ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

Адыгэшым и ехъулIэныгъэщIэ

2021-05-28

 • Италием хыхьэ Пизэ къалэм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ дунейпсо чемпионат щекIуэкIащ накъыгъэм и 22-м. Шу 81-рэ щызэпеуа а зэхьэзэхуэм адыгэши зэрыхэтынум щыгъуазэ фытщIауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Адыгэшым  и Iуэтэжыгъуэ

2020-11-03

 • Нартан щекIуэкIа, шыгъажэ кIыхьымкIэ урысейпсо чемпионатым къекIуэлIа хьэщIэхэм язт Белоруссием щыщ шууей бзылъхугъэ Мороз Алёнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

  Урысейпсо дербим  Сыжажэм и шыр щытокIуэ

2020-08-20

 • Мэзкуу и ипподром нэхъыщхьэм шыщхьэуIум и 16-м тхыдэм хыхьэн Iуэхугъуэ къыщыхъуащ — илъэсищ зи ныбжь шы лъэпкъ къабзэхэм 2020 гъэм къриубыдэу мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ я зэдэжэм щытекIуащ Сыжажэ Руслан зытеса Дер Iэмырбэч и Людовик шыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Удихьэхыу  щIадзэж

2020-07-14

 • Налшык и шыгъэжапIэм зэхьэзэхуэхэм иджыблагъэ щыщIадзэжащ. Абы куэд щIауэ пэплъэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Олимп чемпионхэм я цIэхэр яIэт

2019-09-24

 • Щэбэт кIуам Налшык и ипподромым щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэм теухуа шыгъажэ. АбыкIэ зэхуащIыжащ 2019 гъэм и шыгъажэ пIалъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

«Iуащхьэмахуэ и Кубок» саугъэтыр Даймонд Линк къехь

2019-09-10

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм хыхьэу Налшык шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» 14-нэ шыгъажэр. Дунейр жьапщэми, бжьыхьэ уэшхми къызэтригъэувыIакъым махуэшхуэ шыгъажэ екIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр  Кэсмен ехь

2019-08-17

 • Налшык и шыгъэжапIэм щэбэт кIуам щекIуэкIащ зэхьэзэхуэ ин. Абы щагъэджэгуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и саугъэт нэхъыщхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2018-10-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, политик Iэзэ КIуэкIуэ Валерий къыщалъхуа махуэм хуэгъэпсауэ Бахъсэн щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Бахъсэн къалэ администрацэм и унафэщIымрэ я кубокхэм щыщIэбэна «Джэдыкъуэ плъыжь-2018» зыфIаща шыгъажэ кIыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Голден Соул къехь

2018-05-15

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, накъыгъэм и 9-м Налшык  шыгъэжапIэм щыIурт зауэ илъэсхэм я уэрэдхэр, къекIуалIэхэм сэлэт кашэ, лъэкъумрэ кхъуейрэ ирагъэшхырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Зырамыку хухаха саугъэт

2018-05-08

 • Илъэс къэси хуэдэу, Налшык и ипподромым и шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ. Езы зэхьэзэхуэхэри ахэр щызэпагъэуам ирихьэлIэу екIуэкIа зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэри хуабжьу я гум дыхьащ шыгъажэм кърихьэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я саугъэтхэр

2017-07-12

 •  Налшык и шыгъэжапIэм бадзэуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ зи чэзу зэпеуэхэр. Шууей нэхъыфIхэр зэныкъуэкъуащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм ягъэува саугъэтхэр  къахьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр ди республикэм къонэж

2016-07-20

 • 2005 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шыхъуэхэм зыIэщIагъэкIыркъым илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм я деж щагъэджэгу ОСК саугъэтышхуэр. Мы гъэми а хабзэр къызэпыуда хъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

 • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыкъ Астемыр и зи чэзу текIуэныгъэхэр

2016-06-08

 • Налшык къалэ и ипподромым иджыблагъэ щызэхэтащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы щагъэува саугъэтхэм щIэбэнащ япэу зэхьэзэхуэм къыхыхьэхэри, щIэх-щIэхыурэ утыку къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ