ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

«Вагъуэ цIыкIухэм» я ехъулIэныгъэхэр

2022-05-20

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ), VI лъэпкъ къафэ конгрессым хыхьэу, Сочэ къалэм мэлыжьыхьым и 30 — накъыгъэм и 3-хэм щекIуэкIа «Урысейм и балетмейстер нэхъыфI» VII грант къафэ зэпеуэмрэ Владикавказ къалэм накъыгъэм и 13 — 15-хэм щызэхэта зэхьэзэхуэмрэ саугъэт нэхъыщхьэр — Гран-при-р — къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къарей Элинэ и гъэлъэгъуэныгъэ

2022-03-04

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ, сурэттех Iэзэ Къарей Элинэ и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Залымхъан и IэдакъэщIэкIхэр ягъэлъагъуэ

2022-02-22

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ зи гъащIэ псор сурэт щIыным тезыухуа Индрис Залымхъан къыщIэна лэжьыгъэ купщIафIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къафэр бзэ хуэныкъуэкъым

2022-02-15

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI, республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреат, цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэси 10 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказ  щэнхабзэм  итхьэкъуа  япон  щIалэ

2022-01-29

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ хамэ къэрал куэдым щыщ къэхутакIуэхэр хуабжьу дехьэх Кавказым ис лъэпкъхэм я тхыдэм, псэукIэм, къекIуэкIыкIам. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ апхуэдэ зы, зи ныбжьыр илъэс 19 фIэкIа мыхъу Японием щыщ Нозаки Тайга.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

КъэфакIуэ гуп нэхъыфIу къалъыта

2022-01-22

 • УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху щхьэхуэхэмрэ гупхэмрэ ехьэлIауэ 2021 гъэм и кIэм Инстаграм напэкIуэцIым щрагъэкIуэкIа IэIэтым кърикIуам тету, «Илъэсым и къэфакIуэ нэхъыфI» щIыхьыцIэр хуэфащэу къалъытащ лъэпкъ къафэхэмкIэ «Шэрджэс» ансамблым. ЩIыналъэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм зыкъыщызыгъэлъагъуэ «Шэрджэс» гупым къыхуагъэфэщащ кавказ лъэпкъхэм я цIыхубэ къафэхэмкIэ 2018 гъэм Къэзан щызэхаша Урысей зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщхьэр. Апхуэдэу гупыр пашэ щыхъуащ Москва, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щекIуэкIа зэпеуэхэм. Мы гъэм илъэситху ирикъу ансамблым и къэфакIуэхэр я зэфIэкIымрэ ехъулIэныгъэхэмрэ дяпэкIи зэрыхагъэхъуэнум, ди къафэхэм я дахагъэр нэгъуэщI щIыпIэхэм, лъэпкъхэм я деж зэрынахьэсынум иужь итщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пащты Герман ягъэлъапIэ

2021-12-30

 • Урысей сурэтыщI, график цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и академик, профессор, Красноярск дэт ксилографие школыр къызэзыгъэпэща икIи абы и унафэщI, 1967 гъэм къыщыщIэдзауэ СССР-ми УФ-ми я Художникхэм я зэгухьэныгъэхэм, 1975 гъэ лъандэ-рэ ди къэралым и Журналистхэм я союзым хэт Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэ-лIэу зэхаша Iуэху дахэхэр ди республикэм и къалащхьэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пщы Марыхъу и гъуэгуанэр

2021-12-30

 • КъызэднэкI илъэсым и кIэухым иджыри зы адыгэ фильм дунейм къытехьащ. Мейкъуапэ щагъэлъэгъуащ АР-м щIыхь зиIэ и журналист, режиссёр, сценарист Даур Хъусен триха «Пщы Марыхъу» тхыдэ-художественнэ фильмыр. СыхьэтитIкIэ екIуэкI кином къыщыгъэлъэгъуащ натыхъуеипщым и лIыгъэмрэ и гъащIэ гъуэгуанэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Розэ  и  IэпщIэлъапщIагъэ

2021-12-16

 • Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъагъуэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и унафэщIым концерт-узэщIыныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ, декоративно-прикладной гъуазджэм хуэIэпщIэлъапщIэ Къунаш Розэ и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сурэттеххэм  я  дунейр

2021-12-16

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Свой стиль» фотоклубым и лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

2021-11-17

 • Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми щеджа макъамэ школми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Венецием щагъэлъагъуэ

2021-09-14

 • ФокIадэм и япэ махуипщIым Италием щызэхэтащ киногъуазджэм хэлэжьыхьхэм мыхьэнэшхуэ зрат Венецием щызэхашэ фестивалыр. Абы щагъэлъэгъуащ Налшык щыщ режиссёр Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» и фильмыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ФIы къытхуэзыщIа цIыху цIэрыIуэ

2021-08-07

 • УФ-м и цIыхубэ артист Сокуров Александр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым абы щиIэ лъэщапIэм щагъэлъэгъуащ режиссёр цIэрыIуэм и фильм нэхъыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» ансамблымрэ  Витебск зыкъыщагъэлъагъуэ

2021-07-20

 • Мы махуэхэм Белоруссием и Витебск къалэм щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Славянский базар» XXX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр къыщызэIуахым гукъинэжу зыкъагъэлъэгъуащ Кавказ Ищхъэрэм и республикитхум я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Канны  щагъэлъагъуэ

2021-07-15

 • Канны франджы къалэм бадзэуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ 74-нэ дунейпсо кинофестиваль. Абы ирагъэблэгъахэм язщ режиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александр КъБКъУ-м щригъэджа Коваленкэ Кирэ. Хъыджэбзым къэпщытакIуэхэм я пащхьэ ирихьащ осетиныбзэкIэ игъэува «Разжимая кулаки» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ