ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

ЩIыналъэ зыужьыныгъэр ирагъэфIакIуэ

2021-10-19

 • УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ зэIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

QR-код Iэмалым дэри дыхуокIуэ

2021-10-14

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, вице-премьер Хъубий Марат, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, район Iэтащхьэхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тырныауз дэт комбинатыр ирагъэжьэж

2021-10-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iуащхьэмахуэ бгы рудник комбинатым и унафэщI Ушаков Игоррэ Тырныауз и вольфрамымрэ молибденымрэ я къыщIэхыпIэр зэтеублэжыным ехьэлIа Iуэхур ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2021-10-09

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэхэм, отраслым и ветеранхэм фи IэщIагъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • А махуэшхуэм зэкъуегъэувэ щIым елэжь псори. Фи гуащIэдэкIым кърикIуэм елъытащ республикэми къэралми ерыскъыкIэ я шынагъуэншагъэр, къуажэ щIыпIэхэм я зыужьыныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Чайкэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ

2021-09-30

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIащ икIи абы хиубыдэу лъэпкъ проектхэр ди щIыналъэм зэрыщагъэзащIэм теухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«ДэIэпыкъуэгъу  псынщIэхэм»  къахохъуэ

2021-09-11

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» автомобиль 17 дыгъуасэ щаритыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЕфIэкIуэныгъэм и нэщэнэу

2021-09-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр фокIадэм и 1-м щыIащ республикэм промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмкIэ и предприятэхэм ящыщу зыбжанэм, гъуэгуухуэхэм я лэжьыгъэр языныкъуэ щIыпIэхэм зэрыщекIуэкIми щыгъуазэ зыхуащIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

2021-09-01

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалащхьэм щаубзыху ди къэкIуэнур зэлъыта унэтIыныгъэхэр

2021-08-26

 • КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездымрэ Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэс зыубгъуам зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэмрэ
 • «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездым и етIуанэ Iыхьэм къыщащтащ партым и цIыхубэ программэр. Ар и лъабжьэущ Къэрал Думэм и VIII зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным зэрыхэтынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэщIэщхэр зэпэубыдауэ щымытын папщIэ

2021-08-24

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ «инвестицэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы ирагъэблэгъат хьэщIэщхэр гъэлэжьэным зи мылъку хэзылъхэну хуей инвесторхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэхэр зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэм теухуауэ

2021-08-21

 • КъБР-м и Iэтащхьэм шыщхьэуIум и 18-м иригъэкIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Спортым, щэнхабзэм республикэм зыщегъэужьыным йогугъу

2021-08-21

 • Иджырей пятиборьем зыщыхуагъасэ спорт IуэхущIапIэм и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зригъэлъэгъуащ. Абы хухаха щIыпIэм лэжьакIуэхэм щIыр ухуэныгъэм щыхуагъэхьэзыр, инженер коммуникацэхэр далъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жылэхэр  псыкIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа гугъуехьхэр

2021-08-21

 • КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Кыщпэк псы къыщIэшыпIэм. Абы щIыгъуащ ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Бэрбэч Алим, Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз, «Водоканал» IуэхущIапIэм и унафэщI Жанкъазий Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэшхуэ зэхыхьэхэр зэкIэ щагъэIэнукъым 

2021-08-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 
 •  Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ
 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету шыщхьэуIум и 17-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Сату-промышленнэ палатэм и журналым интервью иритащ

2021-08-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек драгъэкIуэкIа интервью къытрадзащ Урысейм и Транспорым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ УФ-м и Сату-промышленнэ палатэмрэ къыдагъэкI «Дороги и транспорт» журналым бадзэуэгъуэм дунейм къытехьа и зи чэзу номерым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм