ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

«APKBR.RU» («Адыгэ псалъэ») электрон газетыр махуэ къэс къыдокI

2021-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм адыгэбзэкlэ къыщыдэкl газет закъуэм — «Адыгэ псалъэм» — нобэ иlэ мыхьэнэр къыпхуэмылъытэн хуэдизу инщ! Иджырей технологиехэр тепщэ щыхъуа, урысыбзэрэ инджылызыбзэкlэ хъыбар куэд къыщытlэрыхьэ, дуней псом щекIуэкIыр ди Iэгу илъ телефоным къыщидджыкI зэманым адыгэ литературэбзэ къабзэ а «бэджыхъым» щызыгъэпсалъэр «Адыгэ псалъэ» газетым и электрон къыдэ- кIыгъуэм и закъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм  и  тхьэIухуд  ЛIыхъусэжь  Зарэ

2021-08-24

 • Иджыблагъэ Москва къалэ щекIуэкIа «Урысейм и Бзылъхугъэ-2021» тхьэIухуд зэпеуэм япэ вице-мисс щыхъуащ Адыгейм щыщ ЛIыхъусэжь Зарэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зэпеуэр унагъуэ ис цIыхубзхэм я деж илъэс куэд щIауэ щрагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хьэткъуэ Аслъэн хэкум къегъэзэж

2021-08-14

 • НэхъыжьыфI зиIэм нэхъыщIэфIи иIэщ жаIэ. Тыркум ис адыгэхэм пщIэшхуэ хуащIу, гъуэгугъэлъагъуэ, чэнджэщэгъу яхуэхъуу яIэщ Хьэткъуэ (Ары) Аслъэн. Ар нобэ Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я зэгухьэныгъэ иныр къызэзыгъэпэща лIы щыпкъэхэм ящыщ зыщ. Мы гъэм и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирикъуащ Аслъэн. Иджыри къыздэсым ди лъэпкъэгъухэм щапхъэ яхуэхъуу, къызыхэкIам хуищI пщIэмрэ адыгэлI нэсым и цIэр зэригъэпэжым-рэ и щапхъэу Тыркум щыпсэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Анэдэлъхубзэр зыджхэм я дэIэпыкъуэгъуу

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Шапсыгъым и Агуей къуажэм щылажьэ студиехэм гупыж ящIри, смартфонхэм папщIэ ягъэхьэзыращ «Гухэлъ» («Gukhel») гуэдзэн щхьэпэр, анэдэлъхубзэм и дахагъэр ягъэIунымрэ ар хъумэнымрэ хуэгъэпсауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейпсо зэпеуэм щытокIуэ

2021-07-15

 • «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порта-лым къыхилъхьа «ФIыуэ слъагъу си къалэ» урысейпсо зэпеуэм илъэс 13 хъу ныбжьыщIэхэм хухаха «Хьэршым теухуа таурыхъхэр» лIэужьыгъуэм кърикIуахэр къапщытэжащ. Абы пашэ щыхъуа сабии 100-м ящыщ зыщ ди республикэм щыщ еджакIуэ, илъэс 12 хъу Аслъэн Салим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Уэтей Хьэзем и ехъулIэныгъэщIэ

2021-07-06

 • Иджыблагъэ Сочэ щекIуэкIа «Лазурная волна — Сочи 2021» еханэ музыкэ зэпеуэм пашэныгъэ щиубыдри, дыщэ медаль къыщыхуагъэфэщащ Сирием къикIыжа адыгэхэм я щIэблэщIэ Уэтей Хьэзем.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дыщэ медалрэ цIэ лъапIэрэ

2021-07-03

 • Германием хыхьэ Дортмунд къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIалэщIэхэм я Европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къылшыкъуэ Ислъам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэшхэр Бытырбыху щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм

2021-06-26

 • «Иппосфера-2021» — арат зэреджэр мэкъуауэгъуэм и 11 — 14-хэм Санкт-Петербург (Бытырбыху) щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм. Абы хэтащ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм щынэхъыфIхэм халъытэ

2021-06-24

 • Хабзэ хъуауэ, Урысей Федерацэм Тхылъ къыщыдэзыгъэкIхэм я зэгухьэныгъэм гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и тхылъ нэхъыфIхэр» къэралпсо зэпеуэр. Абы дапщэщи жыджэру хэтщ ди республикэм и тхылъ тедзапIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вагъуэ цIыкIур» аргуэру токIуэ

2021-06-17

 • Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я «У самого синего моря» IX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр екIуэкIащ «Алые паруса» щэнхабзэ фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ  кхъужьыр зэрапхъуэ

2021-06-08

 • Сочэ къалэм ресторану дэтыр къызэхэпкIухьрэ, япщэфI шхыныгъуэхэм ущыщIэупщIэмэ, «щIыналъэм щызекIуэ зи чэзу защIэхэм» зэрытрагъащIэм гу лъыптэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хуэфащэ пщIэ егъуэт

2021-05-29

 • Канадэм щылажьэ Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIа Iуэху дахэм ипкъ иткIэ, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору хэт, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и президент Къанокъуэ Арсен иджыблагъэ «2020 гъэм и ЦIыху» хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Терчаночка» гупыр япэ йощ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэхэм Псыхуабэ щекIуэкIащ «Пятигорск зажигает звезды — 2021» XII дунейпсо зэпеуэр. Абы пашэ щыхъуащ Тэрч районым Сабий творчествэмкIэ и центрым и «Терчаночка» къэфакIуэ гупыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЮНЕСКО-м  и  музейм  щахъумэ

2021-02-18

 • Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 — 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэлъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ. Абы щыгъуэ, Хъурей Жаннэ пасэрей эскизхэм тету и Iэдакъэ къыщIэкIа адыгэ цIыхухъу, бзылъхугъэ лъэпкъ фащэхэр, Къанэмэт Замир игъэхьэзыра адыгэ цIыхухъу пыIэр, псапащIэ Къуэныкъуей Замир къыбгъэдэкIа адыгэ цIыхухъу фащэгъэдахэ дыжьынхэкI пкъыгъуэхэр ООН-м ЮНЕСКО-м щиIэ музейм щахъумэну иратащ, а IуэхущIапIэр къызэрыунэхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. IэпщIэлъапщIэхэм я тыгъэхэм къыпэкIуэу, ЮНЕСКО-м дунейпсо сертификатхэмкIэ ахэр игъэпэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Чурей Дыжьын и ехъулIэныгъэ

2021-02-11

 • Истамбыл къыщалъхуа, хэкум къэкIуэжу Налшык щеджа, Сыхъум щыпсэу Чурей Дыжьын Алий и пхъум Iуэху дахэ къехъулIащ. Абы Абхъаз къэрал университетым доктор диссертацэр щыпхигъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ