ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Урысей  Федерацэм  и  Правительствэм  Къэбэрдей-Балъкъэрым  сом  мелуани  159-рэ  къыхуиутIыпщынущ  щIыналъэр  псыкIэ  къызэгъэпэщыным  къыхуагъэсэбэпыну

2020-06-27

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин М. В. Iэ щIидзащ 2020, 2021 — 2022 гъэхэм цIыхухэр зэфэну псыкIэ къызэгъэпэщыным хыхьэ объектхэр зэгъэпэщыжыным, ахэр егъэфIэкIуэным хухаха субсидиехэр зэрытрагуашэ щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа унафэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ К. В. хэтащ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр Шэрэдж щIыналъэм къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа зэхыхьэм

2020-06-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Шэрэдж щIыналъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м щызэхэтащ мегаватти 10 зи лъэщагъ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр лажьэу утIыпщы-ным теухуа зэIущIэ. ГуфIэгъуэ зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «РусГидро» компанием и Правленэм и унафэщI — и генеральнэ директор Шульгинов Николай (ВКС мардэм тету), «РусГидро»-м и генеральнэ директорым ухуэныгъэмкIэ и къуэдзэ Карпухин Николай, КъБР-м и Правительствэм, «РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм, Шэрэдж щIыналъэм и администрацэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэпщытэныгъэхэм хуэхьэзырщ

2020-06-27

 • Мы гъэм курыт школхэр къэзыух ныбжьыщIэхэм ящыщу еджэным адэкIи пызыщэнухэм я закъуэщ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр (ЕГЭ) зытынур. Къэпщытэныгъэхэм хуэзыгъэхьэзыр лэжьыгъэхэр мы махуэхэм щызэфIах дэнэкIи. Къэпщытэныгъэхэр щекIуэкIыну махуэхэр мэкъуауэгъуэм и 17-м иубзыхуащ УФ-м и Правительствэм. Абыхэм ятеухуа унафэ къыщащтащ УФ-м и Къэрал Думэмрэ ФедерацэмкIэ Советымрэ, «Роспотребнадзор»-мрэ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛэжьапIэншэхэм  зэрызыщIагъакъуэр

2020-06-27

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм цIыхухэм яхуеIуатэ Урысей Федерацэм и Правительствэм 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 10-м къыдигъэкIа «УФ-м и Правительствэм лэжьапIэншэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ и акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ цIыхухэм зэрадэIэпыкъуну Iэмалхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хъыбар нэпцIхэм ятеухуауэ

2020-06-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм «Зи щхьэ хущыт жылагъуэ мониторинг» зэгухьэныгъэр и гъусэу видеоконференц жыпхъэм иту иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуа IэIэтым ехьэлIауэ зэбграгъэкI хъыбар нэпцIхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Жылагъуэ палатэм

Мы махуэхэм

2020-06-27

 • Мэкъуауэгъуэм и 27, щэбэт
 •  Бдзэжьей ещэным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Осетие Ипщэм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Таджикистаным и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Узбекистаным щагъэлъапIэ печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ  нэс  Абеикъуэ  Шухьэиб

2020-06-27

 • Адыгэ лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, Бахъсэн къалэм щыпсэу Абеикъуэ Шухьэиб Мизан и къуэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 84-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-06-27

 • 1 КъБР * «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Аминэ (12+)
 • 7.05 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 8.15 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2020-06-27

 • Джихьадыр зищIысыр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, нэхъ ипэIуэкIэ дызытепсэлъыхьауэ щыта, «Джихьадым» теухуа тхыгъэм иджыри зэ къытыдогъэзэж.
 • Нобэ ар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-06-27

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Гъуджэ иплъэ псоми залъагъужыркъым
 • Акъылыншэ тхьэмыщкIэщи, ныбжьэгъуншэ къулейсызщ.
 • Ахъшэ зи куэдым дыгъур щошынэ.
 • Бзэгу зыхуахьри бзэгузехьэм къыкIэрыхуркъым.
 • Губзыгъэр и акъылкIэ йогупсысри, делэм нэгъуэщIым жаIэм трещIыхь.
 • Гужьгъэжьыр яжьэкIэ щIэхъума дэп Iэтэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис