ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

Шабзауэ нэхъыфIхэр

2022-05-19

 • Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт еджапIэм щызэIущIащ узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэм я школым и гъэсэнхэмрэ шабзэкIэ уэнымкIэ Урысейм и паралимп гупым хэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэкурысхэм  къабгъэдэкI гуапагъэ

2022-05-17

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм мы зэманым щыIэщ Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщ ныбжьыщIэхэр. Абыхэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэм щыкIэлъопъ «Лэгъупыкъу» центрым. Ди щIыналъэм и цIыхухэр а сабийхэм гулъытэрэ гуапагъэкIэ яхуоупсэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Донецк къраша цIыкIухэм яIуощIэ

2022-05-06

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, Къэпщытэныгъэмрэ регламентымкIэ комитетым и унафэщI Кансаевэ Еленэ, КъБР-м и Парламентым и Аппаратым и унафэщI ФочыщIэ Наталье сымэ Донецк ЦIыхубэ Республикэм кърашауэ Налшык къалэм и «Лэгъупыкъу» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэм я деж щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мамырыгъэм и телъхьэу

2022-04-26

 • Урысейм и Профсоюз щхьэхуитхэм я федерацэм Накъыгъэм и 1-р гъэлъэпIэным ехьэлIауэ къыхилъхьа урысейпсо автозэдэжэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Iуэхугъуэ куэд къызэщIаубыдэ

2022-04-23

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу УФ-м и сенатор Ульбашев Мухьэрбий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и аппарату КИФЩI-м щыIэм КъБР-м и IуэхухэмкIэ и федеральнэ инспектор Васильченкэ Дмитрий, КъБР-м и прокурорым и япэ къуэдзэ Сысоенков Андрей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хущхъуэхэм гулъытэ хэха хуащI

2022-04-16

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм, «правительст-вэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, щытепсэлъыхьащ цIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым зэрыкIэлъыплъ щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэпщытэныгъэ щхьэпэхэр

2022-04-14

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Шэджэм районым щыIащ, сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ яхуэгъэпса IуэхущIапIэхэм я щытыкIэм зыщигъэгъуэзэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗыгъэпсэхупIэхэр къызэрагъэпэщ

2022-04-08

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ видеоконференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, социальнэ IуэхухэмкIэ хабзэгъэувхэм я советхэм я комиссэхэм я зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабий зыгъэпсэхупIэхэмрэ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэмрэ я зыужьыныгъэм, 2022 гъэм и гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманым зэрызыхуагъэхьэзырым ехьэлIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЕрыскъыкIэ ирикъуу къызэрагъэпэщынущ

2022-04-05

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэкIуэнум хущIокъу

2022-03-31

 • Федеральнэ Зэхуэсым и деж щыIэ УФ-м и Хабзэгъэувхэм я советым и комиссэм видеоконференц IэмалкIэ иригъэкIуэкIащ социальнэ политикэ Iуэхухэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI, а комиссэм хэт Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ГуфIэгъуэкIэ гъэнщIа зэхыхьэхэр

2022-03-30

 • Илъэс къэси хуэдэу, мы гъэми Iэтауэ ди республикэм щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Гъатхэпэм и 28-м илъэс 65-рэ ирикъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хэту балъкъэр лъэпкъым къэралыгъуэ зэригъуэтыжрэ. КъБР-м и япэ президент КIуэкIуэ Валерэ балъкъэрхэм я зыужьыжыныгъэр гъэлъэпIэным ехьэлIа унафэм Iэ щыщIидза 1994 гъэ лъандэрэ а махуэшхуэр щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къалэн нэхъыщхьэщ ерыскъыхэкIхэмкIэ къызэгъэпэщыныр

2022-03-19

 • КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм зыщытепсэлъыхьа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ цIыхум нэхъыбэрэ къащэхум и уасэр хамыгъэхъуэнымрэ абыхэмкIэ ирикъуу къызэгъэпэщынымрэ ехьэлIауэ республикэ унафэщIхэм зэфIагъэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Парламентым и щIыхь тхылъхэр зратахэр

2021-12-30

 • КъБР-м и Парламентым игъэлъэпIащ зи IэщIагъэм зэфIэкI лъагэ къыщызыгъэлъэгъуа цIыху 70. Абы и щIыхь тхылъхэр, УФ-м и хабзэубзыху органхэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр зыхуагъэфэщахэм иратыжащ Егоровэ Татьянэрэ комитетхэм я унафэщIхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Спортымрэ туризмэмрэ зрагъэужьынущ

2021-11-17

 • ЩэкIуэгъуэм и 15 — 17-хэм КъБР-м и Парламентым Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм теухуауэ щIалэгъуалэр, депутат ныбжьыщIэхэр зы-хэт зэIущIэхэр щокIуэкI. Iуэхур къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым, Парламентым и щIалэгъуалэ палатэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къалэ транспортым и зекIуэкIэр яубзыху

2021-11-09

 • КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и зэIущIэм убгъуауэ щытепсэлъыхьащ Налшык къалэ цIыхухэр къыщезышэкI транспортым пыщIа гугъуехьхэмрэ ахэр гъэзэкIуэжа зэрыхъуну щIыкIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым