ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэку'

ЕпщыкIутIанэм къигъэпэжакъым

2021-04-22

 • Дунейм къэрал куэдыкIей тетщ, я ухуэкIэми щызекIуэ хабзэхэми дэ зыри хэдмыкIыщIыу. Шэч хэмылъу абыхэм ящыщщ Африкэм и нэхъ къэрал цIыкIу дыдэ Свазилендыр. Зы щIыпIэ гуэрым Мозамбикым зымащIэкIэ къыщыпыщIами, абы и гъунапкъэ псори ЮАР-м и щIыналъэмкIэ къэухъуреихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мао бзухэм ярищIылIазауэр

2021-04-22

 • ЛIэщIыгъуэ куэдкIэ ягъэунэхуащ щIыуэпсым къызэрыпхуимыгъэгъур: ди Тхьэшхуэм лей гуэри къигъэщIакъым. А хабзэм ебакъуэри фIы хуэзэнукъым. 50 гъэхэм я кIэухым Китай ЦIыхубэ Республикэм политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт щыхъуат: къэралыщIэр быдэу техьат социализмэм и гъуэгум. Пэжщ, ар иджыри хуабжьу къыкIэрыхуат, цIыхухэр къулейсызу, зыхуей ямыгъуэту псэурт. АрщхьэкIэ яIэт зэрыгушхуэн — егъэджакIуэ Iущ икIи вождь Цзэдун Мао. Абы къигупсысащ къэрал2222ым и экономикэм псынщIэ дыдэу зэрызиужьыну Iэмалхэр щызэхуэхьэса «ПсынщIэу зичын» программэр. А стратегием увыпIэшхуэ щиубыдырт «зэран хъухэм ебэныным». ЯпэщIыкIэ щыIэну зыхуэмыфащэхэм хагъэхьащ дзыгъуэшхуэхэр, уз зэрыцIалэхэр зезыхьэ бадзэхэмрэ гъудэхэмрэ. Ауэ зыкъомрэ иризэдэуа иужь, абыхэм щIагъужащ бзу гъуабжьэжь цIыкIухэри. Еджагъэшхуэхэм «социализмэр зыухуэхэм я бийуэ» къыщIрагъэдзащ мэкъумэшыщIэхэм я гъавэ хьэсэхэр зыунэщI я а «дыгъуакIуэхэр». Есэпхэр зэпалъыта иужь, абыхэм зы илъэсым цIыху мелуан 35-рэ зрикъуну гъавэ яшхыу къабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Таиланд

2021-04-22

Бангкок Таиландым и нэхъ къалэшхуэщ икIи и щыхьэрщ. Абы километр зэбгъузэнатIэ мин 1,5-рэ щIигъу и инагъщ, цIыху мелуани 5,6-рэ щопсэу. Мыр Ипщэ-КъуэкIыпIэ Азием экономикэ и лъэныкъуэкIэ нэхъ псынщIэу зыщызыужь къалэхэм ящыщщ. Ар апхуэдэу цIэрыIуэщ дунейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм икIа цIыху куэд дыдэ зыплъыхьакIуэ зэрыкIуэмкIэ.
Езы тайхэр я щыхьэрым КрунгтепкIэ йоджэ. Ар гъэкIэщIауэщ, и цIэ дыдэр апхуэдизу кIыхьщи, уеблэмэ Гиннесс и рекордхэр зратхэ тхылъым ихуащ, ауэ ар мыбы къыщагъэсэбэпыркъым

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Щэнхабзэм игъуэтыну  гулъытэр

2021-03-18

 • «Правительствэм и сыхьэтым» хиубыдэу, ФедерацэмкIэ Советым къыщыпсэлъащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Романовэ Ольгэ. Ар тепсэлъыхьащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр гъэзэщIа зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тыкуэнтет зыри хуеижкъым

2021-03-18

 • Швецием тыкуэнтети хъумакIуи зыщIэмыт тыкуэнхэр иIэ хъуащ. Компьютерымрэ видеокамерэхэмрэ псори зэфIагъэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нартсанэ  и  хьэуа  къабзэр

2021-03-11

 • Ди къэралым щыщу Кисловодскщ (адыгэхэм Нартсанэ жыхуаIэр) япэу хыхьар ООН-мрэ ВОЗ-мрэ къызэдащта «Вдохнём жизнь» программэм, щIыуэпсым и къабзагъымкIэ щапхъэ хъуным теухуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Iуэхуншэр  куэдщ,  лэжьэн  ягъуэтыркъым

2021-02-18

 • Куэд щIакъым УФ-м УхуэныгъэмкIэ     и министерствэм Правительствэм лъэIукIэ зэрызыхуигъазэрэ хамэ къэралхэм къикIыу лэжьэну къакIуэхэм гъуэгур хузэIуахыну. Армырамэ, ухуэныгъэмкIэ къалэн зыщащIахэр яхуэгъэзэщIэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Анэдэлъхубзэр  зэрахъумэн  Iэмал

2021-02-18

 • ЗымащIэкIэ нэхъ мыхъуми и лъэпкъым гууз-лыуз хузиIэ, анэдэлъхубзэм и нобэмрэ пщэдеймрэ къызыфIэIуэху дэтхэнэми къыгуроIуэ компьютер программэхэмрэ жып телефонхэм я гуэдзэнхэмрэ бзэм теухуауэ къэдмыгъэсэбэпмэ, щIалэгъуалэр абы нэхъри зэрыщыунур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хэхыныгъэхэр  ирагъажьэ

2021-02-11

 • Мы гъэм фокIадэ мазэм Къэрал Думэр щIэуэ хахынущ. Абы зыхуэзыгъэхьэзыр политикэ партхэр, цIыхухэр къызэрыдахьэхын программэм елэжь къудей мыхъуу, гъусэ зыхуащIынум йогупсыс. Псалъэм папщIэ, зи пашэ политикэ партхэр зэрызэгухьэм Iэ щIадзащ Миронов Сергей («Захуагъэм тет Урысей»), Семигин Геннадий («Урысейм и хэкупсэхэр»), Прилепин Захар («Пэжым и телъхьэу»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Илъэс ныкъуэм къриубыдэу цIыхуцIэ зиIэм щхьэщыкIыну жаIэ уз зэрыцIалэр

2021-01-28

 • Илъэс хъуауэ цIыхухэр зыгъэгузавэ коронавирусым «гушыIэ» зэрыхэмылъыр къыщыдгурыIуам, абы хурикъун хущхъуэ къыщагупсысынум цIыхухэр щIэхъуэпсырт. Иджы ар щыIэ хъуащ, уасэ щIамыту халъхьэнущи, цIыхухэр аргуэру гужьеящ, «зыгуэр къыдищIэмэ» жаIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Унэхэр  нэхъ  лъапIэ  щIэхъур

2021-01-28

 • Урысейм и къалэшхуэхэр дэнэ къэна, Къэбэрдей-Балъкъэрым и дэтхэнэ къуажэми уащыхуэзэнут Азие Курытым къикIа лэжьакIуэхэм. Нэхъ пуду, псынщIэу Iуэхур зэфIэзыуд щIалэхэм щIэупщIэ яIэ хъуати, унэм ехьэлIа лэжьыгъэ псори  абыхэм  ирагъащIэрт, ди хъулъхугъэхэм ящыщ куэдым тетысхьэпIэхэр ягъэхуабэу тесу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хэхэсхэм  я  зэфIэкIыр къалъытэ

2020-12-24

 • Президент Макрон Эммануэль и мурадщ хамэхэм ящыщу къахэтIысхьэу Франджым и пщIэр зыIэтахэмрэ зэфIэкI зиIа цIыхубзхэмрэ я фэеплъу къалэ уэрамхэмрэ утыкухэмрэ абыхэм я цIэхэр яфIищыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къулейсыз  ямыIэжуи?

2020-12-24

 • КНР-м и унафэщI Си Цзиньпин дыгъэгъазэм и 3-м жиIащ Китайр къулейсызыгъэм текIуауэ. Уеблэмэ мы къэралым     и Медиакорпорацэм международнэ онлайн-зэIущIэ иригъэкIуэкIащ къулейсызыгъэр къызэрызэбнэкIыфыну Iэмалхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Сириус»-м щIыналъэ ират

2020-12-17

 • ЩIэблэмрэ щIэныгъэмрэ зэIэпэгъу хъуным, сабийхэм ящыщу зэфIэкI зиIэхэр нэхъ пасэу къахэгъэщхьэхукIауэ зегъэужьыным теухуащ Сочэ и «Сириус» центрым и лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Нэхъ мащIэну?

2020-12-10

 • ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (МОТ) игъэхьэзыращ 2020 — 2021 гъэхэм улахуэм и Iуэхур зыхуэкIуэнум теухуа тхыгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку