ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГукъэкIыжхэр'

БлэкIа зэманым ущегъэхьэщIэ

2021-12-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан Хьэмырзэ и къуэр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуар гъэлъэпIэным теухуа Iуэхухэр. Ахэр республикэм и IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэми езыр къыщалъхуа Хьэтуей жылэми щызэхэтащ. А цIыху щыпкъэм теухуа си гукъэкIыжхэмкIэ, и тхыгъэхэм сызрагъэгупсысахэмкIэ сэри садэгуэшэну сыхуейт «Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

МафIэм илыпщIа сабиигъуэ

2021-11-25

 • Зауэр щыщIидзам илъэсий сыхъуу арат, ауэ а зэманым слъэгъуар сымыIуэтэжыныр сэркIэ тыншкъым, ар захуагъэуи къыщIэкIынкъым. Сыту жы пIэмэ, зауэ блэкIам и хъыбар тхылърэ кинокIэ фIэкIа зымыщIэ, дуней зэхэмыбз, зэхэзэрыхьа тет нобэрей щIалэгъуалэм, мащIэ дыдэ фIэкIа мы хъу-ми, къахуэщхьэпэжын гуэр къыхахынкIи хъунщ мы тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Удз гъэгъа Iэрамэ

2021-06-09

 • Илъэс 20-м нэблэгъащ гукъинэ сщыхъуауэ фхуэсIуэтэж мы Iуэхугъуэр къызэрыхъу лъандэрэ, атIэми псори си нэгу щыщIэкIар дыгъуасэ хуэдэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Псыежэх  зэпрыкIыпIэ

2020-05-07

 • 1950 гъэм, Накъыгъэм и 9 махуэ лъапIэм техуэу, Хэку зауэшхуэм хэту къэзыгъэзэжа ди    адэ Хьэзрит си къуэш нэхъыщIэмрэ сэрэ къытхуищэхуащ шэрхъитI зыщIэт лъакъуэрыгъажэ. Сэ а тыгъэм икъукIэ сыщыгуфlыкlат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Зы  зауэкъым и нэгу щIэкIар

2019-11-26

 • Сэ илъэс пщIейм сынэблэгъащ, ауэ блэкIар фIыуэ сощIэж. А сщIэжхэм ящыщу си гум щIэх-щIэхыурэ къыдовей си адэм ехьэлIауэ псэхупIэ къызимыту сызыгъэпIейтей гукъеуэр — абы илэжьам, и лIыгъэм, и цIыхугъэм, и дуней тетыкIам хуэфэщэн гулъытэ зэрыхуамыщIыжам теухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Къэшэж Иннэ  и фэеплъ диIэкъым

2018-10-13

 • Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ етIанэгъэ, 2019 гъэм мазаем и 12-м, илъэс 75-рэ ирикъунущ. Зыми шэч къытрихьэу къыщIэкIынукъым абы и фэеп-лъыр тхъумэну зэрыхуэфащэм. Нобэр къыздэсым Налшык къалэм абы и цIэр зезыхьэ уэрами IуэхущIапIи щыIэкъым. Абы мыпхуэдэ гупсысэхэм сыхуишащ. Нэгумэ Шорэ и цIэр зезыхьэ уэрамым, КъБКъУ-м пэгъунэгъу жыг хадэм (Республикэ клиникэ сымаджэщым хуэкIуэм) абы и цIэр фIэтщ щхьэ мыхъурэ? КъищынэмыщIауэ, КъБКъУ-м хуэзанщIэу щыт жыг хадэ зыгъэпсэхупIэри абы къезэгъыу къысщохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ФIыщIи щытхъуи яхуэфащэщ

2018-07-17

 • Зауэм и лъэужьыр зэманым щIиуфэ хуэдэт, ауэ абы зеиншагъэрэ къулейсызыгъэу къытхуихьар къыпхуэмыбжыным хуэдизщ. ХэкIуэдахэм ящыщ куэдым я кIуэдыкIамрэ къыщIамыгъэзэжамрэ я щхьэусыгъуэр нобэр къыздэсым зыми ищIэркъым. Гуауэрэ тхьэмыщкIагъэу цIыху гъащIэм къыщыхъуу хъуар а зауэр щекIуэкIа дыдэм халъхуа сабийхэми ягъэващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Хэкум и IэфIагъыр щызыхэпщIэр абы пэIэщIэу упсэуа нэужьщ

2018-05-17

 • 2001 гъэм дунейм къытехьа «ЩIэплъыпIэ» литературэ альманахым              (№2-м) къытехуауэ щытащ УФ-м и цIыхубэ артисткэ Гъэсашэ Наталье и гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэр. Лъэпкъ гъуазджэм и гуащэу къалъытэ бзылъхугъэм IуэхущIафэ куэдкIэ, зекIуэ бжыгъэншэхэмкIэ гъэнщIауэ щыта и гъуэгуанэм щыщу езым нэхъ гъэщIэгъуэну къыщыхъуахэр щызэхуэхьэсащ а къыдэкIыгъуэм. А тхыгъэхэм гукъэкIыж къудейкIэ уеджэнри щыуагъэу къыщIэкIынщ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, Гъэсашэр здэщыIа къэрал, нэIуасэ зызыхуищIа лъэпкъ къэс я хабзэм, абыхэм я щхьэхуэныгъэм, е езыхэм а щIыпIэм къащыщыщIауэ щыта хъыбар хьэлэмэтхэмкIэ гъэнщIащи. Ар зытепсэлъыхьыр IупщIу уи нэгу къызэрыщIэувэр куэдкIэ я фIыгъэщ гъуэгуанэ тхыгъэхэр итхыу зэрыщытам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

1941 гъэм и бжьыхьэр

2017-11-08

 • Дунейм дыдейхэм закъыдищI хуэдэт: нэху къекIат пшэхэр лъахъшэу къегъуэлъхьэхауэ, уэс къесу. Ар хуабжьу къезэгъырт — фашист кхъухьлъатэхэр къэлъэтэнымкIэ шынагъуэр нэхъ мащIэ хъурт.
 • Москва и Утыку Плъыжьым илъэгъуащ дзэ парад куэд, ауэ 1941 гъэм Октябрь революцэр илъэс 24-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIар псом нэхърэ нэхъ гукъинэж хъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КъежьапIэ

2017-10-12

 • Ди щIыналъэм щыпсэухэм университет диIэ зэрыхъуар зыми ­ебгъапщэ мыхъуну Iуэхугъуэ инщ. Ар лъэпкъым и лъынтхуэ, и хъу­гъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ. Абы щыгъуэми, сэ сызытепсэлъыхьы­нур а университетыр къызы­те­хъукIыжа Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал пединститутырщ. Аращ сэ сыщеджар, си къежьапIэр.
 •  
 • Зауэ нэужь илъэс гугъухэм пед­институтым щеджахэм сащыщщ сэ. «Илъэс гугъу» хужыпIэкIэ, узыщ­хьэщыкI мыхъун лъэхъэнэ хьэлъэт ар. Зауэр зэфIэкIри, гъейр къы­кIэлъыкIуащ. ИтIани еджэным ди гур хузэIухат. Арати, фронтыр илъэсиплIкIэ зыгъэшхахэм яхэта щIалэжь цIыкIухэм ди псэр школым тхьащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр, Хэха

Нобэ хуэдэу сощIэж

2017-07-04

 • Уэзрокъуэхэ я нэхъыжь Изэт Хьэзрэталий и къуэм фIы дыдэу ещIэж Бэтэх къуажэм и къежьапIэри, зауэ зэманым цIыхухэр гугъу зэрехьари.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Радиом къигъэщIам хуэдиз сэри къэзгъэщIащ

2017-06-29

 • Республикэм и радиом лэжьэн зэрыщIидзэрэ накъыгъэм и 7-м илъэс 90 ирикъуащ. Сэри апхуэдиз къэзгъэщIащи, абы и зэфIэувэкIам, и зыужьыкIам мыIейуэ сыщыгъуазэщ. Радиом сызэрыщыIа илъэс 12-р сигу къыщыкIыжкIэ, гупсысэ нэхухэм сыхашэжри, а зэманыр IэфIу си нэгу къыщIохьэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ХамэщIым гур щыхуабэркъым

2017-01-17

 • Хадэ пщIэгъуэ зэманым ди адэм пщIэнтIэпсыр къежэхыу хьэсэм хэтт. Махуэ псом ар сымаджэщым щылэжьа нэужь, Iэмал имыIэу а и щIы Iыхьэм кIуэрт. Пщэдджыжь нэмэзми, тIэкIу едзакъэрти, сыхьэти 8-м и ныкъуэ хъуху, хъэуан хьэсэр ипщIэрт. Хъэуан гъэгъуахэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ шхыныгъуэ хьэлэмэтт. Къэзахъ хъэуанхэм я мэ гуакIуэр ноби си Iум щIитыр арагъэнщ. НэгъуэщI щIыпIэ апхуэдэ щысшхауэ къысхуэщIэжыркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Кубэр жыжьэщ — Кубэр гъунэгъущ

2016-12-03

 • Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм щыхэта лъэхъэнэм къэрал лIыкIуэ гупым яхэту 1990 гъэм и накъыгъэ мазэм Кубэм зэрыщыIам, Кастрэ Фидель зэрыхуэзам теухуауэ игу къегъэкIыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Си мыхъугъуэу Хэку зауэшхуэм балигъ сищIащ

2016-08-03

 • Мамыру псэу ди къэралым нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр хьэщэхурыпхъуэм хуэдэу къытеуащ 1941 гъэм, къалэхэр, къуажэхэр, фабрикэхэр, заводхэр, еджапIэхэр, сымаджэщхэр, унэхэр, IуэхущIапIэ абрагъуэхэр зэтракъутэу, ягъэсу, губгъуэм илъ гъавэр танкхэмрэ хьэлъэзешэ машинэхэмкIэ ираутыкIыу. Зауэ угъурсызым ди цIыху мелуан 27-м щIигъу хэкIуэдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр