ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Дунейпсо адыгэ  диктант

2021-03-10

 • Хабзэ дахэ хъуащи, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ мы гъэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2021-01-23

 • 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — мазаем (февралым) къыщыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 607-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Анэ мылъкум хохъуэ

2021-01-16

 • УФ-м и Пенсэ фондым КъБР-м щиIэ IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Сабий зиIэ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным теухуауэ» 2006 гъэм и дыгъэгъазэм къыдэкIауэ щыта Федеральнэ Хабзэм ипкъ иткIэ, анэ (унагъуэ) мылъкур зэрыхъум и куэдагъым илъэс къэс хоплъэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Уи щIыхуэхэм  щыгъуазэ зыщI»

2020-12-26

 • КъБР-м щыIэ Суд приставхэм я федеральнэ IуэхущIапIэм (ФССП) и Управленэм и унафэщI, КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт республикэм щылажьэ СМИ пэрытхэм папщIэ пресс-конференц иригъэкIуэкIащ. Абы къекIуэлIахэр ФССП-м и электрон зэпыщIапIэхэр къэбгъэщхьэпэным фейдэуэ хэлъымрэ къэралым и щIыхуэ птелърэ птемылърэ къызэрыпщIэну Iэмалхэмрэ тепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэхэм я пшыхьхэр

2020-12-24

 • ТхакIуэ, РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь дыгъэгъазэм и 25-м екIуэкIынущ. Абы щIидзэнущ сыхьэт 19-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ  псалъэр» къыфIэрыхьэну  фыхуей?

2020-12-19

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м еух 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-12

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-08

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Ипщэ  утыку — 100»

2020-12-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ, Драмэ театрхэм я дунейпсо фестиваль Налшык къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм. Абы и утыку щагъэлъэгъуэнущ Абхъаз, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ипщэм я театр гупхэм ягъэува спектаклхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2021 гъэм и мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ

2020-11-28

 • 11-нэ классым щIэсхэм курыт еджапIэр къызэраух сочиненэр — ягъуэта щIэныгъэр къызэрапщытэж лэжьыгъэр — щрагъэтхынур 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-рщ. Апхуэдэ унафэ щащIащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэм и фIагъыр, цIыхухэр зэрырагъаджэ щIыкIэр къэзыпщытэ урысей IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-29

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021   гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-24

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-13

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-06

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэрал гъунапкъэхэм ирагъэкIынукъым

2020-09-29

 • Урысейм и Суд приставхэм я феде ральнэ къулыкъущIапIэм (ФССП) Къэ бэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ Управленэм, хабзэ хъуауэ, и электрон сайтымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я Iэ малхэмрэ къигъэсэбэпу хэIущIыIу ещI щIыналъэм и цIыхухэм ящыщу ятын            хуей ахъшэ щIыхуэ къызытенахэм ятеу хуа дэфтэрхэр. А Iуэхугъуэм тещIыхьауэ ФССП-м иригъэкIуэкIхэм я  щапхъэщ «Узнай о своих долгах» акцэри. Сату щащI центрышхуэхэм, аэропортхэм, гъущI         гъуэгу вокзалхэм ди щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэми къыщищIэфынущ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ Iэмал имыIэу итын хуей ахъшэхэмкIэ телъ щIыхуэр зыхуэдизыр. Абдеж дыдэми щIыхуэр щызытригъэкIыж хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ