ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

КъБР-м и Iэтащхьэр  хэтащ Урысей Федерацэм  и Конституцэм  зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа IэIэтым

2020-06-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 27-м хэтащ Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iэ Iэтым. И щхьэгъусэ КIуэкIуэ Лианэ щIыгъуу ар кIуащ Налшык къалэ округым и хэхыпIэ участкэхэм ящыщ зым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди  къэралым  и къэкIуэнур  зэлъытардэращ

2020-06-30

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и Конституцэм халъхьэжа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтым хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьащ реанимобилыщIэхэр

2020-06-30

 • Урысейм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм деж цIыхухэр къегъэлынымкIэ, медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ и центрым, апхуэдэуи автомобиль заводхэм зэращIылIа зэгурыIуэныгъэхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мы махуэхэм къыIэрыхьащ «С» классым хиубыдэ медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэу (реанимобилу) 11. Абыхэм ящыщу 3-р «ГАЗель Next», 8-р «Форд Транзит» жыхуаIэхэм хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь и унагъуэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм яхуогузавэ

2020-06-30

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэгузэващ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къалмыкъым я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гуртуев Сэлихь и унагъуэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм:
 • «Дунейм ехыжащ художественнэ литературэм, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм, зэкъуэтыныгъэм, зэгурыIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху. СулътIанбэч и къуэ Сэлихь и унагъуэм, абы и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ сахуощыгъуэ. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!» — итщ республикэм и Iэтащхьэм Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым кърилъхьа тхыгъэм.
 • Къаудыгъу Заур.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди республикэм зыри къылъэщIыхьэркъым

2020-06-30

 • «Урысей мэкъумэш банк» акционер зэгухьэныгъэм экспертизэмкIэ и центрым къипщытащ мыIэрысейхэр ди къэралым зэ-рыщагъэкIыр, абы къыпах пхъэщ-хьэмыщхьэхэр зэрыщащэр. Жыг хадэщIэхэр куэду зэрагъэтIысыр къэплъытэмэ, 2024 гъэм ирихьэлIэу Урысейм къыщрахьэлIэжыфынущ мыIэрысэу тонн зы мелуанрэ мин 200-рэ. Абы и нэхъыбэр иужьрей илъэситхум хащIа жыгыщIэхэм къыпачынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэр

2020-06-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм  къахуэбгъанэрщ   мыкIуэдыжынур

2020-06-30

 • Мэкъуауэгъуэм и 23-м илъэс 70 гъащIэ гъуэгуанэр игъэлъэ-пIащ Урысеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щIыхь зиIэ я ухуакIуэ Аргун Олег Абубэчыр и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

2020-06-30

 • ДифI   догъэлъапIэ
 • Хъунэгу Надия и гурыгъу-гурыщIэхэр
 • Мы махуэхэм илъэс 80 ирокъу Иорданием щыпсэу усакIуэ Хъунэгу Надия. Ар Амман дэт адыгэ еджапIэм и унафэщIу илъэс пщыкIущкIэ лэжьащ, уэчыл къалэнхэри ирихьэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-30

 • МЭШБАЩIЭ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68,
 • 70 — 72, 74-хэм итщ).
 • АрщхьэкIэ жыг баринэри къегуэпакъым хъаным. Къаплъэн-Джэрий и псэр аргуэру илъэдэжащ Кърымым. И нэгум къыщIэуващ хъангуащэ Алсу. Хъангуащэр и щхьэгъусэм щIыгъуу зекIуэ къэкIуэну лъаIуэурэ къигъэнат. Бахъшысэрей нэщIыжьым дэт хъан уардэунэм Къаплъэн-Джэрий щIэмысмэ, Алсу хуабжьу къытехьэлъэрт. «Къыздэсшауэ щытатэмэ, сыту дахэ куэд илъагъунт хъангуащэм! Ди щIыпIэми хуэ-дэу щIэращIэщ мы лъахэр. Пэжщ, мыбыкIэ щыIэ къуршыбгхэр нэгъуэщIщ, щхъуантIагъэм хокIуадэ къыр дзакIэхэр. Мо мэз Iувхэм щыкуэдщ пхъэщхьэмыщхьалъэ жыгхэри. Къуршыщхьэхэм я уэс пыIэхэм Iуплъэнтэкъэ Алсу? Мылылъэхэм къащIэж къуршыпсыр Iухуэнтэкъэ си дахэм? Жэщхэр-щэ… Къэдабэ вындыкIэм вагъуэ налкъутхэр щызэподжэгу! Къызэрыздэзмышам и гуIэфIтещIэжу Алсу хуэсхьынщ ХьэтIохъущокъуэ гуащэм и щIыIу-бгырыпхыр. Алсу и бгы псыгъуэ лантIэм си IэкIэ есшэкIынщ а къэбэрдей пщы уэлий гуащэм и бгырыпх лъапIэр! Абы и закъуэкъым: Къэбэрдейм сызэрихьэу а къэкIуэсэжаитIыр къэзубыдыжынщи, тIури зэщIыгъуу хъангуащэм тыгъэ хуэсщIынщ! Зыхуей дыдэ лейр ярихыну хуиту…»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дохутыр IэщIагъэр псэкIэ къыхэзыха

2020-06-30

 • Шормэн Алесэ Тэрч къалэм къыщыхъуащ, Сеченов И.М. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал медицинэ университетыр мы гъэм къеух. Дохутыр IэщIагъэр къыхэзыха хъыджэбзыр накъыгъэм и 15-м къыщыщIэдзауэ мазэкIэ щылэжьащ коронавирусым пэщIэтыным тегъэщIауэ зауэм и ветеранхэм папщIэ Москва къыщызэрагъэпэща сымаджэщым. Алесэ дыщигъэгъуэзащ и IэщIагъэр къызэрыхихами и мурадхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха