ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

«Согугъэ  иджыри Барэсбий къэпсэлъэну…»

2021-04-06

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унэм «МамырщIэкъу» зыфIаща зэIущIэр иджыблагъэ щызэхэтащ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий (1947 — 2020) и фэеплъыр гъэлъэпIэным теухуа пшыхьыр щIызэхашам щхьэусыгъуэ иIэт: Абхъаз къэралыгъуэм и дамыгъэ нэхъыщхьэм, «Ахьдз Апша» («Напэмрэ ЩIыхьымрэ») орденым, и етIуанэ нагъыщэр, щIэныгъэлIым и унагъуэм Iэрыгъэхьэжынырт. Зи цIэ къитIуа дамыгъэр зыхуагъэфащэр щIэныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм хуащIа хэлъхьэныгъэмкIэ Хэкумрэ лъэпкъымрэ я пщIэмрэ щIыхьымрэ езыгъэIэтахэрщ. Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и гъащIэри и лэжьыгъэри зыхуэунэтIауэ щытар аращ — щIэныгъэм и Iэмалхэмрэ гъуэгухэмкIэ адыгэ-абазэ лъэпкъхэр зэпыщIэнырт, я зэхуаку дэлъын хуей зэш лъэмыжыр гъэбыдэнырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Ди блэкIар тщымыгъупщэн папщIэ

2021-02-11

 • Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Нарышкин Сергей видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету иригъэкIуэкIащ Урысей тхыдэ зэгухьэныгъэм и президиумым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм и тхыдэм, абы цIыху мамыру хэкIуэдахэм я бжыгъэр ди зэманым языныкъуэхэм зэрыхуейуэ къалъытэу зэрыхуежьар яхуэбдэ зэрымыхъунум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

НыбжьыщIэхэр  утыку  къохьэ

2021-02-11

 • Хабзэ хъуауэ, Урысей щIэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ди къэралым и щIыналъэхэм илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ «ЩIэныгъэм хэзышэ лъэбакъуэ» щIэныгъэ-практикэ конференцхэр.  НыбжьыщIэхэр щызэчэнджэщ апхуэдэ зэIущIэ купщIафIэ мы махуэхэм щокIуэкI ди республикэми. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я республикэпсо советымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Бюджетым хоплъэ

2020-10-31

 • КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ видеоконференц щIыкIэм тету иригъэкIуэкIащ абы и спикер Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шурдым  Гъэзалий ящыгъупщэркъым

2020-10-06

 • Ди республикэм и къалащхьэ Налшык мы махуэхэм щекIуэкIащ «Электролит гъэткIуахэмрэ быдэхэмрэ я физическэ химиемрэ электрохимиемрэ» («Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов») фIэщыгъэр зиIэ XVIII Урысейпсо конференц, хамэ къэрал къикIа лIыкIуэхэри хэту. Ар зэхашащ ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм (1934 — 2019) и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIалэгъуалэр жыджэру щытын папщIэ

2020-08-18

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ купщIафIэ щекIуэкIащ. «СтIол хъурей» щIыкIэу къызэрагъэпэща зэхуэсым щытепсэлъыхьащ «УФ-м и щIалэгъуалэ политикэм теухуауэ» федеральнэ хабзэм и проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр ди щIыналъэм ехьэлIауэ гъащIэм хэпщэн зэрыхуейм, абы зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэри зэрыхалъхьэнум. Лэжьыгъэр ирагъэкIуэкIащ Урысейпсо цIыху-бэ фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм и экспертхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ФIыкIэ  ягу  къагъэкIыж

2020-01-28

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIащ тхакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмрэ литературэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зрата, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, МафIэдз Сэрэбий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

МэшбащIэ  Исхьэкърэ  щIалэгъуалэмрэ  зэхуозэ

2019-12-17

 • Адыгэ Республикэм и ЛIыкIуэ IуэхущIапIэу УФ-м и Президентым деж щыIэм иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым и унафэщIым и къуэдзэ, Адыгэ Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Журналистхэр Сочэ щызэхуос

2019-09-26

 • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI «Вся Россия — 2019» иджырей журналистикэм и XXIII форумыр. Абы щызэхуэсащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр. Ди щIыналъэм и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтщ КъБР-м и Журналистхэм я союзым   и унафэщI Шаваевэ Разият, район газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр

2019-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэхъыщхьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэмрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ и органхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шууей Хасэм хэтхэр зэхуос

2019-06-11

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и къудамэм — Шууей Хасэм — и зи чэзу зэхуэс Налшык къалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ а зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къудей Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Гу  зылъытапхъэр мащIэкъым

2019-02-02

 • ЩIышылэм и 31-м УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ хэхакIуэхэм яIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым зеужь

2019-01-22

 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ КъБР-м щыIащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей. Абы къипщытащ ди щIыналъэм инвестицэ проектхэр зэрыщагъэзэщIар, цIыхухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэн, экономикэм зегъэужьын папщIэ къэрал Iуэхуу республикэр зыхэтыр здынэ-сар. КъищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Чеботарёвымрэ щызэпсэлъам ягъэбелджылащ 2025 гъэ пщIондэ щIыналъэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зиужьыным хуэунэтIауэ яубзыхуа Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Абы нэхърэ нэхъыщхьэ щыIэкъым

2019-01-10

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу КъБР-м щыIэм къегъэщIылIауэ лажьэ Эксперт советым и зэIущIэм щызэхалъхьэжащ 2018 гъэм зэфIагъэкIахэм кърикIуахэр. Абы теухуауэ къэпсэлъащ Уполномоченнэ Зумакулов Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Альпинист цIэрыIуэр школакIуэхэм яхуозэ

2018-11-22

 • Ислъэмей дэт курыт еджапIэ №1-м къуажэдэс щIалэгъуалэм щаIущIащ КъБР-м АльпинизмэмкIэ, бгым дэкIыным-рэ спорт туризмэмкIэ и федерацэм и президент Ольмезов Абдул-Хьэлым. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ Бахъсэн щIына-лъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ «2017 — 2019 гъэхэм Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIалэгъуалэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэзэщIэныр» программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр