ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

  ГъащIэм  и  фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр зи тегъэщIапIэ

2021-04-01

 • «Адыгэ псалъэ» газетым
 • и редактор нэхъыщхьэ
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу.
 • Уи махуэшхуэм уэ урихьэлIащ уи псэкупсэ лъэщагъкIи уи гуащIэкIи уи къару илъыгъуэ дахэу, лъэпкъым и къуэ пэжу укъалъытэу. Уи къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъхэм республикэм щыпсэухэм гушхуэныгъэ къахелъхьэ я щIыналъэм, я цIыхубэм папщIэ, абыхэм гъащIэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр я тегъэщIапIэщи. Апхуэдэуи ахэр щIалэгъуалэм гъуазэ дахэ яхуохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Адыгэхэм я къуэ щэджащэ

2021-03-30

 • Нобэ и илъэс 75-р егъэлъапIэ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, публицист, литературовед, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и вице-президент, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЖьэкIэмыхъу Маринэ  ягъэлъапIэ

2021-03-30

 • Зи ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу ЖьэкIэмыхъу Маринэ теухуа хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ. Ди лэжьэгъу щыпкъэм къыхуагъэфэщащ адыгэу дунейм тетым я жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэм — Дунейпсо Адыгэ Хасэм — и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр: ДАХ-м и ЩIыхь тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2021-03-25

 • Лэскэн щIыналъэм хиубыдэ Арщыдан къуажэм щыщ
 • Бозий Жамболэт Алим и къуэм и ныбжьыр
 • нобэ илъэсипщI ирокъу
 •  
 • Жамболэт ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр зиIэ щIалэ цIыкIущ. Курыт школым фIы дыдэу зэрыщеджэм къыдэкIуэу, ментальнэ есэпымкIэ Урысей зэхьэзэхуэм щытекIуащ, шахмат клубым и гъэсэнщ, усэ дахэ дыдэу къоджэ икIи етх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Иджыри илъэс куэдкIэ къыдэкIыну

2021-03-13

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор
 • нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и исполкомым и цIэкIи         си щхьэми къыбгъэдэкIыу Уэри редакцэм щылажьэхэми дынывохъуэхъу ди лъэпкъ газетыр цIэщIэ иIэу — «Адыгэ псалъэ» фIэщыгъэм щIэту — къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 30 зэрырикъуамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Дагъыстэн Республикэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ  я щIыналъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ

2021-01-26

 • «Ди къуэш Дагъыстэным щыпсэухэм, абы и унафэщI Меликов Сергей Алим и къуэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу я махуэшхуэмкIэ — Дагъыстэн Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр республикэм и щIалэгъуалэм ехъуэхъуащ Урысей студентхэм я махуэмкIэ

2021-01-26

 • «Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи гуфIэгъуэмкIэ – Урысей студентхэм я махуэмкIэ!
 • Студентхэр жылагъуэм щIэуэ къыхыхьэ псори нэхъ псынщIэу къэзыщтэ, сыт хуэдэ Iуэхуми хуэжыджэр цIыхухэщ, абыхэм ирапх гугъапIэшхуэхэр, сыту жыпIэмэ IуэхуфIхэр гъащIэм хэзыпщэфыну къару лъэщу ахэр къалъытэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-01-14

 • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Махуэшхуэм нобэ зэкъуигъэувэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм и къудамэхэу тедзауэ дунейм къытехьэхэм щылажьэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфием епхахэм я закъуэкъым, атIэ медиазэгухьэныгъэм хиубыдэ псоми ехьэлIащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЛIэщIыгъуэ куэд зи ныбжь

2021-01-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЛДПР партми си щхьэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2020-12-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • 2021 ИлъэсыщIэр къихьэным къэнэжар мащIэ дыдэщ. Мы дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэ зыми зэпелъытыж кIуа илъэсыр, къэкIуэнум мурадыщIэхэр хузэпещэ икIи нэхъыфIым щогугъ.
 • ИкI илъэсыр къызэрымыкIуэу гугъуу щытащ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъуар дэтхэнэ зым и дежкIи гъэунэхупIэшхуэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Федченкэ Людмилэ  Михаил и  пхъум  деж

2020-12-17

 • ПщIэ зыхуэтщI, Людмилэ! Ди гум къыбгъэдэкIыу уи махуэшхуэмкIэ дынохъуэхъу.
 • ЦIыхум и гъащIэ гъуэгуанэ Iыхьэ дахэ къызэпыпчащ икIи адрейхэм сыт щыгъуи уакъыхэщащ, Iуэхум хэпщIыкIыу узэрыбгъэдыхьэмкIэ, лэжьыгъэр фIыуэ зэрыплъагъумкIэ, ехъулIэныгъэ зыIэрыбгъэхьа нэужьи къалэн нэхъ гугъужхэр зэрызыхуэбгъэувыжымкIэ. Абы щыгъуэми, сыт хуэдэ IэнатIэ уIумытами, зэпымыууэ цIыху хьэлэлу, жэуаплыныгъэ пхэлъу псоми уадэгъуэгурыкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм  елэжь  промышленностым и  лэжьакIуэхэмрэ я махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-10-10

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ.
 • Фи IэщIагъэр ящыщщ ди жылагъуэм пщIэ нэхъыбэ зыщыхуащIхэм. Фэ уасэ зимыIэ хэлъхьэныгъэшхуэ хувощI Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зегъэужьыным, республикэмрэ къэралымрэ я ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэр гъэбыдэным, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным. Иужьрей зэманым хэп- щIыкIыу хохъуэ ди мэкъумэш IэнатIэм зэрызиужь хуабжьагъым, абы хъеру къитымрэ езым хуэдэхэм япеуэнымкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIымрэ. Дызэрыт илъэсми, щIыуэпс зэфIэмыхьэныгъэхэми, эпидемиологие щытыкIэр зэрыгугъуми емылъытауэ, IэнатIэм хузэфIэкIащ здынэса лъагапIэхэм зыщигъэбыдэн. А псор зи фIыгъэр фегугъуу фызэрылажьэрщ, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэзэрщ. Си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ фхузощI фызэрылэжьакIуэфIым, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым, дыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ зэрыфлъагъум папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Мураду пщIыр къохъулIэу упсэуну!

2020-09-29

 • Дол Анатолэ Iэбисал и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъури, ди гуапэу дохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

НэхъыжьыфIым хуэгъэза хъуэхъухэр

2020-09-24

 • ПщIэ зыхуэсщI Уардэщыкъуэ Джырандыкъуэ и къуэ!
 •  Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу уи махуэ лъапIэмкIэ сынохъуэхъу!
 • Дэ ди фIэщу дрогушхуэ лIыгъэрэ гушхуэныгъэрэ зыхэлъ фи лъэхъэнэм и цIыхухэм! УзэщIыныгъэм хуэIэижьу къыщIэкIа лIыхъужь нэсхэм! Фэ гугъуехьхэми фыщышынакъым, фызыпэрыхьа Iуэхур зэрызахуэм шэч къытевмыхьэу, фыкъимыкIуэту, зэныбжьэгъугъэм и хьэтыр флъагъуу фыкъэгъуэгурыкIуащ. Хэкум напэ къабзэкIэ фыбгъэдэтащ.
 •  Узыншагъэ быдэм ущымыщIэну, дяпэкIи уефIэкIуэну сынохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и Президент
 • Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Иджыри  куэдкIэ  дыпщогугъ

2020-09-17

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер къызэрызэрагъэпэщрэ абы гуащIафIэу холэжьыхь зи ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирикъу нэхъыжь Iумахуэ БакIуу Хъанджэрий Ильяс и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу