ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм  и ветеран Евтушенкэ Николай ехъуэхъуащ абы и ныбжьыр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ

2021-05-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 11-м щыIащ а махуэм зи ныбжьыр илъэси 100 ирикъуа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м щIыхь зиIэ и агроном, Хэку зауэшхуэм хэта Евтушенкэ Николай и деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

2021-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек  Ищхъэрэ флотым и  хыдзэлIхэм ящIыгъуу  адмирал Головко  Арсений  и  фэеплъ жыгхэр хесэ

2021-04-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Ищхъэрэ флотым и лIыкIуэхэм ящIыгъуу хэтащ адмирал Головко А. Г. и цIэр зезыхьэ скверым жыгыщIэ цIыкIухэр щыхэсэнымрэ абы и фэеплъым деж удз гъэгъахэр щыгъэтIылъынымрэ теухуа Iуэхухэм. Фэеплъыр дзэзешэ цIэрыIуэм хуагъэувауэ щытащ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъу илъэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек: УФ-м и Президентым къигъэувахэм ди республикэм  и дежкIэ стратегие мыхьэнэ яIэщ

2021-04-22

 • Республикэм и инфраструктурэм зэрызиужьым елъытащ псэукIэр зэрефIэкIуэнур

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм пщэрылъ щищIащ къэрал Iуэхутхьэбзэхэр ирагъэфIэкIуэну

2021-04-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ 2021 гъэм и япэ мазищым КъБР-м и Правительствэм и лэжьыгъэм кърикIуахэм щыхэплъэжа, апхуэдэуи республикэм щыпсэухэм хуащIэ къэрал, муниципальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъым щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Езанэ  госпиталри  зэхуащIыж

2021-04-06

 • СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ ебэнынымкIэ центрыр, узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм япэ­щIэтыным хуагъэпса госпиталь №1-р щылэжьар, иджы нэхъапэм зытета мардэм техьэжу и лэжьыгъэм пищэж хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и Iэтащхьэр  сабийхэм я  узыншагъэр  щызэтрагъэувэж спорт школым щыIащ

2021-04-03

 • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Налшык къалэм сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжу дэт спорт школым. Республикэм и Iэтащхьэм цIыкIухэм зыщагъасэ пэшхэр къиплъыхьащ икIи спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм щыгъуазэ зищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек IущIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис

2021-04-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек гъатхэпэм и 30-м лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ  Казбек  лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ  Дзасэжь Хьэзрэталий

2021-03-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталийрэ Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарабутдинрэ. ЗэIущIэм апхуэдэу хэтащ КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэ-щIым и япэ къуэдзэ Мисиров Хъызыр, КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Сыжажэ Алимрэ Джэдгъэф Аслъэнрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм  яIуощIэ

2021-03-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек гъатхэпэм и 13-м яхуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр  щыIащ  ЩIыналъэм  унафэ хуэщIынымкIэ  центрым

2021-03-02

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым, илъэс кIуам и щэкIуэгъуэ мазэм къызэIуахам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ  Карелин Александррэ  Мамиашвили  Михаилрэ

2021-02-18

 • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 16-м щаIущIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александррэ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэм шыгъэжапIэм и Iуэху зыIутым щыгъуазэ зещI

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ махуэ кIуам Налшык къалэм и ипподромым щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык къалэм и мэжджытышхуэм и кIуэцIыр нэхъ нэху, нэхъ хуабэ мэхъу

2021-02-13

 • КIуэкIуэ Казбек мазаем и 10-м щыIащ Налшык къалэм и мэжджыт нэхъыщхьэм, мы зэманым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм