ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ДифI догъэлъапIэ'

Адыгэ  тхьэIухуд  Жамырзэ  Фелицие

2021-05-15

 • Я дахагъкIэ, акъылыфIагъкIэ, зэфIэкI лъагэкIэ, гъэсэныгъэкIэ дунейр зытхьэкъуа адыгэ пщащэхэм ящыщщ «2013 гъэм Австралием и тхьэIухуд» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща Жамырзэ (Джамирзе) Фелицие. Нэ удзыфэ пIащэ зиIэ пщащэ сырыхум и дахагъэм, утыку итыкIэм къэпщытакIуэ гупыр занщIэу итхьэкъуат. А лъэхъэнэм Австралием газетрэ журналу къыдэкIам и япэ напэкIуэцIхэр зыгъэдахэр ди лъэпкъэгъум и сурэтт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIахэ зекIуэ

2021-04-30

 • Зи ныбжьыр нэгъабэ илъэс 90 ирикъуа, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь МэшбащIэ Исхьэкъ и гум кърита сымаджэныгъэм заулкIэ Iуэхум къыпэришами, мы махуэхэм нэхъыфI хъужри, IэнатIэм пэрыхьэжащ, ар щыгъэтауэ, лэжьыгъэ зыбжани зэфIихын хузэфIэкIащ. Апхуэдэу, МэшбащIэм къыдигъэкIащ тхыдэ романхэр тхылъихыу щызэхэт «Урыс-Адыгэ зауэ» зэужьыр, йолэжь Лагъуэрэ Накърэ ятеухуа лъагъуныгъэ романыщIэм. ПсынщIагъуэкIэ узэмыджэфын апхуэдиз лэжьыгъэм здыхэтым, МэшбащIэр хунос «Зэкъуэшыныгъэ», «Вагъуэ бын» адыгэ журналхэм къытехуэну тхыгъэхэми япхрыплъыжын икIи зэригъэзэхуэжын.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Щэм хуэIэзэ Емыжьэ МулиIэт

2021-04-13

 • Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу адыгэ тхакIуэ, тележурналист, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Емыжьэ МулиIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи лэжьыгъэм  хуэпэж

2021-04-06

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. Утыкур зыгъэбжьыфIэ бзылъхугъэ гуапэр ящыщщ цIыхубэм я гукъыдэжым хэзыгъахъуэхэм, дэрэжэгъуэ езытхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Театр  утыкурщ къызыхуигъэщIар

2021-03-30

 • КъБР-м и Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу. Республикэм и макъамэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъу зыгъэзащIэ, илъэс 30-м щIигъуауэ утыкур зыгъэбжьыфIэ артист Iэзэр ящыщщ республикэр зэрыгушхуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Хэха

Джатокъуэ  Олег  и  лъагапIэхэр

2021-03-23

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ еджагъэшхуэхэм ящыщщ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и профессор, биологие щIэныгъэхэм я доктор Джатокъуэ Олег Уэлий и къуэр. ЗэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ, адыгэм и цIэр фIыкIэ жыжьэ щызыгъэIуф IэщIагъэлIыр УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. Зыпэрыт IэнатIэм щызыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэр къалъытэри, Джатокъуэр пщIэ хуащIу хагъэхьащ Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием. Биологиемрэ мэкъумэш IэнатIэмрэ заужьыным епха щIэныгъэ-къэхутэныгъэ инхэр зи щIыбагъ къыдэлъ адыгэ щIэныгъэлIым апхуэдэу къыхуагъэфэщащ академик цIэрыIуэ Вавилов Николай и цIэр зезыхьэ дыжьын медалыр, абы щыхьэт техъуэ тхылъри щIыгъужу. ЩIэныгъэ дунейми жылагъуэми пщIэшхуэ щызиIэ цIыху щыпкъэм мы махуэхэм егъэлъапIэ и илъэс 60 юбилейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къып Iэмырбий и рекордхэр

2021-03-18

 • Сэрмакъ къуажэращ къыщалъхуар икIи къыщыхъуар 1967 гъэм хьэлъэ къэIэтынымкIэ Совет Союзымрэ Европэмрэ я рекорд зыгъэува, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер хъуа Къып Iэмырбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къарэжь Людмилэ: Утыкум куэдрэ уиджэразэкIэ пщIэ уиIэнукъым

2021-03-16

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, къэфакIуэ Iэзэ Къарэжь Людмилэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 75-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIэныгъэлIым гъуэгуанэ купщIафIэр

2021-02-11

 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, ЩIДАА-м и академик, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м ис лъэпкъхэм я тхыдэмрэ этнографиемкIэ и кафедрэм и щIэныгъэ унафэщI, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэж Кашиф Хьэждаут и къуэр къыщацIыхур ди республикэм, Кавказ Ищхъэрэм я закъуэкъым, атIэ Урысей Федерацэ псом зи цIэр фIыкIэ щыIуа еджагъэшхуэхэм халъытэ. Унэжым лъэпкъ щIэныгъэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ инхэр хуищIащ, ноби еш имыщIэу а IэнатIэм пэрытщ, щIалэгъуалэр къэхутэныгъэщIэхэм къыхуриджэу, езым и дуней тетыкIэмрэ Iуэху зехьэкIэмкIэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэлъхьэныгъэ  ин

2021-02-09

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI еджагъэшхуэхэм ящыщ, РАЕН-м и академик, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Иуан Анатолэ БетIал и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу. КъБКъУ-м и медицинэ факультетым и кафедрэхэм ящыщ зым и унафэщI Иуаныр щIэныгъэлI щыпкъэу, къэхутакIуэ IэкIуэлъакIуэу, егъэджакIуэ Iэзэу зэрыщытым къадэкIуэу, КъБР-м и Парламентым и депутатщ, абы ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Даур Жэхьфар и илъэс гуащIафIэхэр

2021-01-28

 • Илъэс 90 ирикъуащ ди нэхъыжьыфI, журналист, тхакIуэ цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и журналист, Совет Союзым и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Даур Жэхьфар Ахьмэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пасэрей Iэужьым и нобэрей ежьу

2020-12-17

 • Республики 5-м я цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим и махуэщ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш республикэхэм я цIыхубэ артист, лъэпкъым къызэрымыкIуэу фIыуэ тлъагъу Нэхущ Чэрим и ныбжьыр нобэ илъэс 50 ирокъу.
 • Чэрим утыкум къызэрихьэрэ псалъэ гуапэу хужаIам, абы цIыху цIэрыIуэу къыщытхъуам и куэдагъыр къэппщытэныр, дауи, тыншкъым, ауэ абы и творчествэм ухэплъа иужькIэ, щхьэхуимыту «Щэ и уасэу зы!» жыIэгъуэр уигу къокI. Тхьэм и нэфIыр къытщыхуат Чэрим лъэпкъым къыщытхэхъуам. Си псалъэхэм щыхьэт техъуэфынущ абы и концертхэм зэ нэхъ мыхъуми щIэса дэтхэнэри, абы щIэт хьэуам и IэфIагъыр зыхэзыщIар. Ашэмэз и бжамийм хуэдэу, Нэхущым и макъым зэм дунейр зэщIегъэгъагъэ, зэми уи нэпсхэр кърегъакIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зи  псэр  гъатхэ имыкIыжкIэ  ушэ

2020-12-15

 • «Iуэхум зэрыпхуэIэт хуэдиз и инагъщ» жиIащ адыгэм. Сыт хуэдэ гуащIэдэкIми узэрыбгъэдыхьэщ, гу къабзэ-псэ къабзэу узэрыбгъэдэтщ ар зэщIаи Iэтаи зэрыхъур. ЩIэныгъэм и гъуэгухэр пхышыгъуафIэу жыпIэфынукъым — къэхутэныгъэ Iуэхум хэщIыкI хууиIэу, шыIагъэ пхэлъу и лъащIэкIэ къыщIэбгъэлъэну иужь уиту щытмэщ купщIэр къыщызэрыкIынур, зэщIэмыкIуэж мыхьэнэр нахуэу къыщылъагъуэнур. Анэдэлъхубзэм и егъэджыным пылъ щIэныгъэр апхуэдэщ — и кIуэрабгъухэр къэгъуэтыным къыщынэркъым, хуэсакъыпэу къыгуах щIыгулъым ещхьщи, зэпхьэлIэнум и ныбжьыр къэлъытэн, къэунэхуа IэмалыщIэхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ хэпщэн хуейщ, ар цIыкIухэм я гум нэсрэ къыдалъхуа бзэм лъагъуныгъэ хуиIэу къэгъэтэджын папщIэ. И гъащIэ псор жэуаплыныгъэ зыпылъ апхуэдэ IэнатIэ пэрыту ирехьэкI нобэ къыщалъхуа махуэр зыгъэмахуэщI, зи цIэр адыгэ дунейм фIыуэ къыщащIэ лъэпкъ бзылъхугъэ нэс Балэ Людмилэ Фонэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мэремкъул Ларисэ:   Сызыхуэныкъуэ  дунейм тету сщIэркъым

2020-11-14

 • ЦIыхум хэлъым я нэхъыщхьэр сабиигъуэм къызэрыщежьэм шэч къытесхьэркъым сэ. ИужькIэ псыхьа хъу ди Iэпкълъэпкъым, ди псэм дыкъэзыухъуреихьхэм яжь мымащIэ къыщIихуми, нэхъыбэр къыддалъхуу, псори нэхъуеиншэу щызыщIэтшэ сабиигъуэм къыхэкIыу къысфIощI. Нобэ къыщалъхуа махуэр зэригъэлъапIэр си щхьэусыгъуэу псэлъэгъу схуэхъуа журналист Iэзэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, и къалэмыпэм къыпыкIа зэдзэкIыгъэхэмрэ и ра-дио нэтын купщIафIэхэмкIэ ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIыуэ къыщацIыху Мэремкъул Ларисэ  хуэгъэза  си  япэ упщIэри а зэманым щIехьэлIам и щхьэусыгъуэр арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Макъамэм лъагъуэ дахэ хэзыша

2020-10-27

 • Лъагъуэ дахэ щыпхишри, зэфIэкIрэ ехъулIэныгъэкIэ псыхьа гъуэгуанэ бгъуфIэ макъамэм къыщызэринэкIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, Урысей Артиадэм и лауреат, тенор макъ лъэщ зиIэ оперэ уэрэджыIакIуэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и егъэджакIуэ Куэт Къанщобий. Зи илъэс 80-р иджыблагъэ зыгъэлъэпIа уэрэджыIакIуэ Iэзэр ди редакцэм и хьэщIащ икIи тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэр къызэринэкIыурэ и хъуэпсапIэм зэрылъэIэсам теухуа и гукъэкIыжхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ