ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«ЩумыгъэтIылъам  къыщылъыхъуэ»

2021-10-21

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIыжащ Мэлбахъуэ Елбэрд итха «ЩумыгъэтIылъам къыщылъыхъуэ» романыр лъэпкъ литературэм и фIыпIэм ящыщу къалъытар. Къэбэрдейм икIыу Мэзкуу 1557 гъэм япэ дыдэ кIуа адыгэ лIыкIуэунэм тхыдэшхуэ иIэщ. Къэбэрдейми Урысейми я зэхущытыкIэхэр зэтезубла, зыкъомкIэ зыунэтIа лIыкIуэунэм и зэгъэпэщыкIэ хъуам, къызэранэкIа гъуэгум, здэкIуа щыхьэрым и нэгу щыщIэкIам теухуа романыр, критик цIэрыIуэ Тхьэгъэзит Юрэ и псалъэкIэ жыпIэмэ, тхыдэр псалъэ зэгъэпэщам и Iэмалхэр хэлъу зэзыгъэзахуэ тхыгъэшхуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ДАХ-м  и IуэхущIафэхэм ятеухуауэ

2021-10-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIащ «Международная Черкесская Ассоциация. Партнерство Адыгских (черкесских) общественных организаций» фIэщыгъэм щIэт тхылъ иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Дыщэ лъагъуэ»

2021-09-09

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ Котляровхэ Мариерэ Вик-торрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Щоджэн Риммэ и тхылъыщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БзэщIэныгъэлIым  и  лэжьыгъэшхуэ

2021-07-24

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Габуниа Зинаидэ и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъхэм я иужьрей, ещанэ, томыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

СурэтыщIым и  гъащIэмрэ гуащIэмрэ ятеухуауэ

2021-07-22

 • Налшык Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Мухадин Кишев. Я родился художником» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

2021-07-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ номерыр. Адрейхэми хуэдэу, щхьэж фIэгъэщIэгъуэнын тхыгъэ мыбыи къызэрыщагъуэтынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр телъыджэр

2021-07-15

 • КъБР- р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу, томитIу зэхэт тхылъ къызэрымыкIуэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩIэныгъэщIэкъум и  дуней  телъыджэ

2021-06-05

 • Бейтыгъуэн Сэфарбий иджыри и зы щIэнгъуазэ къыдэкIащ. «Панорама мировых имён: вершины в оригинальных терминах» — аращ и лэжьыгъэм фIищар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Шэрджэс-урысей зэхущытыкIэр  1552 — 1829 гъэхэм

2021-05-28

 • Бытырбыху дэт «Нестор-История» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ адыгэ тхыдэ щIэныгъэм куэд щIауэ зи цIэ щыIуа, КъШР-м щыщ щIэныгъэрылажьэ Уэз ФатIимэ и тхылъыщIэ: «Анэмэт Iуэхугъуэм шэрджэс-урысей зэхущытыкIэм щиубыд увыпIэр: 1552 — 1829 гъгъ.» («Институт аманатства в черкесско-российских отношениях 1552 — 1829 гг.»). Лэжьыгъэм тегъэщIапIэ хуэхъуащ бзылъхугъэ зэчиифIэм и доктор диссертацэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ литературэдж щIэныгъэм и лъэбакъуэщIэ

2021-05-25

 • Иджыблагъэ «Адыгэ литературэм и тхыдэ» къэхутэныгъэм и ещанэ тхылъыр дунейм къытехьащ. Ар темэр зэхуэзыщIыжщ. Япэрей томитIыр Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыдигъэкIат (япэрейр — 2010 гъэм, етIуанэрейр — 2013-м). Ещанэ томри хьэзырт, ауэ щхьэусыгъуэкIэ зыкъомрэ щылъащ. Иджы ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, абы и президент Къанокъуэ Арсен я фIыщIэкIэ ар къыдэкIащ. Литературэм и тхыдэр зэфIэгъэувэным мыхьэнэшхуэ иIэщ щIэныгъэмкIи егъэджэныгъэмкIи. Ар къагурыIуэрт совет зэманым унафэщIхэми, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм пыщIа псоми. Пэжщ, 20 — 40 гъэхэм литературэм и тхыдэр къэзыхутэн щIэныгъэлI щыIэтэкъым, ауэ зауэ нэужьым лъэпкъ цIыкIухэм къахэкIащ щIэныгъэмкIэ кандидатхэри, докторхэри. 60 гъэхэм къыдагъэкIыу щIадзащ литературэм и тхыдэм теухуа тхыгъэ купщIафIэхэр. Апхуэдэ лэжьыгъэ ин — «Къэбэрдей литературэмрэ къэбэрдей тхакIуэхэмрэ» — итхыгъащ Теунэ Хьэчим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъ гупсысэм теухуауэ

2021-05-19

 • Мейкъуапэ къыщыдэкIа «Адыгэ-абхъаз диаспорэмрэ репатриацэмрэ. Тыркум къикIыу Абхъазымрэ Адыгеймрэ» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Жьадэ Эрджийес Джемре ар фэеплъ хуищIащ и адэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩIэблэм  яхуэгъэпсауэ

2021-04-29

 • Налшык къалэм дэт «Принт Центр» типографием КIэрашэ Михаил къыщыдигъэкIащ тхылъитIу зэхэт — «Белэмыкъуэ», «Къыншыуей» — и лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Уэрэдырщ къанэр

2021-04-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъыджэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БзитIкIэ къыдокI

2021-04-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Выдающиеся поэты Кавказа» серием хыхьэ зи чэзу тхылъыр. Абы ихуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэкIэ щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и усэ къыхэхахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Мы тхылъыр  зэрыщыту щIэфэжагъуэхьыр сатыр къэс жиIэр пэжщи  аращ…»

2021-04-15

 • Налшык къалэ дэт Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Хамар-Дабанов Е. и тхылъыр. Адыгэ тхыдэмрэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ ятеухуауэ иужьрей лъэхъэнэхэм дызыщымыгъуазэ лэжьыгъэ куэд дунейм къытохьэ зи цIэ къитIуа Котляров зэщхьэгъусэхэм я фIыгъэкIэ. БлэкIам дызэрыхуеплъэкI, ар къызэрытщыхъу щIыкIэр лъэныкъуэ куэдкIэ щыз зыщIыж а къыдэкIыгъэхэм я мыхьэнэр ин ещI дэтхэнэри архив лъапIэныгъэу зэрыщытым, лъэпкъ щIэныгъэм и хэкIыпIэ зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ