ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Мэздэгу  адыгэхэм зэкъуэшхэр  зэхуашэс

2021-10-26

 • Жэпуэгъуэм и 22-м Мэздэгу къалэ щекIуэкIащ щIыналъэ зыбжанэм я лIыкIуэхэр зыхэта «Мэздэгу адыгэхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къадэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр» зыфIаща зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хъумэн,  зегъэужьын,  егъэфIэкIуэн

2021-10-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и XIII зэхуэсыр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэр ди щIыналъэми абы щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIуэным и IуэхукIи мыхьэнэшхуэ зиIэу къэлъытапхъэщ. «Къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ жылагъуэмрэ лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр хъумэным хуэунэтIауэ зэдэлэжьэныр цIыхубэм и зэкъуэтыныгъэм и шэсыпIэщ» — аращ зэIущIэм къыщаIэта псалъэмакъыр зэщIэкIауэ щытар. Лъэпкъ Iуэхухэм къэрал гулъытэ хэха игъуэт, программэ щхьэхуэхэр хузэхалъхьэ зэрыхъуар къэплъытэмэ, гурыIуэгъуэщ зэIущIэм кърихьэлIахэм хэгъэгу политикэм къигъэув мардэхэр, щапхъэхэр, пщалъэхэр щIыналъэм щыщыIэ щытыкIэ пыухыкIахэм зэрырагъапщэр, абы зэрыралъытыр, ипэ игъэщыпхъэхэмрэ Iэмалыншэу къыхэгъэщын хуей Iуэхугъуэхэмрэ зэрызэпэшачэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зэныбжьэгъугъэр нэхъри ягъэбыдэ

2021-09-30

 • Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Куначество-2021» Iуэху дахэр. КъБР-м Граждан жылагъуэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм а проектыр зэрыригъажьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащи, кIуэ пэтми зиубгъу, къыхыхьэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъу зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIДАА-м  и академикым  и  фIыщIэ

2021-09-11

 • МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хагъэхьащ. Ар и гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Ершовым фIыщIэ тхыгъэ хуигъэхьащ ЩIДАА-м и Президент, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къанокъуэ Арсен:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2021-09-11

 • Иджыблагъэ Яловэ къалэм щекIуэкIа Кавказ лъэпкъхэм я къафэмрэ макъамэмрэ я дунейпсо фестивалым Тыркум щыпсэу адыгэхэм я гур хагъахъуэрэ я дэрэжэгъуэр къаIэту хэтащ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблыр. Ди къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я щыпэкIуэкъым адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс Тырку щIыналъэм, атIэ илъэс куэд щIауэ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ хабзэ дахэ яIэщ — ахэр гъэ къэси хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI фестивалхэм ирагъэблагъэ, я хэкужь щызекIуэ хабзэмрэ лъэпкъым къыдекIуэкI щэнхабзэмрэ ягъэлъэгъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

2021-08-26

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Мэздэгу Адыгэ хасэмрэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» щIыналъэ фестивалыр мы гъэм Налшык къалэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЯщIахэр  къапщытэж,  мурадыщIэхэр  яубзыху

2021-08-24

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и зи чэзу зэхуэсыр шыщхьэуIум и 20-м щекIуэкIащ Налшык     дэт «Синдика» хьэщIэщым. Абы кърихьэлIат ЩIДАА-м хэтхэр. НэгъуэщI республикэхэм, хамэ къэралхэм щыпсэухэм ящыщу зэIущIэм къэмыкIуэфахэм видеоконференц IэмалымкIэ зыпащIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

КъэкIуэжыну  хуеймэ, Iэмалхэр  щыIэщ

2021-07-31

 • Мелуаниблым зэрынэхьэсу къалъытэ адыгэ лъэпкъыр нобэ къэрал 50-м щIигъум щопсэу. Илъэси 150-м щIигъуауэ нэгъуэщIхэм яхэс ди къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ Iэмалрэ зэфIэкIыу яIэр ирахьэлIэ я бзэмрэ хабзэмрэ яхъумэным. Сыт хуэдиз бэлыхь я псэм дэлъу псэуами, абыхэм яхузэфIэкIащ лъэпкъ зэхэщIыкIыр ямыгъэкIуэдыну, къащIэхъуэ щIэблэр зыщыщ лъэпкъыр ящIэу къагъэхъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Уи Хэку и мывэхэри дыщэщ

2021-07-31

 • Гулъытэ
 • ЩIэблэм  зрагъэгъэпсэху
 • Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм иджыблагъэ Iуэхугъуэ зыбжанэ республикэм щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ФокIадэ мазэм ДАХ-м и Зэхуэсышхуэ екIуэкIынущ

2021-07-10

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Ду-нейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тырку, Иордание, Сирие къэралыгъуэхэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм щыIэ хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-07-06

 • Бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур

2021-05-26

 • Ди газетым зэрытетащи, накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща а Iуэху щхьэ-пэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр. Онлайн мардэм иту Тыркум, Сирием, Иорданием, Европэм щыIэ адыгэ хасэхэри къеблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гуауэм лъэужь иIэщ

2021-05-25

 • Адыгэм ди ЩыгъуэщIэж махуэм псэкIэ зэпещIэ дуней псом щикъухьа лъэпкъыр. Тхыдэм зыхудогъэзэж, ди щхьэ кърикIуам догупсысыж, ИстамбылакIуэм и гуауэр зыхыдощIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хы ФIыцIэ Iуфэри мэщыгъуэ

2021-05-25

 • Ди адэжьхэм я фэеплъыр ди дежкIэ лъапIэщ. Дуней псом щикъухьа адыгэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ накъыгъэм и 21 махуэм. Ар Къуэбыдэ деж (иджыпсту Сочэ хиубыдэ Красная полянэ жылэ цIыкIурщ) щиуха, илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа зауэм и иужьрей махуэрщ. Ар адыгэ махуэгъэпсым ихуащ зауэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэм, нэхъ кIыхь дыдэм и нагъыщэу. А махуэм теухуа дауэдапщэхэр дэни щокIуэкI накъыгъэм и 21-м. Хэкум исхэри къэрал 50-м щIигъум щикъухьа ди лъэпкъэгъухэри зэкъуэзыгъэувэ а Iуэхум хэтщ хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2021-05-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ!
 • Илъэси 157-кIэ узэIэбэкIыжмэ иухащ Кавказ зауэр. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм щынэхъ гуауэшхуэ дыдэхэм ящыщ зыуэ щытащ а лъэхъэнэр. А зэманым нэхъ лъэщу щыта къэралыгъуэхэр я геополитикэ сэбэп зыхэлъхэм щхьэкIэ щызэпэщIэувам кърикIуа гузэвэгъуэшхуэт ар икIи хэщIыныгъэ къызэрымыкIуэхэр къихьауэ щытащ абы.
 • Накъыгъэ мазэм хиубыдэ мы махуэм дэ ди щхьэхэр яхудогъэщхъ зауэ гущIэгъуншэм хэкIуэдахэм, хамэ хэкухэр залымыгъэкIэ псэупIэ зыхуащIа адыгэхэм ягъэва бэлыхьхэр, гузэвэгъуэхэр зыхыдощIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху