ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

ШыIэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр, зэгурыIуэныгъэр зи тегъэщIапIэ

2021-10-02

 • Иджыблагъэ Татарстаным щекIуэкIа Муслъымэн кином и дунейпсо фестивалым хэтащ театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор. Щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ лъэпкъхэр зэшэлIэныр зи къыхуеджэныгъэ фестивалым къэрал лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэдым  къахэкIа цIыху зэчиифIэхэр зэхуишэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха, Щэнхабзэ

Дахагъэм и жылэ

2021-09-09

 • «Бжьыхьэ-2021» фIэщыгъэм щIэту Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ КъБР-м и сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъБР-м  къикIуа  щэнхабзэ  гъуэгуанэр

2021-09-01

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэу къалъытэ щэнхабзэм, гъуазджэм, кинематографием, полиграфием, тхылъ къыдэгъэкIыным, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, спортым, туризмэм пыщIа цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гулджан къызыхэкIар зэи щыгъупщэркъым

2021-08-28

 • Тырку Республикэм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэ Алтан (Бэгъущэ) Гулджан (Gulcan) и цIэр зэхэзымыха зы адыги щыIэу къыщIэкIын-къым. Иджыпсту псоми тIэщIэлъ гаджетхэр сэбэп мэхъу ди лъэпкъэгъухэм хамэ къэралхэм щаIэ псэукIэмрэ ехъулIэныгъэхэмрэ къэтщIэнымкIэ. Гулджан Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иджыблагъэ кърилъхьа видео теплъэгъуэм иджыри зэ ди гур хигъэхъуащ. Адыгэ фащэкIэ зэщыхуэпыкIа ныбжьыщIэ цIыкIухэр щIыгъуу адыгэ уэрэдхэр концертым щыжиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Налшык  щыхьэщIэнущ «Кавказым  и  симфониер»

2021-08-19

 • Кавказ Ищхъэрэм фокIадэм концертышхуэ щитынущ Ленинград щIыналъэм и къэрал симфоние оркестрым, Санкт- Петербург къалэм щыщ маэстрэ Голиков Михаил зи унафэщIым. Зэраубзыхуам тету, фокIадэм и 28-м ар Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Усэ фIыуэ зылъагъухэр

2021-08-05

 • КъБР-м и Правительствэм пэгъунэгъуу зэрагъэпэщыжа зыгъэпсэхупIэ хадэм усэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и управленэмрэ къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хужь-фIыцIэ-яжьафэ

2021-07-10

 • Америкэм къыщалъхуащ икIи щыпсэуащ. Адыгэщ! Хамэ щIыпIэм къыщыхъуа щIалэщIэм зэрыадыгэр щхьэ къыфIэIуэхун хуей?! Ар лъым и къарущ. Аращ дунейм хэгуэша адыгэр дызэпызыщIэжри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

НэгъуэщI дунейм къыщыхутауэ къыщыхъуат

2021-06-26

 • Иджыблагъэ Налшык къалэ щыхьэщIащ дуней псом щыцIэрыIуэ, модэм и тхыдэдж, коллекционер, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Васильев Александррэ иригъаджэхэмрэ. Къыхэгъэщыпхъэщ Кавказыр нэхъ гъунэгъуу зэригъэцIыхуну къызэригъэпэща зекIуэм и кIэух Iыхьэу ар ди щIыналъэм къызэрыкIуар. Нэхъ ипэкIэ Псыхубэрэ Кисловодскрэ щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гукъыдэжыр  къэзыIэтхэр

2021-03-25

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр гъэлъэпIэныр къыхэзылъхьар, ар федеральнэ махуэшхуэ щIын хуейуэ япэу жызыIар УФ-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта Соколов Александрщ. 2007 гъэм и гъатхэпэм зэIущIэ иригъэкIуэкIыу абы къыхигъэщауэ щытащ щэнхабзэм и къудамэ хэхахэм ехьэлIа махуэхэр (Фэеплъхэр хъумэным и махуэр, Театрым и махуэр, Печатым и махуэр, н.) ягъэлъапIэми, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щылажьэхэми щхьэхуэу гулъытэ яхуэщIын зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхубэ  къафэхэм  я  хъумакIуэ

2021-03-20

 • «Кавказ пшэплъхэр»  ансамблым и тхыдэ дахэр къыщожьэ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин ар къыщызэригъэпэща 1988 гъэм. Мы гупыр республикэм и къэфакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Илъэсым  кърикIуахэмрэ къапэщылъхэмрэ

2021-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин Правительствэм и Унэм пресс-конференц щригъэкIуэкIащ, щэнхабзэм ехьэлIа лъэпкъ проектхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди  щIыналъэр  зэрыгушхуэ цIыхухэм  я  гуащIэр

2021-01-26

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис, усакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт сымэ я творчествэхэм теухуа зэIущIэ-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мэздэгу  адыгэхэр дегъэцIыху

2020-12-31

 • Мы махуэхэм Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Абхъазым щагъэлъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа «Вековые традиции моздокских кабардинцев» документальнэ фильм гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЩоджэнцIыкIу  Алий  къызэралъхурэ  илъэси 120-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2020-11-12

 • Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, усакIуэ телъыджэ ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъуар КъБР-м и щIыналъэхэм, библиотекэхэм, музейхэм, театрхэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ щэкIуэгъуэм и 9 — 10 махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хуэдж Альбинэ пашэ мэхъу

2020-10-22

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная волна-2020» V дунейпсо музыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшынэ» унэтIыныгъэмкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Елбыргъан къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ