ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэпыщIэныгъэхэр'

«Сэ  си  Хэкум срилIыкIуэщ»

2020-01-14

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ IV Дунейпсо щIалэгъуалэ зэхыхьэ иджыблагъэ къызэригъэпэщащ Европэм и Советым. Франджым и Страсбург къалэм щызэхаша форумым хэтащ УФ-м щыпсэу ныбжьыщIэ 24-рэ. Апхуэдэхэт МГИМО-м и студентхэр, Москва, Обнинск, Екатеринбург, Воронеж, Оренбург, Налшык, нэгъуэщI къалэхэм, щIыпIэхэм къикIа щIалэгъуалэр. Ди республикэм щыщу зэхуэсым ирагъэблэгъащ Налшык дэт гимназие №4-м и 11-нэ дипломатие классым щеджэ Брай Ланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Пащтыхь Абдаллэ ЕтIуанэм Адыгэ Республикэм и ЛIыщхьэ КъумпIыл Мурат ирегъэблагъэ

2019-12-17

 • Дыгъэгъазэм и 14-м Иорданием и пащтыхь Абдаллэ ЕтIуанэм Адыгэ Республикэм и ЛIыщхьэ КъумпIыл Мурат зи пашэ делегацэ иригъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Иорданием  и  лIыкIуэр ди университетым щылажьэхэмрэ щеджэхэмрэ яхуоза

2019-07-16

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм здэщыIэм, Иордание Хьэшимит пащтыхьыгъуэм и лIыкIуэ Адайле Амджад КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм и лэжьакIуэхэр щIыгъуу бадзэуэгъуэм и 13-м щыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Псапэ щIэным  зеубгъу

2019-07-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Кавказ Ищхъэрэм фIы щылэжьын» зыфIаща щIыналъэ форумым и лэжьыгъэм хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Австрием и Тироль  щIыналъэм

2019-06-18

 • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Австрием и Тироль щIыналъэм и Инсбрук зыгъэпсэхупIэм мэкъуауэгъуэм и 12 — 14-хэм щекIуэкIащ «Урысей-Тироль саммит» зыфIаща япэ зэIущIэ. Властым щыщхэр, бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэхэм я тхьэмадэхэр, туроператорхэр, масс-медиа унэтIыныгъэм и лIыкIуэхэр зыхэта зэхуэсыр къызэзыгъэпэщар Тироль щIыналъэм ТуризмэмкIэ и советырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Мэкъумэш университетым и студентхэм Тыркур къапоплъэ

2019-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и сату-технологие факультетым и студентхэр иджыблагъэ IущIащ Тыркум щыщ Къайсэр къалэм и лIыкIуэу Налшык щыIэ Аппоев Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Китайм  и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

2018-08-07

 • Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIыкIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм туризмэм дяпэкIи зыщегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Адэжь щIыналъэр зи плъапIэхэр

2018-08-04

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ хэкужьым къыщызэрагъэпэщ хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ лагерхэр. Адэжь щIыналъэм къэкIуэныр зи хъуэпсапIэ цIыкIухэм я бжыгъэм гъэ къэси къыхэхъуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

ЩIыналъитIыр  гъунэгъу  зэхуещI

2018-07-21

 • Дызэрыщыгъуазэщи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 11 — 13-хэм Тулэ областым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ. Абы щIыгъуащ          КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм хэтхэр, мэкъумэш хозяйствэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр, туризмэм пыщIа IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Шууей  пашэхэр  зэIуощIэ

2018-07-21

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и хьэщIэщым бадзэуэгъуэм и 18-м щызэIущIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэу Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм къыщызэрагъэпэща шууей зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, абыхэм я дэIэпыкъуэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Iуэху зехьэкIэхэмкIэ зэдогуашэ

2017-11-23

 • Зэдэлэжьэным теухуауэ зэраухылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, Грозный къалэм дэт педколледжым мы махуэхэм щыхьэщIащ КъБКъУ-м и педколледжым, ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ и институтым и IэщIагъэлI гуп, Ашэбокъуэ ФатIимэ я пашэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

МыкIыжщ гум и уIэгъэр

2017-11-22

 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием и Беслъэн къалэм 2004 гъэм фокIадэм и 1 — 3 махуэхэм къыщыхъуа гуауэшхуэм куэд тражыIыхьащ икIи тратхыхьащ. Гум и уIэгъэ мыкIыжу псоми къытхуэнащ ар, абы къыхэкIыуи щIэх-щIэхыу-рэ псэм къытохьэлъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

«ТхузэфIэкI къэдгъанэркъым»

2017-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтащ Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

ЗэгурыIуэжыну пIэрэ?

2017-07-06

 • 2016 гъэм и кIэухым УФ-мрэ США-мрэ я дипломат зэпэщIэувэныгъэм щIидзащ. Трамп Дональд зэрыхущытыр зэIимыгъэхьэн папщIэ Мэзкуу американхэм ялэжьахэм пэщIэуэн Iуэхугъуэ гуэри кърихьэжьакъым, ауэ щытыкIэр зэкIэ ефIакIуэркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Макрон Эммануэль: Урысейр хэмыту зэпIэзэрыт хъунукъым

2017-06-01

 • Урысейм и Президент Путин Владимир япэу хуэ-защ Франджым и Iэтащхьэу хаха Макрон Эммануэль и къулыкъущIэм пэрыува нэужь. Къэрал лIыщхьэхэр тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIым я зэхущытыкIэхэм, Сириемрэ Украинэмрэ къыщекIуэкI Iуэхугъуэхэм. Президентхэр зэгурыIуащ зэкъуэту терорризмэм ебэнын папщIэ лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщыну икIи акъылэгъу зэдэхъуащ норманд щытыкIэр къагъэщIэрэщIэжу Европэм Шынагъуэншагъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ IуэхущIапIэр (ОБСЕ) абы къыхашэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр