ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Японхэм бжьыпэр яутIыпщыркъым

2021-07-29

 • XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. АрщхьэкIэ ахэр иджыри еплIанэщ — бжьыпэр зыIыгъыр Япониеращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩыIэщ  япэ дыщэхэр

2021-07-27

 • Токио къыщызэIуаха XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм — «Russian Olympic Committee» — (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 4-р дыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкI зэхьэзэхуэ ин

2021-07-24

 • Дыгъуасэ Iэтауэ Токио къыщызэIуахащ XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ар илъэс ипэкIэ зэхэтын хуеят, ауэ коронавирус уз зэрыцIалэм зэщIищта дуней псом а Iуэхур щафIэкъэбылакъым. Иджыпстуи щытыкIэр нэхъыфIкъым, мынэхъыкIэмэ. АрщхьэкIэ тегушхуащ, олимп зэщIэхъееныгъэр хамыгъэкIуэдэжыпэн щхьэкIэ. Японием шыпсэухэм я нэхъыбэр хуеижкъым Олимпиадэр я деж мы гъэми щагъэIэну, къахуэкIуэнухэм узыр ягъэбэгъуэну къащохъури. Апхуэдэу щыт пэтми, зэхьэзэхуэ иныр зэхаублащ икIи ар адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Рогожиным и лъагапIэ

2021-07-06

 • Псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут ди республикэм и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЗауэлIхэм я фэеплъ зэхыхьэ

2021-04-03

 • Гъатхэпэм и 24-м Нарткъалэ щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм фэеплъ хуащIа IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-15-м итхэу Налшык, Нарткъалэ, Шэджэм къалэхэм, Шэрэдж Ищхъэрэ, Псыгуэнсу, Къэхъун, Хьэтуей, Аушыджэр, Лашынкъей, Бабугент, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэхэм щыщ спортсменхэр. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм, Аруан муниципальнэ районымрэ Къэхъун къуажэ администрацэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ТекIуэныгъэщIэхэм  я  къежьапIэ

2021-03-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэкIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIы хъурейм теткъым  абы къыпэхъун

2020-12-10

 • Дыгъэгъазэм и 10-м и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу самбэмкIэ дуней псом 11-рэ и чемпион, Дунейпсо кубокыр 8 къэзыхьа, Европэм 5 щытекIуа, 19-рэ къэралым дыщэр щызыIэрызыгъэхьа Хьэсанэ Мурат. ЩIы хъурейм щыгъуэтыгъуейщ Адыгейм и Куэшхьэблэ щIыналъэм хыхьэ Еджэрыкъуей къуажэм къыщалъхуа щIалэм зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм хуэдиз зиIа. Илъэс пщыкIутхум щIигъукIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и капитану ар щытащ икIи зыхэт спорт лIэужьыгъуэм щынэхъ лъэщ дыдэу куэдрэ къалъытащ. Абы самбэмкIэ къэралми дунейми къыщыпэлъэщын щIагъуэ щыIакъым 1993-2006 гъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Амфитеатр телъыджи щыболъагъу

2020-09-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КIасэу утыку къихьами…

2020-07-04

 • Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс плIыщI ирикъуа Хъущт Аслъэнбэч 2008 гъэм Китайм и къалащхьэ Пекин щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ теувапIэм лъэ быдэкIэ техьащ, илъэсищэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа ди лъэпкъэгъу Хьэшыр Чылар хуэдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

2020-07-03

 • Алыдж-урым бэнэк
 • Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дзюдомрэ самбэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI  Джэданэ зэкъуэшхэр

2020-04-21

 • Куэдрэ къэхъуркъым зы адэ-анэм къалъхуа зэкъуэшхэм ехъулIэныгъэ инхэр спортым щаIэу. Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ самбэмрэ дзюдомрэ лъэужь дахэ къыщагъэнащ икIи тIури дунейпсо классымкIэ спортым и мастер хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Спортым и лIыхъужьхэм зэрылъэпкъыу дрогушхуэ

2019-09-19

 • Тхыгъэхэр зыгъэхьэзырар КъБР-м щIыхь
 • зиIэ и журналист Жыласэ Заурбэчщ
 • Къардэн Мурат и щапхъэ
 • ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дунейпсо утыкур къапоплъэ

2019-07-09

 • Мэкъуауэгъуэм и кIэухым Уфа къалэм щекIуэкIащ иужьрей зэманым зыужьыныгъэшхуэ зыгъуэта бгырыпх бэнэкIэмкIэ Урысейм и чемпионат. Башкортостаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэралым и щIыналъэ 32-м къикIа а спорт лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спартак» — «Автомобилист» —  «Эльбрус» — «Спартак-Налшык»

2019-04-18

 • Нобэ илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэр къэралпсо утыку къызэрихьэрэ
 • Япэ лъэбакъуэхэр зычахэр
 • Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужькIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къыщыщIидзэри, абы ехъулIэныгъэ инхэр иIащ. Къапщтэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ. ГуфIэгъуэшхуэ къытхуихьащ 2005 гъэм — япэ дивизионым етIуанэ увыпIэр щиубыдри, зэи къэмыхъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр премьер-лигэм кIуащ икIи абы щыхэта япэ илъэсым ебгъуанэ хъуащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и гуп нэхъыфI пщыкIухым «Спартак-Налшыкыр» илъэсихрэ ныкъуэкIэ хэтащ икIи дэрэжэгъуэ ин къыдитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

2019-04-02

 • Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт