ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Дыгъум  и щхьэр  мэуназэ

2020-06-17

  • Джэдынэ зышхыр мастэнэкIэ Iэзэ мэхъу, жаIэ.
  • Дзэлыр пхъащхьэм хэплъхьэну фIыкъым, жаIэ.
  • Ежьам кIэлъыджэркъым, кIэлъыгъыркъым, ар мыфIу къалъытэ.
  • Шур гъуэгу техьа къудейуэ и шыр пырхъамэ, къигъэзэжырт, гъуэгур къемыхъулIэну къилъытэрти.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха