ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Мейкъуапэ къыщалъхуа щIалэм Америкэр къызэфIегъэувэ

2021-07-08

 • США-мрэ Канадэмрэ зэгъусэу щрагъэкIуэкI Лъэпкъ Хоккей Лигэм (НХЛ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэр къыпикIуэтынукъым дунейпсо зэпеуэхэми Олимп джэгухэми. Иджыпсту абы и вагъуэ нэхъыщхьэщ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ къыщалъхуа икIи зи сабиигъуэр а щIыпIэм щызыгъэкIуа Кучеров Никитэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзым Европэм и кубокыр зыIэрегъэхьэ

2021-07-08

 • Португалием хыхьэ Коимбре къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди Iэрылъхьэщ медаль лIэужьыгъуэ псори

2021-07-01

 • Олимп джэгухэм япэ къихуэ Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и чемпионат иджыблагъэ Чебоксары къалэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэр абы къыщыхэжаныкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мейкъуапэ къыщыхэжаныкIахэр

2021-06-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондистхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ иджыблагъэ щекIуэкIа Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм. Ар щекIуэкIащ Къуэблэ Екъуб и цIэр зезыхьэ СпортымкIэ уардэунэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм щытокIуэ

2021-06-16

 • Брянск къалэм щекIуэкIащ Урысейм атлетикэ псынщIэмкIэ и гуп зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, диск зыгъэлъатэ спортсмен цIэрыIуэ Добренький Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бухарест  и  медалхэр

2021-06-10

 • Румынием щекIуэкIащ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Парвулеску Дмитрийрэ Йорга Василерэ я фэеплъ зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэхэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ласицкенерэ  Акименкэрэ Токио  къапоплъэ

2021-06-08

 • Урысей Федерацэм и языныкъуэ спортсменхэр 2021 гъэм екIуэкIыну лъэпкъхэм зэдай зэхьэзэхуэхэм хэтыну Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо ассоциацэм Допингым пэщIэт и комитетыр арэзы техъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуарэ зыщызыгъэсахэу Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ хуит ящIа цIыхуипщIым ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тхыдэр къретхыкIыж, и цIэр дыщэпскIэ хигъэувэурэ

2021-04-27

 • Гъатхэпэм и кIэм Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ щызэхэта Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым хуабжьу дыщыкIэлъыплъащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм. Куэд дыдэ щIэхъуэпсырт Урыш Анзор абы ди къэралым зэи къыщымыхъуа щыхузэфIэкIыну. Ар къехъулIэн папщIэ адыгэ щIалэр яхэхуэн хуейт медалхэм ящыщ зы зратынухэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Анзор епщыкIулIанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 — 2021 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуэнут. Иджыри къэс ар зыхузэфIэкIа щыIэтэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мыхьэнэшхуэ зыгъуэта зэхьэзэхуэ

2021-04-27

 • «Динамо» урысейпсо спорт зэгухьэныгъэм и дамыгъэм щIэту Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Дети Кавказа» тхэквондомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуиплI

2021-04-24

 • БэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ. Зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм я зэпэщIэтыныгъэм хэтащ ди бэнакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо  кубокыр Къамбий  Аслъэн  зыIэрегъэхьэ

2021-04-10

 • СамбэмкIэ Дунейпсо кубокыр зыIэрыгъэхьэным теухуауэ «Харлампиевым и мемориал» зэхьэзэхуэ Мэзкуу щекIуэкIащ. Абы текIуэныгъэ дахэ къыщихьащ Къамбий Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо  чемпионатым  кIуэнухэр

2021-04-08

 • «КёкусинКайкан каратэмкIэ урысей лъэпкъ федерацэ» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIащ ката/кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Къэзан къалэм щызэхэта зэпэщIэтыныгъэм къыщыхахащ 2022 гъэм и мэлыжьыхьым Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым Урысейм и командэ къыхэхам хэту щызэуэнухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуи 8

2021-04-08

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыха гуп 18-м щыбэнащ спортсмен 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ медалымрэ зэIэпах кубокымрэ

2021-04-06

 • Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу Гъазэ Ибрэхьим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЦIэ лъапIэр щIагъэбыдэж

2021-04-03

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ боксымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ илъэс 19-40-м ит спортсменхэр. Абы щытекIуахэм Урысейм спортым и мастер цIэр къыщыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр