ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Адыгэбзэм  и  пщIэр къэIэтыжыным  треухуэ

2021-09-11

 • Къыхиха IэщIагъэм гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ бгъэдэт цIыхум и щапхъэщ Налшык къалэм и сабий сад №63-м и гъэсакIуэ икIи адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ, IуэхущIапIэм цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и профсоюз комитетым и унафэщI Бэлэтокъуэ Ритэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЕхъулIэныгъэщIэхэр  зи  плъапIэ

2021-08-24

 • Республикэм щыщ щIалэгъуалэ куэд къэралым и къалэшхуэхэм зэфIэкI  лъагэхэр къыщагъэлъагъуэу щолажьэ. Абыхэм я хъыбарыфIхэр къыщалъхуа щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къосыж икIи хамэ щIыпIэ зи зэфIэкIыр къыщалъытэ уи лъахэгъум и цIэр фIыкIэ    жаIэу щызэхэпхкIэ, шэч хэмылъу,  гушхуэныгъэ къыпхелъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

«Таракчы»-р «Емуз»-м тохьэж

2021-07-20

 • УФ-м и НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ министерствэм и лIыкIуэ Захаровэ Марие Тыркум ис адыгэхэм зэрышэрджэсыр жаIэну хуимыту, зэрыадыгэр къызыхэщ дэфтэри зэрамыхьэу лъэхъэнэ гугъу къызэрызэранэкIам и гугъу зэрищIрэ куэд щIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дэнэ  дахагъэр  къыщежьэр

2021-04-27

 • Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ, Беслъэней жылэм къыщалъхуащ, Черкесск къалэм щопсэу Абыдэ (Уэхъутэ) Ася. Куэдым хуэIэкIуэлъакIуэщ: сабий гъэсакIуэщ, IэпэIэсэщ, сурэтыщIщ, ментальнэ арифметикэри къигъэIэсащ. Унагъуэщ — Едыджрэ Асярэ бынитI яIэщ. ЩIалэри хъыджэбзри студентщ. Бзылъхугъэ жыджэрым и цIыху щIыкIэр фэдгъэцIыхуну ди гуапэу, упщIэ зыбжанэм къыпэдгъэджэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Анэдэлъхубзэр  фIыуэ ирагъэлъагъу

2021-04-08

 • Бзэр лъэпкъыр зэрыщыIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэщ. Адрейхэм дахэмышыпсыхьыжын щхьэкIэ ди анэдэлъхубзэр щIэблэ къыдэкIуэтейм яIурылъу, абыкIэ гупсысэу къэдгъэхъун хуейщ. «Чы щIыкIэ къыумыгъэшмэ, бжэгъу хъуа иужь къыпхуэгъэшыжынукъым», — жыхуиIэращ адыгэми, ди щIалэгъуалэм адыгэбзэр ящIэн щхьэкIэ ахэр иджыри цIыкIуу дегъэхьэхын хуейкъэ я бзэм и дахагъэм, и къулеягъэм?! Абы и лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэ хъарзынэу щрагъэкIуэкI Бахъсэн къалэм дэт прогимназие №1-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэмрэ  адыгагъэмрэ  и  Iэпэгъущ

2021-03-25

 • Адыгэ лъэпкъым къыхожаныкI щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, зи гупсысэхэр бзыгъэ, зи мурадхэр дахэ щIалэгъуалэ. Абыхэм уащыкIэлъыплъкIэ, уигу хохъуэ, уогугъэ. Лъэпкъым къуэпс узыншэу къыкъуожыж ахэр. Нобэ фэдгъэцIыху Мырзэкъан Ася абыхэм я зы щапхъэщ. Пщащэр ныбжькIэ щIалэщ, унагъуэ хъуагъащIэщ. Узыхьэху гупсысэ куухэмкIэ ар къыддогуашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лу Руслан и къалэным  полъэщ

2020-11-17

 • Къэрал кIуэцI органхэм я лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу фIыщIэ, хъуэхъу псалъэ дахэ куэд хужаIащ а IэнатIэм я къару емыблэжу пэрытахэм, нобэ щIалэгъуалэм ядэлажьэ нэхъыжьхэм, иджыпсту къулыкъу зыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЕгъэджакIуэ  щыпкъэ

2020-11-14

 • Теунэ Ритэ Псыхъурей къуажэм щыщ, адыгэ хабзэр щытепщэ унагъуэм къыщалъхуащ. Зэрысабийрэ и анэшхуэм и жьауэм щIэту къэтэджа Ритэ гъащIэм Iущ хуэхъуащ. Ритэ и адэ-анэ Хъуранхэ Мухьэмэдрэ Сэмриятрэ адыгэ хабзэм тетт, пщIэ-нэмыс я зэхуаку дэлъти, я бынитIми (Ритэрэ Аликрэ) ахэр щапхъэ яхуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Адыгэбзэм и къару

2020-11-07

 • КъШР-м щыщ усакIуэ, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ Бемырзэ Зураб испан усэрытх Гарсиа Лоркэ Федерикэ и усэ цIэрыIуэр адыгэбзэкIэ зэридзэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Псоми  зэдай  адыгэбзэ

2020-10-22

 • Компьютерхэмрэ жып телефонхэм- рэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егупсыс зэпытщ а Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм. А мурадым хуэунэтIа гупыж гъэщIэгъуэнхэр къызыкъуихыну хунэсащ «Псоми зэдай адыгэбзэ» («Черкесский язык  для всех») проектымкIэ дызэрыт илъэсым утыку къихьа бахъсэн пщащэ Хьэщэ Альбинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Театрхэмрэ театреплъхэмрэ

2020-10-22

 • ГъащIэм и лъэныкъуэ псоми хуэдэу, пандемием республикэм и театрхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэми зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьащ – утыкур зыгъэбжьыфIэ артистхэмрэ театреплъхэмрэ мазэ бжыгъэкIэ зэпэIэщIэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Къардэн Ахьмэд быфадэ хабзэр къегъэщIэрэщIэж

2020-09-03

 • Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу, тхэквондо спорт лIэужьыгъуэм сабийхэр хуэзыгъасэ Къардэн Ахьмэд пасэрей атэлыкъ (быфадэ) хабзэр къегъэщIэрэщIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэблэр  дыщэидэм, жьакIуагъэм  хуагъасэ

2020-08-25

 • Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) и «Равные возможности — детям» проектым хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и волонтёрхэм ныбжьыщIэхэмрэ гупыж зиIэ балигъхэмрэ хуагъасэ дыщэидэ, дыщэкI, IэпэIэсагъэм ехьэлIа пасэрей IэщIагъэ дахэхэм. ЩIэблэр а унэтIыныгъэхэм хэгъэгъуэзэным теухуа мастер-класс гъэщIэгъуэнхэр махуищкIэ ирагъэкIуэкIащ. Абы жыджэру хэтащ зи ныбжькIэ зэщхьэщыха пщащэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КъытщIэхъуэ щIэблэр щIыдопIыкI

2020-08-20

 • Урысей Федерацэм и МЧС-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30, ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым альпинист Iуэхугъуэ щхьэпэ щекIуэ- кIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Вэрокъуэ Софият урыс таурыхъхэр адыгэбзэкIэ «къегъэпсалъэ»

2020-08-11

 • Зым и дежкIи щэхукъым Урысейм щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэ сабийхэри иджыпсту урысыбзэкIэ зэрыпсалъэр, урыс таурыхъхэм нэхъыбэу зэрыдахьэхыр. Къалэдэс сабийхэм къадэкIуэу, къуажэдэсхэри анэдэлъхубзэм хуэхамэу, урысыбзэр уэрсэру ягъэшэрыуэу къыщIыдэкIуэтей щхьэусыгъуэхэм мультфильмхэри хохьэ. ГъащIэм зэрыщыхабзэщи, бгъэдыхьэкIэ къыхуэбгъуэтмэ, дэтхэнэ зы Iуэху зэIумыбзми хэкIыпIэ зэриIэмрэ ерыщу упэщIэувэмэ, узыпэрыт IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэфI зэрыхэплъхьэфынумрэ къилъытэри, телевиденэм и журналист Вэрокъуэ Софият иджырей урыс, хамэ къэрал таурыхъхэр адыгэбзэм къригъэзэгъэну иужь ихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ