ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

ЩIэблэм  яхуэгъэпсауэ

2021-04-29

 • Налшык къалэм дэт «Принт Центр» типографием КIэрашэ Михаил къыщыдигъэкIащ тхылъитIу зэхэт — «Белэмыкъуэ», «Къыншыуей» — и лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Уэрэдырщ къанэр

2021-04-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъыджэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БзитIкIэ къыдокI

2021-04-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Выдающиеся поэты Кавказа» серием хыхьэ зи чэзу тхылъыр. Абы ихуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэкIэ щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и усэ къыхэхахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Мы тхылъыр  зэрыщыту щIэфэжагъуэхьыр сатыр къэс жиIэр пэжщи  аращ…»

2021-04-15

 • Налшык къалэ дэт Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Хамар-Дабанов Е. и тхылъыр. Адыгэ тхыдэмрэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ ятеухуауэ иужьрей лъэхъэнэхэм дызыщымыгъуазэ лэжьыгъэ куэд дунейм къытохьэ зи цIэ къитIуа Котляров зэщхьэгъусэхэм я фIыгъэкIэ. БлэкIам дызэрыхуеплъэкI, ар къызэрытщыхъу щIыкIэр лъэныкъуэ куэдкIэ щыз зыщIыж а къыдэкIыгъэхэм я мыхьэнэр ин ещI дэтхэнэри архив лъапIэныгъэу зэрыщытым, лъэпкъ щIэныгъэм и хэкIыпIэ зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЛIэщIыгъуитIым зи лъэужь къытена цIыхуищэ

2021-04-10

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тедзапIэм къыщыдагъэкI тхылъхэм махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу дытопсэлъыхь. Апхуэдэ щхьэусыгъуэ щIэх-щIэхыу къыдэзыт IуэхущIапIэ зэрыдиIэр езы щIыналъэр щIэныгъэм пщIэ щыхуащI щIыпIэу зэрыщытым и щыхьэтщ. Мис, аргуэру Виктор езым и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыщIэкIэ дегъэгуфIэ: XX — XXI лIэщIыгъуэхэм лъэужьыфI къыхэзына, республикэм фIыуэ щалъэгъуа цIыху пэрытхэм я гъащIэ гъуэгум зэгъусэу дриплъэжыну дрегъэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз

2021-03-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту иджыблагъэ «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ а газетым и обозреватель, тхакIуэ Чэрим Марианнэрэ ягъэхьэзыра «Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тхыдэр  зи  лъабжьэ

2021-01-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм щыщу иджыри къэс цIыхубэр зыщымыгъуазэ напэкIуэцIхэм ятеухуа «Жизни и судьбы: ученики Кабардино-Горского реального училища. 1909 — 1920» тхылъыр. Ар и Iэдакъэ къыщIэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Опрышкэ Олег.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и  комсомолым  и  тхыдэ

2021-01-23

 • «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщыте- хьащ лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн. Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) илъэси 100 зэрырикъум теухуа «Комсомол Кабардино-Балкарии в лицах и фотодокументах» тхылъым и редактор нэхъыщхьэр Зумакулов Борисщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ар сэращ, Къурмэнщ, къопсалъэр…»

2021-01-19

 • Ди лъэпкъым и бын пажэхэм зи нурыр къахэщ, лъэпкъым и поэзием, прозэм зи лирическэ макъыр лъэщу къыхэIукIа, щIы хъурейм текъухьа дэтхэнэ адыгэми фIыуэ яцIыху, ялъагъу Дыгъужь Къурмэн итхахэр зэхуэхьэсыжауэ, томих хъууэ ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Щохъужь  Хьэлым  и нэмыгъэса  макъамэр

2021-01-14

 • Урысейм и журналистхэми и тхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Лусанэ и Iэдакъэ къыщIэкIа, «Нэмыгъэса макъамэ» фIэщыгъэцIэр зиIэ тхылъ купщIафIэ илъэсыжьым и иужьрей махуэхэм дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тхыдэ Iуэхум  зэщымыщхъу къыхэкI  хъунукъым

2020-12-17

 • «Зи фочышэр блэкIам тезыунащIэм а блэкIар топышэкIэ къыхэуэжынущ», — жиIэгъащ зэгуэрым Дагъыстаным щыщ усакIуэшхуэ Гъафур АбутIалиб. Тхыдэм курыхкIэ хузэфIэкIынур апхуэдэу хуэкIуэу къэзыIуэта щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. Псэлъафэр и гуапэ дыдэу, хэлъ губзыгъагъэм и кууагъри фIыуэ зыхищIэу куэдрэ жиIэну къыхуохуэ Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм я цІыхубэ тхакІуэ МэшбащIэ Исхьэкъ. Абы, хэт нэхъри нэхъыфIу, къыгурыIуауэ жыпIэ хъунущ и къалэмыр зыхуигъабзэ лъэпкъыр пщэдейм лъапэ махуэкIэ хэувэн папщIэ, тхыдэм и мыхьэнэм емылъэпауэу, къызэринэкI махуэхэм я пщIэр къримыгъэлъэхъшэхыу ипэкIэ плъэн зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъБР-м  и сурэтыщI  гъуазджэр

2020-12-01

 • Дунейм къытехьащ «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии» тхылъым и етIуанэ томыр. Ар зи IэдакъэщIэкIыр «Ассоциация искусствоведов» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI, искусствовед цIэрыIуэ Аппаевэ Жаухъарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ар зэи тщыгъупщэ хъунукъым

2020-11-26

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Дзэлыкъуэ щIыналъэ: 1941 — 1945» зыфIаща тхылъыщIэр. Ар и бжыгъэр зы мин хъууэ, тхылъымпIэфIкIэ тедзауэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъ   литературэм   и  псалъэщIэ

2020-11-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ тхылъыщIэ къыщыдэкIащ. Ар куэдым гунэс ящыхъуа, ЩауэцIыкIу Людмилэ и къалэмыпэм къыпыкIа «Черкесская рапсодия» романыщIэрщ. Тхылъым щыгъуазэ зыхуэзыщIа критик цIэрыIуэхэм къызэралъытэмкIэ, ар лъэпкъ литературэм и псалъэщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъ  тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ

2020-11-24

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Мамхэгъ Астемыр зэхигъэува «Азапша сын Гудаберд. Коджебердуко Мухамат» зыфIища тхылъ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ