ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

«Спортыр наркотикхэм япэщIэтщ!»

2022-05-17

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Прохладнэ районым щекIуэкIащ зэхьэзэхуэхэр. «Прималкинский» спорт комплексым кёкусинкай каратэмкIэ щызэхэта зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ щIалэщIэхэмрэ пщащэ цIыкIухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэщыкъуей Руслан и зэфIэкIхэм хегъахъуэ

2022-05-13

 • Накъыгъэм и 7-10-хэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм тхэквондомкIэ (ВТФ) я зэхьэзэхуэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ спортсмен ныбжьыщIэу 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Медаль  зэмылIэужьыгъуэу  14

2022-05-12

 • Симферополь къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Кърым Республикэм и къалащхьэм и кубок» XVII зэхьэзэхуэ зэIуха. Хэгъэрейхэм къищынэмыщIауэ, абы хэтащ Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм щыщу 2003 — 2005, 2006 — 2008 гъэхэм къалъхуа спортсмен 300-м щIигъу. Ди республикэм и дзюдоистхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэ 14 щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КъуэкIыпIэ Жыжьэм  къыщыхожаныкI

2022-04-30

 • Владивосток къалэм дэт КъуэкIыпIэ Жыжьэ федеральнэ университетым мэлыжьыхьым и 25 — 27-хэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. МахуищкIэ зэхэта зэIущIэхэм я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыхауэ щыта гупипщIым саугъэт нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 24-м нэс спортсмен щIалэщIэ 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ди лъэпкъэгъухэм я зэпэщIэтыныгъэ

2022-04-23

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Фёдоров Юрий и фэеплъу Челябинск къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 13 — 15-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Тхьэкъуахъуэм и зэфIэкI лъагэ

2022-04-16

 • УФ-м и къалащхьэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ Европэм и чемпионат зэIуха. Абы хэтащ къэрал 19-м къикIа троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ, армлифтингымкIэ, стритлифтингымкIэ, штангэр Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къэIэтынымкIэ спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Паралимпийцхэм я мастер-класс

2022-04-14

 • «Зыуэ щыт Урысейм» и жэрдэмкIэ къэрал псом щрагъэкIуэкI узыншагъэр  хъумэнымрэ  егъэфIэкIуэнымрэ хуэунэтIа спорт зэхыхьэхэр. Къэрал Думэм и депутат прохладнэдэс Родинэ Викторие хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт комплексым щекIуэкIа школакIуэхэм я спорт махуэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэпэ Заур Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэщ

2022-04-07

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм ехъулIэныгъэкIэ щыджэгу Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэу вэсэмахуэ ягъэуващ ди лъахэгъу адыгэ щIалэ Хьэпэ Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Фэеплъ зэхьэзэхуэ ин

2022-04-07

 • Дагъыстэным и Каспийск къалэм дэт Алиев Алий и цIэр зезыхьэ спортым и уардэунэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ зи ныбжьыр илъэс 19 — 20-хэм итхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Гаджимагомедов Нурмагомед. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЛIыхъужьхэр я щапхъэу  

2022-04-05

 • Нарткъалэ дэт Ерчэн Темболэт и цIэр зезыхьэ спорт комплексым щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм я фэеплъу IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Саугъэт нэхъыщхьэхэр зыIэрагъэхьэ

2022-03-26

 • Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухэхауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ дзюдомкIэ зэхьэзэхуэ. Налшык къалэ дэт Универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ щIыналъэхэм зэдай XXVI зэпеуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ щIыпIэхэмрэ Адыгеймрэ щыщ 2003 — 2005 гъэхэм къалъхуа спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ди спортсменхэм япэ гуп увыпIэр зыIэрагъэхьэ

2022-03-15

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и зэгухьэныгъэм и президентым и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12 — 14, 15 — 17-хэм ит къэралым и щIыналъэ 34-м щыщ спортсмен 800-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ислъэмейдэсхэм  зэIэпах кубокыр  яIэрохьэ

2022-03-11

 • Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м щызэхэтащ илъэс къэс къызэрагъэпэщ волейболымкIэ ветеранхэм я зэхьэзэхуэ, тренер Къаздэхъу Хьэсэн и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Спорт лIэужьыгъуэ куэдым къыщыхэжаныкI Бжий Тамерлан

2022-03-01

 • Иужьрей илъэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым спортым зыужьыныгъэшхуэ щегъуэт. Абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуащI тренер Iэзэхэми спортсмен ныбжьыщIэхэми. Зи гугъу фхуэтщIынур спорт лIэужьыгъуэ зыбжанэм зэуэ зезыпщыта, дэтхэнэми жыджэру зыкъыщызыгъэлъагъуэ икIи зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр щызыубыд Бжий Тамерланщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ГуфIэгъуэри гуIэгъуэри зэпэжыжьэкъым

2022-02-19

 • Пекин щекIуэкI ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм Урысей Федерацэм и атлетхэм иджыри медаль зыбжанэ щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт