ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Тхыдэр зи щыхьэт

2021-04-27

 • Ныпыр дамыгъэ къудейуэ щымыту абы мыхьэнэшхуэ егъэзащIэ, лъэпкъым и напэу ялъытэ. А гупсысэм и щапхъэфIщ чэтэн щхъуантIафэр къыхэзыхыу шабзищрэ вагъуэ пщыкIутIрэ къытещу адыгэм зэхалъхьауэ къадэгъуэгурыкIуэ я бэракъыр. Шэч хэмылъу, ди лъэпкъ ныпым тхыдэ псо къытхуеIуатэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и Хасащхьэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2021-03-30

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. КъримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэм и чэнджэщэгъу Гъудэ Залым, ДАХ-м и къэпщытакIуэ гупым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм  и  тыгъэ

2021-03-23

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу Тэрч район библиотекэм, ЩэнхабзэмкIэ унэм, къуажэ хасэхэм яIэрыхьащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэхэр.  Абыхэм яхэтщ щIэнгъуазэ щхьэхуэхэр, щIэныгъэ методикэ, зэреджэ тхылъхэр, КъАХ-м игъэхьэзыр «Черкесика» серием хиубыдэ къыдэкIыгъуэхэр, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я усэхэр, Iуэтэжхэр, повестхэр, романхэр зэрыт сборникхэр, плакат, афишэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейм и щIыпIэ куэдым адыгэбзэмкIэ диктант щатх

2021-03-20

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ илъэситI ипэкIэ ирагъэжьа «Адыгэ диктантым» мы гъэми пащащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща мы Iуэхугъуэр, адрей гъэхэми хуэдэу, ди лъэпкъэгъухэр зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ щекIуэкIащ. Адыгэбзэм и пщIэр къэIэтын, лъэпкъым щыщхьэм анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэм хэгъэхъуэн папщIэ зэхаша Iуэхугъуэр ДАХ-м къыдаIыгъащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, ДАХ-м къыхыхьэ хасэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэ нэхъыщхьэм адыгэбзэмкIэ диктант щатх

2021-03-18

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэр иджы илъэс ещанэ хъуауэ хэтщ адыгэбзэкIэ диктант егъэтхыным теухуа дунейпсо акцэм. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу ар гъэ къэс къызэрегъэпэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъ щIэщыгъуэ мэхъу

2021-03-13

 • Иджы илъэс ещанэ хъуауэ Дунейпсо адыгэ диктант щатх адыгэ зэрыс щIыналъэхэмрэ къэралхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм  и  тхьэмадэр хах

2021-03-10

 • Гъатхэпэм и 1-м Тэрч къалэм щекIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и зэIущIэ. Абы хэтащ хасэ къудамэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я тхьэмадэхэр, Тэрч щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и XIII Конгрессым зыхуагъэхьэзыр

2020-12-24

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэ ИнтернеткIэ ирагъэкIуэкIащ.
 • Абы хэтащ ДАХ-м и тхьэмадэм и чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэрэ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзоррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-р ипэкIэ  маплъэ

2020-12-19

 • Дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ ИнтернеткIэ (Zoom IэмалкIэ) ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гъуэгухэр зэрагъэзэхуэж

2020-12-10

 • «Шынагъуэншэ икIи фIагъ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2020 гъэм щаубзыхуа лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДэнэкIи  щIэупщIэ  щаIэщ

2020-12-03

 • «Къэрал зэхуаку кооперацэмрэ экспортымрэ» зи фIэщыгъэ лъэпкъ проектым и гуэдзэн «Мэкъумэш-промышленнэ комплексым и продукцэр нэгъуэщI къэралхэм егъэшэн» и Iыхьэр гъэзэщIэным хухаха зэманым щыщу илъэс етIуанэр и кIэм нэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIДАА-р мэлажьэ

2020-11-19

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием иджыблагъэ «стIол хъурей» иригъэкIуэкIащ, онлайн жыпхъэм тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ мэрем кIуам екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм, Абхъаз Республикэм щиIэ центрхэмрэ къудамэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэгъэпэща зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ Хасэм и гъуэгуанэ кIыхьыр

2020-08-20

 • Адыгэ гупсысэкIэм «хасэ» псалъэр нэхъыбэу зрипхыр нарт лъэхъэнэрщ. А зэман жыжьэм щегъэжьауэ, лъэпкъым нэхъ лIы Iущу исхэр щызэхуашэсу, цIыхубэм яхуэщхьэпэну унафэ лъагэхэр къыщащтэ зэхуэсхэм я гугъу щащIым деж, а псалъэр къагъэсэбэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Жьынэпсри» аргуэру къытхохьэ

2020-08-04

 • Адыгэ зэрыс хэгъэгухэм къыщыдэкI лъэпкъ газетхэм я 125-нэ къыдэкIыгъуэ зэхэтыр шыщхьэуIум и 1-м дунейм къытехьащ. Ар теухуащ зи адэжь хэку къэзыгъэзэжа ди къуэшхэмрэ щыпхъухэмрэ, абыхэм нобэ яIэ псэукIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху