егъэджэныгъэ'

«Сыт пощтыр зищIысыр?»

2021-10-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и пощт лэжьакIуэхэм Письмом и дунейпсо тхьэмахуэмрэ Пощтым и дунейпсо махуэмрэ ирихьэлIэу зэIущIэ хьэлэмэтхэр щрагъэкIуэкIащ республикэм и курыт школхэм. Абыхэм къызэрагъэпэщащ «Сыт пощтыр зищIысыр?» фIэщыгъэр зиIэ класс сыхьэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэралпсо олимпиадэхэм я мардэщIэхэр

2021-10-07

 • Ди хэкум щылажьэ курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. БлэкIа илъэсхэм еплъытмэ, 2021-2022 гъэ еджэгъуэм екIуэкIыну зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ. Апхуэдэ Iуэху зехьэкIэщIэхэм лъабжьэ яхуэхъуащ «Сириус» къэралпсо егъэджэныгъэ центрым и унафэщIхэм иджыблагъэ къыхалъхьа жэрдэмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕгъэджакIуэм и пщIэр яIэт

2021-10-07

 • ЕгъэджакIуэхэм я дунейпсо махуэм хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым гуфIэгъуэ зэIущIэхэр щекIуэкIынущ. «ЕгъэджакIуэ тхьэмахуэкIэ» зэджа урысейпсо Iуэхум ипкъ иткIэ, жэпуэгъуэм и 4-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди къэралым «Iэнэ хъу- рейхэр» щызэхашэнущ, зэхьэзэхуэхэмрэ зэпеуэхэмрэ щыIэнущ. Дунейм къыщекIуэкI санитар мардэхэр къызэпамыудын щхьэкIэ, зэIущIэ екIуэкIынухэм хэтыну цIыхухэр ямыгъэмащIэу махуэ бжыгъэкIэ яшэщIащ. А тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ интернетым «#фIыуэслъагъуегъэджакIуэ» зыфIаща флешмобхэр къралъхьэнущ, нэхъ гукъинэж ящыхъуа дерсхэм я видеотеплъэгъуэхэмрэ сурэтхэмрэ кърагъэувэнущ, уней напэкIуэцIхэр хъуэхъубзэкIэ ягъэнщIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къущхьэ Каринэ и ехъулIэныгъэ лъагэ

2021-10-05

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр. А Iуэхугъуэр къызыхуэтыншэу йокIуэкI, УФ-м и Президентым, УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, ЕгъэджакIуэхэм я къэралпсо профсюз зэгухьэныгъэм, «Учительская газета»-м и редакцэм я нэIэм щIэту. Iуэхугъуэм и фIыгъэкIэ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщыIэта мэхъу, школым и лэжьакIуэ нэхъыфIхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм щыгъуазэ куэд хуохъу, егъэджакIуэхэр зэдогуашэ я Iуэху зехьэкIэ пэрытхэмкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, ди щIыналъэм щылажьэ курыт школхэм я егъэджакIуэхэри ехъулIэныгъэ яIэу хэтщ а къэралпсо зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зи лъабжьэр ткIыбжь, зи хъерыр IэфI

2021-10-05

 • ЦIыхур фIым хуэзыущий, абы и акъылым зиужьыным къару езыхьэлIэ дэтхэнэ лэжьакIуэми пщIэ лей хуэфащэщ. А къалэнхэр псом япэ зи пщэ къыдэхуэхэм ящыщщ школым щылажьэ егъэджакIуэхэр икIи а IэщIагъэм ущрилэжьэфынур ар гурэ псэкIэ къыхэпхамэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2021-10-05

 • Гупсысэр  зыузэщIхэр
 • Илъэс куэд лъандэрэ ди къэралым щаIэт ЕгъэджакIуэм и махуэр СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1965 гъэм. Ар ягъэлъапIэурэ къекIуэкIащ жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэ махуэм. ИужькIэ, 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ, Урысей Федерацэм а Iуэхугъуэр жэпуэгъуэм и 5-м, ЮНЕСКО-м игъэува ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэм трагъэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыужьыныгъэм и джэлэс

2021-09-01

 • Ди щIыналъэм и тхыдэм и напэкIуэцIхэм къызэраIуэтэжымкIэ, 1859 гъэм Налшык щаухуауэ щытащ япэ школхэр. Абы лъабжьэ хуэхъуат «Бгырыс еджапIэхэм я уставыр». А дэфтэрым ипкъ иткIэ, къалащхьэм къыщызэIуахат классищ къыщыбух хъуну еджапIэ. Абы сабийхэр щыхурагъаджэрт, псом япэрауэ, дин Iуэхум, адэкIэ урысыбзэм, есэпым, географием, гулъытэ щыхуащIырт сурэт щIынымрэ дахэу тхэнымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2021-08-31

 • Зэпэщу ирохьэлIэж
 • Пщэдей, фокIадэм и 1-м, ди республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту яублэнущ 2021 — 2022 гъэ еджэгъуэщIэр. Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм къриубыдэу зыхуей хуагъэзэжа, зэпэщ ящIыжа еджапIэхэм, сабий садхэм я бжэхэр хуиту къызэIуахыжынуж, нэхъапэм зэреса мардэхэм тету. ЩIэуэ къежьа уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэу «коронавирус» фIэщыгъэр зиIэм пэщIэувэн мурадкIэ, школ унафэщIхэми, егъэджакIуэхэми, гъэсакIуэхэми — сабийхэм ядэлажьэхэм ящыщ куэдым мастэхэр зыхрагъэлъхьащ. «Роспотребнадзор»-м къигъэув хабзэхэр ткIийуэ ягъэзащIэу, гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэм и нэщэнэ япэ уэзджынэри къеуэу, ди щIыналъэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхущIапIэхэм лэжьэн щIадзэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЕгъэджакIуэхэм я республикэпсо чэнджэщапIэ

2021-08-28

 • Налшык дэт, ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ уардэунэм шыщхьэуIум и 26-м щекIуэкIащ ди республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэIущIэ ин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Егъэджэныгъэм и фIагъыр къэIэтынырщ школым и къалэн нэхъыщхьэр

2021-08-28

 •  КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор шыщхьэуIу зэIущIэр къызэIуихащ. И пэублэ псалъэм ар къызэхуэсахэм щехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэщIэмкIэ, IэнатIэм хэт дэтхэнэми узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ иIэу лъэхъэнэр ирихьэкIыну зэригуапэр къыхигъэщащ. АдэкIэ абы псэлъапIэр хуит хуищIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Республикэм и УнафэщIым зэрыжиIамкIэ, гъэ еджэгъуэ блэкIар хьэлъэу щытащ ди къэралми республикэми я дежкIэ, дызэрыт эпидемилогие щытыкIэ къызэрымыкIуэм къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэныгъэ  зрагъэгъуэтауэ къагъэзэж

2021-08-21

 • 2019 гъэм ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием псапащIэ егъэджэныгъэ программэр иублэри, зэпеуэкIэ къыхаха щIалэрэ пщащэу 26-рэ хамэ къэрал еджапIэ нэхъыфIхэм я щIэныгъэр щыхагъэхъуэну ягъэкIуауэ щытащ. ИлъэситIкIэ еджа ди лъэпкъэгъухэм иджы къагъэзэж, я къэухьым зиужьарэ лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъэщIауэ. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэтIысхьэгъуэм  теухуауэ  иджыри  зэ

2021-08-12

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэхуахэм ятеухуа япэ унафэхэр щIэтIысхьэхэм я тхылъымпIэхэм хэплъэ КъэпщытакIуэ гупым къищтэу хуежьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэпщытэныгъэхэр  йокIуэкI

2021-08-03

 • ДэнэкIи хуэдэу, Бахъсэн районым хыхьэ курыт еджапIэхэм, сабий гъэсапIэхэм я бжэхэр фокIадэм и 1-м къыхузэIуахыжы-нущ щIыналъэм и ныбжьыщIэ-хэм. Ахэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр мы махуэхэм къапщытэ а Iуэхугъуэм къыхузэрагъэпэща комиссэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр утыку къохьэ

2021-07-13

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхьэмахуэ зэхуаку блэкIам къриубыдэу щызэфIэкIащ бакалаврхэмрэ магистрхэмрэ я къызэрыщIагъэкI щIэныгъэ квалификацэ лэжьыгъэхэр пхыгъэкIыныр, къэрал экзаменхэр тыжыныр. Ди гуапэ зэрыхъущи, мы гъэм университетым къыщIигъэкIа ныбжьыщIэхэм яхэтщ журналист IэщIагъэм хуеджахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2021-06-24

 • Ди щIыналъэм щолIалIэ сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр гъэщIэгъуэну, гукъинэжу ирахьэкIыным. Апхуэдэу Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм жэрдэм ящIащ «ДыгъафIэ къалэм» зыщызыгъэпсэху сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ КъБР-м и Макъамэ театрым зыщрагъэплъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ