ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щэнхабзэ'

Хужь-фIыцIэ-яжьафэ

2021-07-10

 • Америкэм къыщалъхуащ икIи щыпсэуащ. Адыгэщ! Хамэ щIыпIэм къыщыхъуа щIалэщIэм зэрыадыгэр щхьэ къыфIэIуэхун хуей?! Ар лъым и къарущ. Аращ дунейм хэгуэша адыгэр дызэпызыщIэжри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

НэгъуэщI дунейм къыщыхутауэ къыщыхъуат

2021-06-26

 • Иджыблагъэ Налшык къалэ щыхьэщIащ дуней псом щыцIэрыIуэ, модэм и тхыдэдж, коллекционер, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Васильев Александррэ иригъаджэхэмрэ. Къыхэгъэщыпхъэщ Кавказыр нэхъ гъунэгъуу зэригъэцIыхуну къызэригъэпэща зекIуэм и кIэух Iыхьэу ар ди щIыналъэм къызэрыкIуар. Нэхъ ипэкIэ Псыхубэрэ Кисловодскрэ щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гукъыдэжыр  къэзыIэтхэр

2021-03-25

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр гъэлъэпIэныр къыхэзылъхьар, ар федеральнэ махуэшхуэ щIын хуейуэ япэу жызыIар УФ-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта Соколов Александрщ. 2007 гъэм и гъатхэпэм зэIущIэ иригъэкIуэкIыу абы къыхигъэщауэ щытащ щэнхабзэм и къудамэ хэхахэм ехьэлIа махуэхэр (Фэеплъхэр хъумэным и махуэр, Театрым и махуэр, Печатым и махуэр, н.) ягъэлъапIэми, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щылажьэхэми щхьэхуэу гулъытэ яхуэщIын зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхубэ  къафэхэм  я  хъумакIуэ

2021-03-20

 • «Кавказ пшэплъхэр»  ансамблым и тхыдэ дахэр къыщожьэ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин ар къыщызэригъэпэща 1988 гъэм. Мы гупыр республикэм и къэфакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Илъэсым  кърикIуахэмрэ къапэщылъхэмрэ

2021-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин Правительствэм и Унэм пресс-конференц щригъэкIуэкIащ, щэнхабзэм ехьэлIа лъэпкъ проектхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди  щIыналъэр  зэрыгушхуэ цIыхухэм  я  гуащIэр

2021-01-26

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щекIуэкIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис, усакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт сымэ я творчествэхэм теухуа зэIущIэ-хэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мэздэгу  адыгэхэр дегъэцIыху

2020-12-31

 • Мы махуэхэм Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Абхъазым щагъэлъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа «Вековые традиции моздокских кабардинцев» документальнэ фильм гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЩоджэнцIыкIу  Алий  къызэралъхурэ  илъэси 120-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2020-11-12

 • Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, усакIуэ телъыджэ ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ зэрырикъуар КъБР-м и щIыналъэхэм, библиотекэхэм, музейхэм, театрхэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ щэкIуэгъуэм и 9 — 10 махуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хуэдж Альбинэ пашэ мэхъу

2020-10-22

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная волна-2020» V дунейпсо музыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшынэ» унэтIыныгъэмкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Елбыргъан къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Бэлагъы  Къантемыр  дэлэжьэну  и  хъуэпсапIэщ

2020-10-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щытраха «Чики» сериалым хэт Шмыковэ Варварэ и хъуэпсапIэщ ди хэкуэгъу режиссёр, сценарист икIи оператор Бэлагъы Къантемыр дэлэжьэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къанкъул Ислъам и фильмыр  Налшык щагъэлъагъуэ

2020-10-17

 • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм утыку къыщрахьащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэ-рал драмэ театрым и артист, режиссёр щIалэ Къанкъул Ислъам и «Судьба» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым траухуэ

2020-08-29

 • УФ-ми КъБР-ми я цIыхубэ артист, режиссёр, сценарист цIэрыIуэ Сокуров Александр и гъэсэн Мэстафэ Тинэ мы зэманым Налшык щытрех Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа фильм гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ДАХ-м тхылъыщIэ къыдегъэкI

2020-08-13

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2019 — 2020 гъэхэм «Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ абы и хэкуэгъухэмрэ: жылагъуэ зэхущытыкIэм гъунапкъэхэр IуегъэкIуэт» проект иныр дахэу игъэзэщIащ. Абы папщIэ ДАХ-м къигъэсэбэпащ Урысей Федерацэм и Президентым и грантыр. А пIалъэм къриубыдэу Урысейм къикIа ахъшэмкIэ ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэ псори щызэхуэхьэса тхылъ иджыблагъэ «Тетраграф» ООО-м къыщыдэкIащ. Ар зэхигъэуващ ДАХ-м и IуэхущIапIэм и унафэщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Нанэ Лерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Фестивалыр и кIэм ноблагъэ

2020-02-13

 • МахуиплIкIэ Налшык къалэм щызэхэта «Фестиваль платформ» щэнхабзэ фестивалыр и кIэм нэблэгъащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтым, Налшык къалэ администрацэмрэ ITV Group гупымрэ и дэIэпыкъуэгъуу.
 • Математик Савватеев Алексей и «Волшебная школьная геометрия» лекцэмкIэ фестивалыр къы­зэIуихащ. «Зимняя платформа» Iуэхум хыхьэу, къалэм щып­сэу­хэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ екIуэлIэну икIи Кавказ Ищхъэрэм и иджырей гъуазджэмрэ лъэпкъхэм я щхьэхуэныгъэхэмрэ щытепсэ­лъы­хьыну Iэмал яIащ Кавказым иджырей гъуазджэмкIэ и фондым и президент Астемыр Заирэрэ худож­ник Чыгъэду Закрэ я лекцэ гъэщIэгъуэнхэм.
 • Зэхуэсахэр Кавказ Ищхъэрэм ­нэгъуэщIынэкIэ иригъэплъыжы­-ну икIи зэрыс щIыналъэр нэхъыфIу яригъэлъагъуну къехъу­лIащ Та­рабринэ Иринэ игъэлъэ­гъуа «Сев Кав Ван Лав» и фильмым. Фестивалым и хьэщIэхэм Iэмал яIащ «В поисках идентич­ности» арт-зэ­хуэ­сым хыхьэу къы­зэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэ­хэм зыщаплъыхьыну.
 • ЗэIущIэр зэхуащIыжащ «Городская идентичность, Кизиловка» уоркшопымкIэ. Архитекторхэу Пановэ Алёнэрэ ГъукIэлI Муратрэ я ­гъусэу налшыкдэсхэм къагъэлъэгъуащ Кизиловкэ зэрыдэкI гъуэгум и Iуэху зэIумыбзхэм, абы зэрыз­рагъэужьыну, зэрырагъэфIэкIуэну щIыкIэхэм.
 • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъэфакIуэ ныбжьыщIэхэм   я текIуэныгъэ

2020-02-01

 • Бахъсэн районым щагъэлъэпIащ къэфакIуэхэм я дунейпсо зэпеуэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ