ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

Урысей  Федерацэм  и лъэщагъыр  зэлъытар

2021-08-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я «Хэкупсэ» дзэ паркым щекIуэкIа «Армия-2021» дунейпсо дзэ-техникэ форумым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ  Казбек журналистхэм  яIущIащ

2021-06-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ яхуэзащ къэралым, республикэм, щIыналъэхэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Нэхъри зиужьын папщIэ

2021-02-04

 • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ IущIащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ АфэщIыж Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къэрал кIуэцI  IуэхухэмкIэ  органхэм  я  лэжьакIуэхэу зи  къалэн  зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм  я  фэеплъу  Налшык дэтым деж удз  гъэгъахэр  щагъэтIылъ

2020-10-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэмрэ 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м къэхъуа гузэвэгъуэр илъэс 15 зэрырикъумрэ теухуа Iуэхухэм икIи удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ хабзэхъумэхэм Налшык щыхуагъэува мемориалым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ  Казбек  хэтщ Урысеймрэ  Белоруссиемрэ  хыхьэ  щIыналъэхэм  я   VII   Зэхуэсышхуэм

2020-09-29

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советымрэ Беларусым и Лъэпкъ зэхуэсымрэ я нэIэ щIэту фокIадэм и 28, 29-хэм Москварэ Минскрэ щокIуэкI Белоруссиемрэ Урысеймрэ я щIыналъэхэм и VII Зэхуэсышхуэр. Абы и лэжьыгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

2020-09-22

 • КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЗэдэIэпыкъуныр  шэсыпIэщ

2020-02-22

 • КъБР-м и Правительствэм мазаем и 20-м зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир щIышылэм и 22-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ езым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щигъэува Чайкэ Юрий. ХьэщIэ лъапIэмрэ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ тепсэлъыхьащ ди щIыналъэм щызэфIэува жылагъуэ-политикэ щытыкIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и псэуныгъэ-экономикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЛэжьакIуэ гупым хагъэхьэ

2020-01-18

 • УФ-м и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэр зыгъэхьэзырыну лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщащ икIи абы хэтынухэр яубзыхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъхэр хъумэным,  зегъэужьыным теухуауэ зочэнджэщ

2019-12-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ советым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм и къэрал лъэпкъ политикэм къигъэув къалэнхэмрэ Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Республикэм зыхуегъэхьэзыр ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным

2019-04-27

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр дгъэлъэпIэным къэнэжар тхьэмахуитIщ. Ипэ илъэсхэми хуэдэу, республикэм абы ирихьэлIэу Iуэхугъуэ куэд щекIуэкIынущ. Абыхэм щытепсэлъыхьащ ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным теухуа Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэныр и пщэ дэлъу ягъэпса къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэм, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат иджыблагъэ иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

«ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр йокIуэкI

2018-12-22

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 19-м щыщIидзащ «ЛъагапIэщIэ» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм. А Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм къекIуэлIахэм хъуэхъу псалъэкIэ зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КIэлъыплъакIуэ советым и пашэ, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Федченкэ Людмилэ, республикэм и къэрал властым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

УнагъуэщIэхэм псэупIэ къращэхуну сом мелуани 100-м нэс иратынущ

2017-06-24

 • Мэкъуауэгъуэм и 22-м КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ абы и УнафэщI Мусуков Алий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Газзаев Валерий: ПсэупIэ фондым реновацэмкIэ и проектыр урысейпсо Iуэху щIыпхъэщ

2017-06-15

 • Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Газзаев Валерий топсэлъыхь Москва    и псэупIэхэр реновацэ щIыным (жьы хъу унэхэр ирахыу щIэхэр яухуэным) ехьэлIа законопроектым теухуауэ парламент едэIуэныгъэхэм кърикIуахэм:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Урысейпсо къалэнхэр дэгъэкIын Кремлым щекIуэкIащ Къэрал Советымрэ УФ-м и Президентым и деж УФ-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ зыхуэплъэ мурадхэр гъэзэщIа зэрыхъум кIэлъыплъынымкIэ щыIэ комиссэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща зэIущIэр. Абы хэтащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-05-05

 •  Дыгъуасэ Путин Владимир Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советымрэ    УФ-м и Президентым и деж Урысейм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ зыхуэплъэ мурадхэр гъэзэщIа зэ рыхъум кIэлъыплъынымкIэ щыIэ комиссэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ГъуэгущIэм игъуэтыну теплъэр зыхуэдэм гулъытэ хуащI

2017-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Мэлба- хъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым и автомобиль гъуэгур зэгъэпэщыжыным пыщIа Iуэхугъуэхэр щызэпкъраха зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Премьер-министр Мусуков Алий, Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэм, ведомствэхэм, Налшык къалэ округым и администрацэм, промышленнэ предприятэхэм, бизнес IэнатIэхэм, жылагъуэ организацэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр