ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Правительствэм'

Балигъ мыхъуахэм я  хуитыныгъэхэр хъумэным  теухуауэ

2021-07-29

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ балигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэудыным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм щыхагъэхъуэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я улахуэм хэгъэхъуэным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ. Зи улахуэр бюджетым къыхэкIыу зратхэм я лэжьапщIэм хэгъэхъуэным теухуа къалэныр, Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ къызэрыщищIам тету, щIыналъэм  и Iэтащхьэм къыщигъэувауэ щытащ дызэрыт илъэсым и накъыгъэм КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъэзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Шэрэдж щIыналъэм узыншагъэр хъумэным епха и IуэхущIапIэхэр зэрызэрагъэпэщыжым

2021-07-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам къипщытащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэу цIыхухэм псом япэу зызыхуагъазэхэр зэгъэпэщыжыным хуэунэтIа программэм хыхьэу Шэрэдж щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Абы щIыгъуу ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым еплъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борисрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыхубэ  усакIуэр ягу  къагъэкIыж

2021-07-24

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м ягу къагъэкIыжащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ я къэрал саугъэтхэм я лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 107-рэ щрикъум ирихьэлIэу. УсакIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къалэ администрацэм и гупэм къитым деж, хабзэ зэрыхъуауэ, лъэпкъ интеллигенцэм, усакIуэм и тхыгъэхэр фIыуэ зылъагъухэм, и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, къэзыцIыхуу щытахэм удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нарткъалэ курыт еджапIэщIэ щаухуэн папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 424-рэ къыхуаутIыпщ

2021-07-20

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Iэ щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан      424,6-м щIигъу къызэрыхуаутIыпщынур къыщыгъэлъэгъуа унафэм. А ахъшэр трагъэкIуэдэнущ еджакIуэ   500-м ятещIыхьауэ Нарткъалэ щаухуэну школыщIэм. Унафэм зэрыщыубзыхуамкIэ, субсидиехэр нэгъуэщI щIыналъэ 28-ми яIэрыхьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек  цIыхухэм яIущIащ

2021-07-20

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 17-м яхуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек  Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2021-07-17

 • Коронавирус узыфэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэгъэпса оперативнэ штабыр бадзэуэгъуэм и 15-м арэзы техъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ санитар дохутыр нэхъыщхьэ Пагуэ Жыраслъэн узым зыщыхъумэным хуэгъэза профилактикэ мардэхэм нэхъ ткIийуэ тетынымрэ вакцинэр Iэмалыншэу зыхалъхьэн хуей цIыхухэм мастэр хаIунымрэ теухуауэ къыхилъхьа жэрдэмхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм эпидемиологие щытыкIэр щыгугъущ, ауэ я нэIэ щIэтщ

2021-07-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 6-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым, а узыфэм зэрыпэщIэтым теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Уэлбанэшхуэм зэтрикъутахэр зэфIагъэувэж

2021-07-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ муниципаль-нэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Чёрный Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысеймрэ Белоруссиемрэ хыхьэ щIыналъэхэм я Зэхуэсышхуэм

2021-07-03

 • Урысеймрэ Белоруссиемрэ хыхьэ щIыналъэхэм я Зэхуэсышхуэм ипкъ иткIэ бадзэуэгъуэм и 1-м, видеоконференц IэмалкIэ зэпащIэри, зэхэтащ къэралитIым я унафэщIхэр къыщыпсэлъа кIэух зэIущIэ зыубгъуар. Зэхыхьэр зытеухуауэ щытар дуней псор бжыгъэм тещIыхьа Iуэху къызэгъэпэщыкIэм щыхуэкIуэ мы лъэхъэнэм Урысеймрэ Белоруссиемрэ щIэныгъэ-техникэ IэнатIэм щызэдэлэжьэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык и етхуанэ хьэблэм къыщызэрагъэпэщынущ цIыхухэм зыщагъэпсэху хъуну щIыпIэ

2021-07-03

 • «Налшык къалэм и етхуанэ хьэблэм щыпсэухэм мызэ-мытIэу къаIэтащ щхъуантIагъэхэр щыхэса зыгъэпсэхупIэ цIыкIу яIэн зэрыхуейм теухуа Iуэхур. Къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз сщIыгъуу  ар къэтплъыхьащ. ЩIыпIэр къыхэтхащ. Пэж дыдэу, хьэблэм Iуву цIыхухэр щызэхэсщ, мыбы иIэн хуейщ рекреацэ инфраструктурэ. Муниципалитетыр яужь ихьащ проектыр зэхэлъхьэным», — КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым апхуэдэ хъыбар щызэбгригъэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Уз  зэрыцIалэм  пэщIэт къарур  зэщIагъэуIуэ

2021-06-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэм теухуауэ оперативнэ зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и хъуэхъухэр

2021-06-29

 • ЕджапIэр  къэзыуха  ныбжьыщIэхэм
 • ПщIэ зыхуэтщI еджапIэр къэзыуххэ!
 • Нобэрей махуэм пIейтеиныгъэ мащIэ хэлъми, гуимыхужщ дэтхэнэ зымкIи. КъызэвнэкI еджапIэм щефхьэкIа илъэсхэр фи гъащIэм и IэфIыпIэм щыщщ, абы къывита гухэхъуэмрэ гуфIэгъуэмрэ зэфлъыт щыIэнукъым, гуапагъэрэ нэщхъыфIагъэрэ хэлъу куэдрэ фигу къэкIыжынущ. Къыфщхьэщыта фи егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, ущиякIуэхэм, фи ехъулIэныгъэ псори гурэ псэкIэ зыхащIэу, къыфхуэгумащIэу икIи къывдэгуфIэу къывбгъэдэтахэм фIыщIэ яхуфщIу, къывбгъэдалъхьа щIэныгъэр вгъэлъапIэу фызэрыхъунум шэч къытесхьэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыщхьэр хэтащ щIыналъэхэм зегъэужьыным теухуа Урысейпсо семинар-зэIущIэм

2021-06-26

 • ЩIыналъэхэм псэупIэ ухуэнымрэ инфраструктурэм зегъэужьынымрэ щызрагъэхъулIахэм щытепсэлъыхьа Урысейпсо зэIущIэу УФ-м и Прави- тельствэм и ЗэзыгъэуIу центрым щекIуэкIам КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек: «ФокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ екIуэкIыну Iуэху нэхъыщхьэ псори Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ щрикъум ехьэлIауэ щытын хуейщ»

2021-06-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ махуэшхуэм пыщIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм