ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГъэщIэгъуэнщ'

Сыхуитщ  сылъэIуэну

2021-02-11

 • Дэ десащ Швейцариер зэрыкъулейм. Апхуэдэу щытын хуейуэ фIэкIаи къэтлъытэркъым, дуней зэрызехьэм зыщызыхъумэф, ЩIы хъурейм къулейуэ тетым я ахъшэр щагъэтIылъ къэралым и кIэн къикIауэ къокIуэкIри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Щхьэж  ей  къищтэжыну?

2020-12-17

 • Мы зэманым дунейм щекIуэкI Iуэхухэм я нэхъ гъэщIэгъуэнхэм, захуагъэ зыхэлъу къэплъытэ хъунухэм ящыщщ музейхэм щIэлъ хьэпшыпхэр ар къыздраша къэралхэм, зей щIыдэлъху лъэпкъхэм зэрыратыжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Квазархэр

2020-07-23

 • Астрономхэм хьэршым къыщалъэгъуа къэщIыгъэхэм ящыщу я нэхъ шынагъуэ дыдэу мы зэманым къалъытэр «квази-вагъуэкIэ» зэджэхэрщ («квази» — латин псалъэщ, «ещхь» жыхуиIэщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Эверест и лъагагъыр къапщыжын мурадкIэ

2020-06-04

 • Китайм щыщ альпинист гуп иджыблагъэ дэкIащ дунейм и къурш нэхъ лъагэ дыдэм — Эверест (Джомолунгмэ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

КъБР-м  уимыкIыу  тенджыз ФIыцIэр  плъагъурэ?

2020-06-04

 • ФIы дыдэхэм ящымыщми, Идар хуэмыхуу еджэркъым. Псом хуэмыдэу географиемкIэ хэти пеуэфынущ. ЕпщIанэ классым щIэсхэр хьэгъуни къыдигъэплъыркъым. Ауэ зы хьэл гъэщIэгъуэн хэлъщ Идар: зыгуэрхэм баз япихьэну зыпищI щыIэкъым.
 • Махуэ гуэрым классым щIэс щIалэ цIыкIухэр уэршэру здэщытым Идар жиIащ:
 • — Хэт къызжиIэфын, Къэбэрдей-Балъкъэрым уимыкIыу тенджыз ФIыцIэр къыпхуэлъагъуну?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

«Мэуэтхэм  я шэдылъэ»

2020-01-30

 • Тхыдэм умыщIэххэу куэд егъэпщкIу. Дон Iус Ростов илъэситI и пэкIэ къыщагъуэтащ ди эрэм и япэ ит илъэс миным тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iуса мэуэтхэм (адыгэхэр дыкъызытехъукIауэ къалъытэ лъэпкъхэм ящыщ зыщ) къадекIуэкIа щэнхабзэм ехьэлIа щIыпIэ. «Загадки истории» журналым зэритхамкIэ, ар метррэ ныкъуэрэ зи лъагагъ Iуащхьэ цIыкIу IэрыщIщ, метри 4 и бгъуагъыу. Еджагъэшхуэхэм зэрыхуагъэфащэм-   кIэ, мыбдеж тхьэхэм щыIахыу щытащ цIыхухэм тыхь (тыгъэ) хуащIхэр. Абы щыхьэт тохъуэ къагъуэта Iэмэпсымэ гуэрхэр. АрщхьэкIэ мы щIыпIэм нэгъуэщI мыхьэнэи иIауэ  къыщIэкIынкIэ зыхуэIуа щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Мазэр  щымыIатэмэ

2019-12-05

 • ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ЩIы Хъурейр къызэригъэщI лъандэрэ блэкIа лъэхъэнэ кIыхьыр сыхьэт 24-рэ фIэкIа мыхъу жэщ-махуэу къызыщыдгъэхъумэ, хьэршым къыщыддэщIыгъу Мазэр дакъикъипщI дэкIа иужькIэщ къыщыунэхуар – аращ а тIум я зэхуакум ныбжьу дэлъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Iуащхьэмахуэ телъэтыкIыу

2019-11-21

 • Мазэм  ягъэкIуэнущ  роботхэр
 • «Роскосмос»-м и мурадщ космонавтхэр щагъэхьэзыр центр Кавказ Ищхъэрэм къыщызэIуихыну. IуэхущIапIэм и унафэщI Рогозин Дмитрий жиIащ мы лэжьыгъэр етIанэгъэ щаублэну Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгу зыбжанэм. Абы къызэрыхигъэщащи, Iуащхьэмахуэ ящыщщ, зэман дэкIмэ, Мазэм щIэныгъэ базэ щызыухуэну роботхэр щагъэунэхуну щIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Марсыр  я  плъапIэу

2019-08-08

 • Дапщэщ цIыхухэр абы щыIэпхъуэнур?
 • ЦIыхухэм дунейр къезэвэкI хъуащ. Ахэр дыкъэзыухъуреихь хьэршым хоплъэ щхьэегъэзыпIэ къалъыхъуэу. Сыт щхьэкIэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

АдыгэлIым и теплъэм

2019-02-12

 • «Конгрессым и библиотекэр» егъэщIэращIэ
 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я щыхьэр Вашингтон дэт «Конгрессым и тхылъ хъумапIэр» (Library of Сongress) дунейм библиотекэу тетхэм я нэхъ ину къалъытэ. «Адыгэхэм я щэнхабзэмрэ IуэрыIуатэмрэ» зи фIэщыгъэ интернет напэкIуэцIым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, а IуэхущIапIэм и уардэуниплIым я нэхъыжь «Джефферсон Томас и ухуэныгъэм» и IуплъапIэ мывэ блыным адыгэ цIыхум и щхьэм и сурэт къыщыхэIущIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Нартхэм  я  шхыныгъуэ

2019-02-09

 • Урысей, голланд археологхэм къалъытэ илъэс мини 6 — 6,5-рэ ипэкIэ Китайм и щIыналъэм къыщагъэхъуауэ щыта хур Кавказым икIыу урыс тафэхэмкIэ Европэм нэсауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Индие Республикэр

2018-09-08

 • Индием иIыгъ щIым и инагъкIэ дуней псом ебланэ увыпIэр щиубыду арами, щыпсэу цIыхухэм я бжыгъэкIэ етIуанэщ, абы и лъэныкъуэкIэ япэ ищыфар Китайрщ. Хуэгъэфэщауэ къызэрабжамкIэ, Индием цIыху мелард 1,2-рэ щопсэу.
 • Индием диным ехьэлIа махуэшхуэ яIэщ, илъэс ­12-м зэ ягъэлъапIэу. Зи чэзу Кумбха-мела махуэшхуэр 2013 гъэм щIышылэм и 14-м ягъэлъэпIащ. А махуэм индуист щихъым я щхьэр хуагъэщхъыну Аллахабад щызэхуэсат цIыху мелуани 100-м щIигъу.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Граф Орлов и адыгэ мэлыхъуэхьэр

2017-12-30

 • Мы сурэтыр 1903 гъэм Друри У. Д. и IэдакъэщIэкIыу къыдэкIа «Инджылыз хьэ лъэпкъхэр» тхылъым щыщ пычыгъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Ищхъэрэри ипщэри и зэхуэдэу

2017-11-29

 • УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ, азие гупэ леопардыр (щомыщ къуэлэныр) къегъэлыным хуэгъэза программэр 2007 гъэм къы щыщIэдзауэ Кавказым  щагъэзащIэ. А Iуэхум ехьэлIауэ Сочэ и лъэпкъ паркым и щIыналъэм къы щызэрагъэпэщауэ щытащ  леопардыр Кавказым щы зэфIэгъэувэжынымкIэ центр. Абы зоолог еджагъэшхуэхэм лэжьыгъэ щхьэпэ щрагъэкIуэкI що мыщ къуэлэныр гъэбэ гъуэным, щIыуэпсым и зы Iыхьэу къэгъэунэ ху жыным хуэгъэзауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Хэт дауэ къыщIидза?

2017-04-13

 • Хэт пхъэнкIакIуэу, хэти егъэджакIуэу
 • Президентым и пресссекретарь Песков Дмитрий ипхъу нэхъыжь  Елизаветти  иджыблагъэ зиумысыжащ, унагъуэр игъэшхэн папщIэ, 2000 гъэхэм и адэр жэщхэми лажьэу зэрыщытамкIэ. Къулыкъуш хуэ зыIыгъ нэгъуэщI цIыхухэм сыту пIэрэт нэхъапэм ящIэу щытар?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ