ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Замудин и тхылъым иращIэкIа пшыхь

2021-10-19

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин къыдигъэкIа «Адыгэ къамыл» тхылъыщIэм теухуа пшыхь иджыблагъэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэбзэм  и  Гупсэхэм» я пшыхь гукъинэ

2021-10-05

 • Адыгэбзэр IэщIагъэу къыхэзыхыу гъащIэ IэнатIэ зыхуэзыщIыжахэм хуэдэу, лъэпкъ Iуэхур ипэкIэ зыгъэкIуатэ щыIэу къыщIэкIынукъым. Сыт хуэдэбзэри къэгъэщIыгъэ телъыджалъэщ, ар зыIурылъ лъэпкъым и дуней лъагъукIэм хэлъ хьэлэмэтагъ псори къызэщIиубыдэу. Ауэ анэдэлъхубзэр сытми йолъэпIэкI, абы хэущэхуа дуней зыхэщIэр, лъэпкъ гупсысэкIэр, щэныр анэ быдзышэм хэлъу сабийм хэпща зэрыхъум къыхэкIыу. Анэбзэм къару лъэщ къуэлъщ, цIыхугъэм и бзыпхъэу, дахагъэм и щысэу зэрыщытым къыхэкIыу. Мис а цIыхугъэмрэ дахэ щапхъэхэмрэ щIэблэм деж нэзыхьэс иджыкIэ зыри щыIэкъым, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм къищынэмыщIауэ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм щхьэкIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа гуфIэгъуэ пшыхьыр щIызэхишам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэри аращ — лъэпкъым Iуэхутхьэбзэшхуэ хуэзыщIэхэр гъэлъэпIэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъэмахуэр мэусэ!

2021-08-10

 • Саралъп Мадинэ и Арт-центрым мы махуэхэм щекIуэкIащ «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэща усэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ДыщэкI КIунэ и цIэр зэрехьэ

2021-06-01

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм накъыгъэм и 26-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар иращIэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, Совет ЩIэнгъуазэ Иным  иратха, зи гуащIэр къалъыта ДыщэкI КIунэ и цIэр IуэхущIапIэм зэрыфIащым. Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гупсысэ нэхухэр

2021-05-28

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ иджыблагъэ УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьа усакIуэ Нэгъуей Радимэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ДАХ-м щагъэлъапIэ

2021-04-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъур мэлыжьыхьым и 17-м щагъэлъэпIащ «Трек» рестораным. ГуфIэгъуэ пшыхьыр къызэригъэпэщащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

 • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбея Кузьмин Валентин

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

2020-10-10

 • Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджыблагъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Щолажьэ Армавир къалэм Адыгэ Хасэ

2020-02-08

 • Краснодар крайм хыхьэ Армавир къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ а щIыпIэм щылажьэ Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 15 зэрырикъур. ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу КъэрэшейШэрджэс, КъэбэрдейБалъкъэр, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм, Успенскэ щIыналъэм икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Урысейпсо, дунейпсо утыкухэр зыгъэбжьыфIахэр ягъэлъапIэ

2020-02-08

 • Тхэквондо спорт лIэужьыгъуэм щIэблэр хуэгъэсэн КъБРм зэрыщыщIадзэрэ, абы адэкIи зегъэужьыным хуэгъэпса федерацэ республикэм къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 20 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ди республикэм и спортсмен ныбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэри къыщызэщIакъуэжу, юбилейри ягъэлъапIэу зэIущIэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зи IуэхущIафэхэр  мыкIуэдыжын

2020-02-06

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ президенту щыта Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэм теухуа фэеплъ пщыхьэщхьэ. Ар къызэзыгъэпэщари  езыгъэкIуэкIари ДАХ-рщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Театрым и илъэсыр

2020-01-10

 • 2019 гъэр, фызэрыщыгъуазэщи, Урысейм и Iэтащхьэм и унафэкIэ Театрым и илъэсу ягъэувауэ щытащ. Абы хыхьэу Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр ди къэралым и щIыналъэ псоми, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми, щекIуэкIащ. Ахэр къыщызэщIакъуэжри, илъэсыр Iэтауэ щызэхуащIыжащ Налшык дэт Музыкэ театрым и пэшышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адэжь щIыналъэм и уэрэдус

2019-12-19

 • Ди газетым зэрытетащи, адыгэ усыгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, джэгуакIуэ Iэзэу щыта ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъур Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 16-м Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр