ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

«Спутник V»-р къалъытэ дуней псом щынэхъыфIу

2021-09-14

 • Ди республикэм иужьрей жэщ-махуэхэм COVID-19 узыфэ зэрыцIалэр япкърыту къахутащ цIыху 70-м икIи сымаджэхэм я бжыгъэр 30703-м нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

НафIэдз  Ислъам: IэщIагъэм  езым укъыхех

2021-09-14

 • НафIэдз Ислъам хирургщ, онкологщ, колопроктологщ. НыбжькIэ щIалэми, медицинэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. И IэщIагъэм, и мурадхэм ятеухуауэ дэ абы иджыблагъэ депсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ Бер Мухьэдин

2021-09-01

 • Республикэм и тхыдэм зи цIэр фIыкIэ къыхэнахэм ящыщщ 1970 — 1996 гъэхэм КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру щыта Бер Мухьэдин. ИкъукIэ лэжьыгъэшхуэ щригъэкIуэкIащ абы а IэнатIэм. Апхуэдэуи щIыналъэм и жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэм я щытыкIэр нэхъ тынш щащIу

2021-08-31

 • Мы махуэхэм республикэм щыIащ УФ-м и Президентым и деж граждан жылагъуэм зыщегъэужьынымрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ щылажьэ советым хэт, Лышх узыфэхэр зыпкърыт сымаджэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу «Здравствуй» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Борововэ Иринэрэ а IуэхущIапIэм КИФЩI-м щиIэ жылагъуэ къудамэхэм я пашэ, «Светлячок» фIэщыгъэр зиIэ онкоблогер цIэрыIуэ Келехсаевэ Оксанэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

2021-07-15

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам хэтащ куэдрэ узримыхьэлIэ узыфэхэр (орфаннэ) зыпкърытхэр къэхутэнымрэ ахэр гъэхъужынымкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ-практикэ конференцым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лэжьыгъэм и пIалъэкIэ зохъуажэ

2021-07-03

 • Тырку Республикэм и дохутырхэр COVID-19-м зэрыпэщIэтым, абыхэм я лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъэщIэну а къэралым щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЦIыкIухэм  фIыуэ  ялъагъу  дохутыр

2021-06-29

 • Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт амбулаторэм педиатру щолажьэ Гуанэ Бэллэ. Сабийхэрщ зэIэзэри, ахэр бзэ гуапэкIэ къыдехьэх, ядогушыIэ, трагъэзэн хуей хъумэ, шынэ ягу илъыжкъым. Арщ дохутыр нэсыр — щIэныгъэ бгъэдэлърэ ар къыхуэгъэсэбэпмэщ. Езы дохутырыр Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм къыщыхъуащ, Налшык къалэ щопсэу, хъыджэбзрэ щIалэрэ иIэщ. Дэ Бэллэ и IэщIагъэм хэлъ щэхухэр зэдгъэщIэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм пэщIэту

2021-06-26

 • Зэрыдунейуэ зыубыда коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм мы зэманым куэд егъэгулэз. МащIэу ужьыхыжауэ жыхуаIа узыфэр аргуэру къызэролэж, сымаджэхэр нэхъыбэ мэхъуж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лэжьыгъэр къапщытэж

2021-04-20

 • Тэрч район сымаджэщыр 2020 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, абы и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр, ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ щIыналъэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Полупановэ Галинэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

И  сэбэпи,  и  зэрани  къэлъытауэ

2021-02-11

 • Китайм ЩIэныгъэмкIэ и министерствэм и унафэкIэ еджапIэхэм жып телефон ирагъэхьыжыркъым илъэси 6 — 14 ныбжьым итхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэр нэхъ мащIэ мэхъу

2021-01-28

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэ госпиталитI республикэм щызэхуащIыж. Иужьрей махуи 10-м узыфэм хьэлъэу игъэсымаджэхэм я бжыгъэр щIыналъэм нэхъ мащIэ щыхъуащ. Абы къыхэкIыу КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм унафэ къищтащ Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №2-мрэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщымрэ епхауэ щыIэ госпиталхэм я лэ-жьыгъэр къызэтрагъэувыIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм IэмэпсымэщIэхэр къаIэрохьэ

2021-01-14

 • КъБР-м узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэр зэфыкIхэм щеIэзэ и госпиталхэм щIэт диагностикэ Iэмэпсымэжьхэм я пIэкIэ щIэхэр къаIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Ди зэманым и лIыхъужьхэр

2020-12-19

 • Илъэсым щIигъуауэ дуней псор егъэгулэз коронавирус узыфэ шынагъуэ зэрыцIалэм. Узым псынщIэу зиубгъури, ар къэралхэм я экономикэ, социальнэ щытыкIэм икъукIэ зэран хуэхъуащ. Дунейпсо медицинэ зэгухьэныгъэхэм абы зэрыпэщIэтын къэхутэныгъэхэр ирагъэкIуэкIми, и Iэзэгъуэ дыдэр къэгъуэта зэрымыхъуам къыхэкIыу, абы нобэрей ди гъащIэм тепщэныгъэр щиIыгъщ. Урысейм узыфэр «къыщытхуэкIуар» гъатхэпэ мазэрщ. Абы щегъэжьауэ, наIуэ къызэращIамкIэ, коронавирус узыфэр цIыху 2791220-м къайуэлIауэ ятхащ, абыхэм ящыщу 2228633-р хъужащ, сымаджэ 49762-р абы илIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъБР

2020-12-19

 • Дохутырым  и  псалъэ  къаруушхуэ  зиIэр
 • Узыпэрыт IэщIагъэр псэм къыдыхьэмэ, уи лэжьыгъэм гупсэхугъуи къуитынущ, абы ехъулIэныгъи ущиIэнущ. Ар щынэрылъагъущ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым и пульмонологие къудамэм и дохутыр Щомахуэ Каринэ и деж. Куэдым щапхъэ яхуэхъуфын IэщIагъэлIщ ар: хьэл-щэн зэпIэзэрыт зиIэ а бзылъхугъэр и IэзагъкIи и цIыхугъэкIи дагъуэншэщ жысIэми, езгъэлейуэ къыщIэкIынукъым. Щомахуэр зыхэт гупым и зэфIэкIыр къыщалъытэ, игъэхъужа сабийхэм я адэ-анэхэм я фIыщIэ псалъэхэм сымаджэщым интернетым щиIэ напэкIуэкIуэцIхэм щIэх-щIэхыурэ ущрохьэлIэ. Аракъэ-тIэ IэщIагъэлI нэсыр къызэралъытэ пщалъэ нэхъыщхьэхэр?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Адыгей

2020-12-19

 • Сымаджэр ылъэ тетэу зычIэкIыжьыкIэ,  кIуачIэрэ гухахъорэ къысеты
 •  
 • Коронавирусыр къызежьагъэм щегъэжьагъэу «лъэныкъо плъыжьым» щыIэу Iоф зышIэрэ врачэу тиIэр макIэп. Ахэм зэу ащыщ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым (джы ащ госпиталь къыщызэIуахыгъ) неврологиемкIэ икъутамэ Iут врачэу Къантемыр Хьалимэт. Iудзыгъэ зэпхыныгъэмкIэ ащ бэмышIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ, къиныгъоу зыпхырыкIыхэрэр, сымаджэхэм язытет, узым зэрэпэшIуекIохэрэр, нэмыкIхэми афэгъэхьыгъэ упчIэхэр врачым фэдгъэзагъэх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ