ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Дахагъэмрэ  мамырыгъэмрэ  зи джэлэс

2022-04-16

 • МахуэгъэпсымкIэ гъатхэм ику дыдэм — мэлыжьыхьым и 15-м — хуозэ Щэнхабзэм и дунейпсо махуэр. Ар гъэувыныр къыхилъхьауэ щытащ урысей сурэтыщI, философ, тхакIуэ, зыплъыхьакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, цIыху гущIэгъулы Рерих Николай.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Унащхьэм» къыщекIуэкIыр

2022-04-07

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым япэу щагъэлъэгъуащ драматург, усакIуэ, «Жан» зэгухьэныгъэм и унафэщI, «Горянка» журналым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ и пьесэм къытращIыкIа «Унащхьэ» спектаклыр. Абы щыджэгуар адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, щэнхабзэр хъумэным зи лэжьыгъэр теухуа «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэригъэпэща «Сыринэ» ныбжьыщIэ театр-студием хэтхэрщ. Ар зыгъэувар Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист, режиссёр щIалэ Къанкъул Ислъамщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Дыгъэшырхэм» я юбилей

2022-04-02

 • Нарткъалэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ къалэм гъуазджэхэмкIэ и «Лэгъупыкъу» сабий школым лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Дыгъэшыр» ансамблыр илъэсипщI зэрырикъуам траухуа пшыхь гукъинэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Тхылъхэм  я  тхьэмахуэ

2022-03-26

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым гъатхэпэм и 23-м къыщызэIуахащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхуэгъэза тхылъхэм я урысейпсо тхьэмахуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэр ягъэгушхуэ

2022-03-15

 • Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм щыщу мы махуэхэм Украинэм щыIэхэр зэрытрагъэгушхуэу ирагъэжьа #Россия_Мы къафэ флешмобым зыкъыщагъэлъэгъуащ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблымрэ «Балкария» IуэрыIуатэ-этнографие къэфакIуэ гупымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

IэпэIэсэхэр ягъэгушхуэ

2022-03-04

 • Мы гъэм и жэпуэгъуэм Москва щрагъэкIуэкIынущ цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Руками женщины» еплIанэ дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр къыхэзылъхьахэм я дэIэпыкъуэгъущ ТуризмэмкIэ федеральнэ агентствэр, Евразие цIыхубз зэхуэсыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Псалъэм узэрызэбгъэдиш хуэдизкIэ узэбгъэдешэ

2022-03-01

 • XIX лIэщIыгъуэм псэуа, дуней псом щыцIэрыIуэ бзэщIэныгъэлI икIи гупсысакIуэ Гумбольдт Вильгельм итхыгъат: «Бзэм псалъэ щэщIрэ тхурэ фIэкIа хэмытми, ар хъугъуэфIыгъуэшхуэщ, цIыхур зэрыбауэ хьэуам зэрыхуэныкъуэм хуэдэу зэрыщIылъэу абы хуэныкъуэу».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Щэнхабзэ  IуэхущIапIэхэр  къагъэщIэрэщIэж

2022-02-25

 • Республикэм щэнхабзэм зыщегъэужьыным иужьрей илъэсхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащI хъуащ. Абы и лъэныкъуэкIэ ирагъэкIуэкI Iуэху щхьэпэхэм ящыщщ щэнхабзэмкIэ унэхэр ухуэныр, ахэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъызыхуигъэщIам хуэпэжа

2022-02-12

 • РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дызэрыгушхуэ къэфакIуэ гуп

2022-02-05

 • УФ-мрэ КъБР-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъыта, «Урысейм щIыхь зиIэ и ансамбль», республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэмрэ зэпеуэхэмрэ я лауреат, «Кавказ Ищхъэрэм и вагъуэщIэ» щIыхьыцIэр къызыхуагъэфэща, «Урысей Артиадэм» и лауреат, ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалу 2017 гъэм Сочэ къалэм щекIуэкIам хэта, КъБР-м и Правительствэм и щIыхь тхылъыр мызэ-мытIэу зыхуагъэфэща «Нал цIыкIу» ансамблыр республикэр зэрыгушхуэ къэфакIуэ гуп нэхъыфIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Налмэсыр» ди хьэщIэщ

2021-12-25

 • Налшык Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм дыгъэгъазэм и 14 — 15-хэм гуапэу къыщрагъэблэгъащ Адыгэ Республикэм цIыхубэ къафэхэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблыр икIи концерт гукъинэж щитащ. Ансамбль цIэрыIуэр илъэс 85-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Кавказ Ищхъэрэм и къалэхэм щата программэ телъыджэхэм язщ пшыхь щIэщыгъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

УсакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ

2021-12-18

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Бемырзэ къеджэныгъэхэр-2021» япэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар щытащ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, КъШР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ икIи и цIыхубэ усакIуэ, Къандур Мухьэдин и дунейпсо саугъэтыр зыхуагъэфэща Бемырзэ Мухьэдин и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхубэ  уэрэдыжьхэм  я пшыхь

2021-12-11

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 9-м щекIуэкIащ адыгэ уэрэдыжьхэм хуэIэкIуэлъакIуэу щыта, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъу къызэрагъэпэща цIыхубэ уэрэдхэм я фестиваль-зэпеуэм и кIэух пшыхьыр. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Адыгейм «вагъуэщIэ»  къыщызэщIоблэ

2021-12-07

 • Утыкушхуэ ихьэрэ и зыщIыкIэ дахэкIэ, и IэпэIэсагъкIэ, къыпкърыкI хуабагъкIэ узыIэпызышэ дэтхэнэми укIэлъыплъыну, и Iуэху къызэрекIуэкIыр зэбгъэщIэну ухуейуэ зы щытыкIэ уоувэ. Ауэ «ар адыгэщ» жаIэу щызэхэпхкIэ, узэщIэзыIэтэ гушхуэныгъэм и мызакъуэу, бгъэдэлъ зэчийм и нэхум нэхъ гъунэгъу зыхуэпщIыну ухуожьэ. Апхуэдэщ иджыблагъэ зи зэфIэкIыр куэдым хьэлэмэт ящыхъуа, «Макъ» («Голос») макъамэ зэхьэзэхуэм къыщыхэлыдыкIа ЛIыуней Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Пушкиным и лъэхъэнэ

2021-11-30

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм «Пушкиным и бал» зыфIаща Iуэху гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ