ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Онлайн IэIэтыр  зэрекIуэкIыну щIыкIэр

2020-06-18

 • «Мos.ru; gosuslugi.ru» Интернет хэщIапIэхэм мэкъуауэгъуэм и 21-м сыхьэт 14.00 пщIондэ щылэжьэнущ Конституцэм хуащIыну зэхъуэкIыныгъэхэм папщIэ электрон (онлайн) IэIэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэфIагъэкIахэм хоплъэж

2020-06-18

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм хамэ къэралхэмрэ Урысейм и хэгъэгухэмрэ щиIэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ зыхэт онлайн видеоконференц дыгъуасэ екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-18

 • Мэкъуауэгъуэм и 18, махуэку
 •  Гужьеигъуэм и дунейпсо махуэщ
 •  УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм дзэм пыщIа транспортым и лэжьыгъэр зэкIэлъызыгъакIуэ и къулыкъум и махуэщ
 •  Азербайджаным щагъэлъапIэ цIыхум и хуитыныгъэхэм я махуэр
 •  Молдовэм и тхыдэджхэм я махуэщ
 •  Тыркумэным юстицэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  1761 гъэм Урысей империем унафэ къыщащтащ къэралым къулыкъу хуэзыщIахэм пенсэ яхуэгъэувыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ адыгэ бзылъхугъэ усакIуэ

2020-06-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт и гуащIэмкIэ хузэфIэкIащ лъэпкъ литературэм и тхыдэм дыщэпскIэ тхауэ и цIэр къыхинэн. Фоусэт и IэдакъэщIэкI купщIафIэхэр щызэхуэхьэсауэ тхылъ щэщIым щIигъу дунейм къытехьащ, абыхэми езы усакIуэ бзылъхугъэм и гуащIэми щытхъу псалъэхэр цIыху куэдым хужаIащ. Къимылэжьауэ абыхэм зыри яхэткъым жыпIэми, пцIы лъэпкъ хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфI дыдэхэм хабжэ

2020-06-18

 • «PAEX-100» фIэщыгъэр иIэу УФ-м и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я рейтингыр къапщытэу илъэс къэскIэ екIуэкI лэжьыгъэм кърикIуахэр иджыблагъэ наIуэ къэхъуащ. Мыбы и къызэгъэпэщакIуэхэм статистикэ и лъэныкъуэкIэ университетхэм яIэ щытыкIэм къыдэкIуэу, тегъэщIапIэ ящIащ щIэныгъэрылажьэхэм, студентхэм, еджапIэр къэзыухахэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я деж щрагъэкIуэкIа пкърыупщIыхьыныгъэхэм кърикIуахэри. Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр зи гугъу тщIы рейтингым нэхъапэм щиIыгъа 96-нэ увыпIэм икIри, 88-нэм нэсащ. Апхуэдэу, «Экономикэмрэ унафэ щIынымрэ» унэтIыныгъэмкIэ къэралым и еджапIэ нэхъыфIхэм хабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

2020-06-18

 • Къэбэрдейм и тхыдэм щыцIэрыIуэщ генерал-майор Даутокъуэ Заурбэч (1886 — 1919 гъгъ.; дунейм ехыжа нэужь, генерал-лейтенант цIэр къыфIащын хуейуэ унафэ къащтащ). Абы и гъащIэмрэ Япэ дунейпсо зауэм щызэрихьа лIыгъэмрэ теухуащ Чхеидзе Константин итха «Прометей и лъахэ» повестыр (ди газетым тетащ абы щыщ пычыгъуэхэр).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыми   емыщхь

2020-06-18

 • Адыгэ киноактёр цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Молей Барэсбий къызэралъхурэ накъыгъэм и 28-м илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ бзылъхугъэ

2020-06-18

 • Дуней  псом  зезыгъэхъуэжыну жызыIэфхэм  сащыщкъым
 • Бад Беллэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым экономикэмкIэ и факультетымрэ КъБКъАУ-м менеджментымкIэ и магистратурэмрэ къиухащ. Иужьрейм и щIэныгъэм зэрыщыхигъэхъуам и фIыгъэу абы къелъытэ иджыблагъэ Налшык къалэ округым и Централизованнэ библиотекэм и унафэщI къулыкъур къыщыхуагъэлъагъуэм зрипщытыну зэрытегушхуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-18

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68, 70-хэм итщ).
 • — Зиусхьэн, Алыхьым гъащIэ кIыхь къыуит. Къысхуэгъэгъу щIалэхэр зэрызэпызудар… Мыдэ, урыс пащтыхь Пётр къэбэрдейхэм къытхуигугъэр сыту пIэрэ? Дипхъу я урыс нысэу тхыдэм дызэдыхыхьат зэгуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэрымылъагъу  цIыкIужьейхэм  йофIэкIыж

2020-06-18

 • Марсым къыщагъуэта, органикэ Iэрамэу зэхэухуэна тиофен пкъыгъуэхэр, зэрыхуагъэфащэмкIэ, щыхьэт техъуэфынущ а планетэм и щIыIум лъэхъэ-нэ жыжьэм гъащIэ гуэр щыIагъэнкIэ зэрыхъунум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха