ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

«Терчаночка» гупыр япэ йощ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэхэм Псыхуабэ щекIуэкIащ «Пятигорск зажигает звезды — 2021» XII дунейпсо зэпеуэр. Абы пашэ щыхъуащ Тэрч районым Сабий творчествэмкIэ и центрым и «Терчаночка» къэфакIуэ гупыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЮНЕСКО-м  и  музейм  щахъумэ

2021-02-18

 • Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 — 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэлъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ. Абы щыгъуэ, Хъурей Жаннэ пасэрей эскизхэм тету и Iэдакъэ къыщIэкIа адыгэ цIыхухъу, бзылъхугъэ лъэпкъ фащэхэр, Къанэмэт Замир игъэхьэзыра адыгэ цIыхухъу пыIэр, псапащIэ Къуэныкъуей Замир къыбгъэдэкIа адыгэ цIыхухъу фащэгъэдахэ дыжьынхэкI пкъыгъуэхэр ООН-м ЮНЕСКО-м щиIэ музейм щахъумэну иратащ, а IуэхущIапIэр къызэрыунэхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. IэпщIэлъапщIэхэм я тыгъэхэм къыпэкIуэу, ЮНЕСКО-м дунейпсо сертификатхэмкIэ ахэр игъэпэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Чурей Дыжьын и ехъулIэныгъэ

2021-02-11

 • Истамбыл къыщалъхуа, хэкум къэкIуэжу Налшык щеджа, Сыхъум щыпсэу Чурей Дыжьын Алий и пхъум Iуэху дахэ къехъулIащ. Абы Абхъаз къэрал университетым доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ-2021

2020-12-26

 • Мы махуэхэм дунейм къытехьащ 2021 гъэм цIыхухэм я Iэпэгъуу, чэнджэщэгъуу, щIэнгъуазэу яIэну махуэгъэпс телъыджэ. Иджы ебланэу къыдэкI махуэгъэпс-щIэнгъуазэр куэдкIэ нэхъ бейщ адрейхэм нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Муслъымэн  щэнхабзэм  и  музей

2020-12-05

 • ЩэкIуэгъуэм и 30-м Президентым и грантхэм я фондыр я щIэгъэкъуэну, Кавказ Ищхъэрэм и Ислъам институтым къыщызэIуахащ КъБР-м   и Муслъымэн щэнхабзэм и музей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Иджырей  мардэ,  пщалъэ  псоми  йозагъэ

2020-12-03

 • Шэджэм къалэм и хьэблэщIэмрэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ щатащ дэтхэнэми сабии 140-рэ щIэхуэну садитI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ди  щIыналъэм  IэщхэкIыу  къыщалэжьым хохъуэ

2020-11-26

 • Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, 2020 гъэм и мазипщIым кърикIуахэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщашащ тонн мин 416,3-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам елъытауэ проценти 4,6-кIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шэрджэс Бэллэ и къулыкъущIэ

2020-10-29

 • Урысей Федерацэм бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ массовэ коммуникацэмкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуващ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ адыгэ пщащэ Шэрджэс Бэллэ. Апхуэдэ унафэм жэпуэгъуэм и 23-м Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Иджы Бэллэ и нэIэ щIэтынущ къэралым медиаIэнатIэхэмрэ интернетымрэ зэрызыщиужьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Зеикъуэр йофIакIуэ

2020-10-24

 • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур зыщиплъыхьащ Зеикъуэ къуажэм лъэпкъ проектхэм хыхьэу щрагъэкIуэкI ухуэныгъэ зыбжанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабий 60 щIэхуэну

2020-10-20

 • Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей жылэм дэт курыт школ №1-м и нэIэм щIэту къыщызэIуахащ цIыкIу 60 зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ. Абы иращIэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ щIыналъэм и унафэщIхэр, абы щылажьэ еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нартан урысей шууейхэр зэрешалIэ

2020-10-15

 • Жэпуэгъуэм и 17 — 18 махуэхэм Нартан къуажэм и Iэгъуэблагъэм щызэхэтынущ Урысейм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ и чемпионат. Зэпеуэр зэгъусэу къызэрагъэпэщ Урысейм шы спортымкIэ и федерацэмрэ Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр  яхэтщ  Урысейм  узыншэу псэуным  гулъытэ  нэхъыбэ щыхуащI  и  щIыналъитхум

2020-09-29

 • Урысей хъыбарегъащIэ агентствэм и IэщIагъэлIхэм зэхалъхьэжащ узыншагъэм зэран хуэхъу хьэл мыхъу мыщIэхэм защыдзеинымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэр къэгъэнэIуэным хуэунэтIауэ ирагъэ кIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Куэд  дэмыкIыу  псоми къытхуеб­лэгъэнущ  «Аиссе»  фильмыр

2020-09-22

 • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэшым  дунейпсо  рекорд  егъэув

2020-09-12

 • «Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ — километри 1.002-рэ метр З00-рэ» — апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ нобэ зэрахьэ лIыгъэр», — жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэпщытакIуэ Дубровин Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым  щыяпэ  и  университет  центрыр  Эрмитажым  КъБКъУ-м  къыщызэIуех

2020-09-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж — Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и 16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ