ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

«Пшэплъ  даущыншэхэр» — адыгэбзэкIэ

2021-03-10

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 23-м щекIуэ-кIащ Васильев Борис и Iэдакъэ къыщIэкIа «А зори здесь тихие…» повестым къытращIыкIа «Пшэплъ даущыншэхэр» спектаклым и премьерэр. Ар игъэуващ режиссёр щIалэ Понаровский Антон. КъБР-м и Iэтащхьэм театр гъуазджэмкIэ и грантыр къагъэсэбэпри, утыку кърахьащ а лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

КIуэрыкIуэ  сурэт  джэгу

2021-02-18

 • «КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» — аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къыщыунэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Адыгэ уафэ»

2021-02-16

 • «Япэ къэсым» — аращ зэреджэр Урысейм и Япэ каналым мы махуэхэм щIидзауэ игъэлъагъуэ, серие 12 хъу, мелодрамэ жанрым иту траха фильмым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Аргуэру  зы  махуэгъэпс

2020-12-31

 • Дызытехьэну 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс зэIузэпэщ къыдигъэкIащ адэжь Хэкум къэзыгъэзэжыну зи мурад ди лъэпкъэгъухэм я дэIэпыкъуэгъуу Канадэм щылажьэ Адыгэ Хасэми. Ар нэгъуэщI къэралхэми къыщыдагъэкIауэ щызэбграгъэкI Европэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, ди лъэпкъэгъухэр зэуIуу щыпсэу адрей щIыналъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лэжьыгъэр зэпыуркъым

2020-12-10

 • Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым и лэжьакIуэ емызэшыжхэр IуэхущIэхэм яужь итщ. Куэд мыщIауэ IуэхущIапIэм къихьа грантым и фIыгъэкIэ, абыхэм Iэмал яIэщ лэжьыгъэ купщIафIэ ягъэхьэзырыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ГъащIэ  лъагъуныгъэр  ехъумэф

2020-12-03

 • Бланауэ  Быцэ и ныбжьыр  илъэс 95-рэ ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуакIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъхьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Битокъу Владимир и фильмыщIэ

2020-11-24

 • «Псы куухэр» фильмымкIэ цIэрыIуэ хъуа, Налшык щыщ режиссёр щIалэ, Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджахэм яз Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» («Мамэ, я дома») зыфIища и фильмыщIэр хьэзыр зэрыхъуам кинопродюсер Роднянский Александр и инстаграм напэкIуэцIым щыгъуазэ дыщещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Шэрджэс театрыр къызэрытщыхъуар

2020-10-20

 • Тхьэмахуэ кIуам ди республикэм щыхьэщIащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс драмэ театрыр. Налшык къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Нарткъалэ, Анзорей дэт ЩэнхабзэмкIэ унэхэм щагъэлъэгъуащ «Шукшин и хъыбархэр» спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Мамрэш Светланэ: Дибзэргугъуми,  ар цIыхухэм  зэхедгъэхыфынущ

2020-09-24

 • Ди щIэджыкIакIуэхэм нэхъ пасэуи и гугъу фхуэтщIауэ щытащ МэшбащIэ Исхьэкъ и «Аиссе» романымкIэ фильм зэрытрахым. Режиссёр Муратов Александр зыдэлажьэ гупым апхуэдэ Iэмал къаритащ Адыгэ Республикэм и президенту щыта, псапащIэ IуэхухэмкIэ цIэрыIуэ хьэрычэтыщIэ Щэумэн Хьэзрэт. Фильмым епха лэжьыгъэхэр и кIэм нэсащ, куэд дэмыкIыу ар цIыхубэм я пащхьэ кърахьэнущ. Нобэ ди псэлъэгъущ зи гугъу тщIы фильмым роль нэхъыщхьэр щызыгъэзэщIа Мамрэш Светланэ.
 • Дызэрыт зэманым псори зэхуэзэгъуей дызэрищIам къыхэкIыу, ди псэлъэгъур редакцэм къедгъэблэгъэну Iэмал щыдмыгъуэтым, Хэкум къэкIуэжауэ зыщызыгъэпсэху актрисэр арэзы хъуащ хьэзыру хуедгъэхьа упщIэхэм жэуап къаритыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ фестивалым фрагъэблагъэ

2020-09-08

 • «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» щэнхабзэ фестивалым фрагъэблагъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэмрэ, «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» АО-р, «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ IуэхущIапIэ» АО-р, «Посети Кавказ» фондыр я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бешто Зэкий и адыгэ хьэпшыпхэр

2020-08-13

 • Ди лъэпкъым и тхыпхъэщIыпхъэ гъуазджэр илъэс мин куэдым къапхыкIащ. Гъуаплъэм, гъущIым, бдзапцIэм, дыжьыным, дыщэм, фэм, пхъэм тхыпхъэ телъыджэхэр тращIэрт, къыхащIыкIырт. А IэщIагъэм ноби ирилажьэ, хамэ щIыпIэ куэдым къыщацIыху IэщIагъэлI щэджащэхэр диIэщ. Зи гугъу сщIыр хэкурысхэращ. Абыхэм я IэдакъэщIэкIхэм къыпхалъхьэ гушхуэныгъэм и инагъыр къэлъытэгъуейщ. Лъэпкъ IэщIагъэжьхэр мухьэжырхэм я щIэблэм къыщагъэIурыщIэм деж щэ?! ПсалъэкIэ къэIуэтэгъуейщ абы къыуит гурыщIэр. Псэм щыщ Iыхьэ гуэр хамэ щIыпIэ ущыщрихьэлIэкIэ зыхэпщIэ гуапагъэр пщалъэ гуэркIэ къыпхуэлъытэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

СурэтыщI  ныбжьыщIэхэм    я унэтIакIуэ

2020-02-04

 • КъБР-м ГъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабий художественнэ школым и унафэщI Зэхъуэхъу Валерэ Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щамым мамырыгъэкIэ хуэхъуапсэхэр

2019-12-19

 • «ТIажь Альбинэ и Фонд» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ 2008 гъэ лъандэрэ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэ щIэту илъэс къэс екIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэр» фестиваль-зэпеуэр илъэсипщI ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Нартхэм я фIыгъуэр»

2019-12-05

 • «Нартхэм я фIыгъуэр» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фестиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ  мамлюк сулътIанхэм ятеухуа фильмыщIэ

2019-11-21

 • ЩэкIуэгъуэм и 17-м «Геностудие» кинокомпанием игъэхьэзыра дунейпсо хьэрып сериалыщIэ утыку къыщрахьащ. Зэреджэр: «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» (инджылызыбзэкIэ — «The Kingdom of Fire», хьэрыпыбзэкIэ — «Мамалику Ннар»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ