ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ Iэ яIэт хъунущ

2020-06-10

 • КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ республикэм ис журналистхэм дыгъуасэ яхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа урысейпсо IэIэтыр шынагъуэншэу къызэрызэрагъэпэщыну Iэмалхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр егъэкIуэкIыныр жылагъуэ  кIэлъыплъыныгъэм  щIэтыным и IуэхукIэ

2020-06-10

 • БРОД Александр,ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ советым хэт, «Граждан кIэлъыплъыныгъэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI:
 • Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа законым УФ-м и Жылагъуэ палатэмрэ къэралым и щIыналъэхэм я Жылагъуэ палатэхэмрэ хуитыныгъэ къарет IэIэтыр щекIуэкIкIэ кIэлъыплъакIуэу хахынухэм я кандидатурэхэр къыхалъхьэну икIи кIэлъыплъакIуэхэр ягъэувыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къанщобий,  Хьэбас,  Хьэсэн

2020-06-10

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди цIыхубэм къыщахьа ТекIуэныгъэ Иным ялъэкIыр халъхьащ адыгэхэми. Бий ерум пэщIэту фронтым псэемыблэжу Iута зауэлIхэм куэду яхэтащ зы унагъуэм икIахэр, зы адэ-анэм къалъхуахэр. Апхуэдэхэм ящыщщ Къардэн Екъуб и къуэхэу Къанщобий, Хьэбас, Хьэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъБР-м коронавирусым  кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

2020-06-10

 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 9-м ирихьэлIэу
 • Сымаджэ хъуахэр — псори зэхэту 3499-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 75-рэ
 • Хъужахэр — 1753-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 34-рэ
 • Я унэхэмщIэсузыкIэлъыплъхэр — 2123-рэ

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Нобэ

2020-06-10

 • Иорданием и армэм и махуэщ
 • 1774 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ зэращIылIащ Кючук-Кайнарджи мамыр зэгурыIуэныгъэр. Абы ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысейм и зы Iыхьэу къалъытат.
 • 1793 гъэм Париж дунейм щыяпэу зоопарк къыщызэIуахащ.
 • 1793 гъэм США-м и къалащхьэр яхъуэжащ: Филадельфием и пIэкIэ къэралым и щыхьэру ягъэуващ Вашингтон.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр  и  кIэм ноблагъэ

2020-06-10

 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жырым  хуэдэ Тембот  Лъостэнащ

2020-06-10

 • Очерк
 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь орденым пащIу щыIэ ГуащIэдэкI ЩIыхьым и орденым и степенищри, абы «ЩIыхь» орденыр хэтыжу къэпхьын щхьэкIэ, Iуэхуу бгъэхъеин хуейуэ щытар уи нэгу къыщIэбгъэхьэну гугъущ… Жэщ-махуэ уимыIэу, укъэмыланджэу, зыгъэпсэхугъуэ уимыIэу, пашэныгъэр пIыгъыу илъэс куэдкIэ улэжьэн хуейт. А жыхуэсIахэм уапэлъэщын щхьэкIэ сыт хуэдиз къару, ерыщагъ, бэшэчагъ пхэлъын хуейр? Жырым хуэдэу ущытын хуейщ, аращ сэ сщIэри. Ар къэзыхьыфауэ ди республикэм исыр цIыху зыбжанэщ. Абыхэм ящыщщ Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм щызэхэта «Восток» колхозым и лэжьакIуэ пашэу щыта Тембот Лъостэнащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзыбэ-Бзыпэ

2020-06-10

 • КъухьэпIэ Кавказым и псыежэх нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ. Абхъаз Республикэм и щIыналъэм щожэх. Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Аданге щхьэдэхыпIэм (метр 2300-рэ и лъагагъщ) хы ФIыцIэмкIэ гъэза и джабэ задэхэм къапыткIу псы къуэпсхэмкIэ а щIыпIэм зыкъыщызэщIекъуэри, Пицундэ хытIыгуныкъуэм деж, хуэищхъэрэу, псышхуэм щыхолъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-06-10

Урысей Федерацэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI, Урысейм и муфтийхэм я советым и тхьэмадэ Гайнутдин Равиль Налшык къыщрегъэблагъэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

«Ди  гугъапIэхэр»

2020-06-10

 • Аращ и фIэщыгъэр ЦIыпIынэ Iэмырхъан и тхылъыщIэм, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-10

 • МэшбащIэ  Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 — 51,
 • 54 — 57, 62, 65 — 67-хэм итщ).
 • Бэлэтокъуэпщыр, адэкIэ пэщэм жиIэнум пэмыплъэу:
 • — Даур зыгуэр къыщыщIауэ ара, хьэмэрэ… зыгуэр къыIэщIэщIа?
 • — Хьэуэ, зиусхьэн, — Iэлигъуэт-пэщэр жиIэнум хунимыгъэсу, зэпсалъэхэм яку къыдоуэ Батыр ефэндыр: — «ЛIыфI къуэфI хуэщкъым» зыхужаIэр Мырзэбэчрэ абы и къуэ Дауррэ хуэдэтэкъым. ИтIани… дэ мызэ-мытIэу зэхэтхыжащ а щIалэр зипкъ, зи къупщхьэ къыхэкIа и адэм гуемыIуу зэрыхуэпсалъэр. Мырзэбэч апхуэдэ къилэжьыркъым. Ислъам диным дызыхуиущийращи сабийр — ар хъулъхугъэу е бзылъхугъэу щрырет — зыгъэсэн хуейр и жылэр къызыхэкIа и адэрщ. Анэракъым сабийр зыщIыгъуну диным къигъэувыр. Сэ сыщыуэу сощIри, Алыхь лъэщым и диныр щыуэнкIэ Iэмал иIэкъым. ЖысIам мыхъумыщIагъэ хэлъу щытмэ, ди хьэщIэ Ашабэм зэригъэзэхуэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И Iугъэгъури, и IутIыжри зэпылъщ ХьэтIохъущыкъуей Ипщэм и псалъалъэ

2020-06-10

 • «ХьэтІохъущыкъуеймэ, псэлъапщІэ ефт», жыхуаІэ жыІэгъуэр куэдым ящІэ щхьэкІэ, и тхыдэм щыгъуазэр мащІэнкІэ хъунущ. Іуэхур къызэрекІуэкІа дыдэр хэти жиІэжыфын, ауэ, къызэраІуэтэжымкІэ, ХьэтІохъущокъуэхэ я гуащэнанэм къуажэм сабийуэ къыдэхъуэм зэрырагъэхъуэхъур зэхэзыха Наурызхэ я гуащэнанэм ар жиІащ, жаІэ: «Сыт гъэщІэгъуэну хэлъ, нану къалъху къэс а зы хъуэхъубзэр хузэкІэлъыбгъэІужыным». Іуэхур зытетыр нэгъуэщІт. ХьэтІохъущокъуэхэ я гуащэнанэр зрагъэхъуэхъуну сабийм къызэкъуипхъуэту зэи ехъуэхъуртэкъым, сыт щыгъуи махуищ пІалъэ къаІихырт лъэІуакІуэхэм. Ар абы апхуэдэу щІищІэри, хэплъыхьауэ, нэхъапэкІэ дахэ зыжриІа сабийм хуигъэфэща псалъэхэм къытримыгъэзэжу, щІэщыгъуэу, гуимыхужу псалъэ зэрызэпигъэувэрат. Наурызхэ я нанэм а псор щыжраІэм, апхуэдэ адыгэбзэ ХьэтІохъущокъуэхэ яхузэгъэпэщыну фІэщщІыгъуейщ, жиІащ, жаІэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХЬЭIУПЭ  ДжэбрэIил и  усэхэр

2020-06-10

 • *   *   *
 • Тхьэгъэзит Зубер деж
 • Жэщ мазэхэм гур сIэпихми,
 • Схуэгумахэу махуэр, мес,
 • И нэс-къэсыр щызэрихым,
 • Сыдахьэхыр и бзий къэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дауэ зыдмыхъунщIэнрэт?!

2020-06-10

 • Дохутырым сымаджэм зыхуегъазэ:
 • — Уи операцэр тэмэм дыдэу зэфIэкIащ, хъарзынэу псори уэзэгъащ. Ауэ абы и пэкIэ икъукIэ гугъу дебгъэхьащ: зытIэщIэбуду, укIийуэ… Мы гъунэгъу гъуэлъыпIэм илъ уи ныбжьэгъур нэхъ Iеижт…
 • — УгъэщIэгъуэнщ уэ! Дауэ зыдмыхъунщIэнрэт?! Дэ сымаджэщым щхьэгъубжэ ттхьэщIыну дыкъагъэкIуауэ арат!

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшыкым» зыгъэсэныгъэм  щIедзэ

2020-06-10

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзырын щIидзащ «Спартак-Налшыкым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол