ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Сауд  Хьэрыпым  къыщыхожаныкI

2021-10-21

 • Сауд Хьэрыпым и Джиддэ къалэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ зи ныбжьыр илъэс 13 — 17-м итхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Скрипко Аланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

АдэкIи зэпеуэ инхэр къыпоплъэ

2021-10-07

 • Норвегием щекIуэкI бэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам домбеякъ медаль къыхуихьащ ди лъэпкъэгъу Бижо Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуныжь  Ролан  Европэм  щытокIуэ

2021-08-21

 • Мы махуэхэм Латвием щекIуэкIащ дзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм я Европэ зэхьэзэхуэ. «Арена Рига» спорткомплексым щызэхуэсат къэрал 37-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15 — 17-м ит щIалэрэ хъыджэбзу 400-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзыр  Италием  къыщыхожаныкI

2021-08-19

 • Италием и Удине къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэ зэIуха. Саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ къэрал 32-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуа дзюдоист 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Курыт еджапIэм къыщежьа олимп чемпионыгъэ

2021-08-14

 • Нобэ Физкультурникым и махуэщ. Абы ирихьэлIэу Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iэ щIадзащ физкультурэмрэ спортымрэ зи цIэр фIыкIэ щыIуахэр зэрагъэлъапIэ унафэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъалэкIыхьым къыщыхъуа дунейпсо гъэфIэным и гуфIэгъуэ нэпсхэр

2021-08-10

 • Дуней псом тхуэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуа, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьа, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэзыхьа, «Налкъутналмэс лигэм» щэнейрэ щынэхъыфIа, нэгъуэщI лъагапIэ куэди къызэхъулIа, спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ласицкене (Кучинэ) Марие дэтхэнэ спортсменми и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр — олимп чемпионыгъэр — Японием и къалащхьэ Токио щэбэт кIуам къыщехъулIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Упсэу, Токио! Париж къытпоплъэ

2021-08-10

 • Бадзэуэгъуэм и 23 — шыщхьэуIум и 8 махуэхэм Токио щекIуэкIа XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр Iэтауэ вэсэмахуэ зэхуащIыжащ. Урысейм икIа спортсменхэм абы дыщэ медалу 20, дыжьыну — 28-рэ, домбеякъыу — 23-рэ къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп дыщэр Кавказым щолыд

2021-08-07

 • Токио щекIуэкI гъэмахуэ Олимпиадэр иухыным къэнэжар махуищ къудейщ. Иужьрей зэхьэзэхуэхэм абы хуабжьу гухэхъуэу къыщыхожаныкI Кавказ щIыналъэм икIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зыми  къикIуэтыну и  мурадкъым

2021-08-03

 • Японием щызэхэт XXXII Гъэмахуэ олимпиадэр зэрекIуэкIым, Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ зыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТIэунейрэ чемпионхэр

2021-07-31

 • Мы махуэхэм Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и спортсменхэм къахэкIащ етIуанэ дыщэ медалхэр абы къыщызыхьахэр. Ахэр Рылов Евгенийрэ Бацарашкинэ Виталинэрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мейкъуапэ къыщалъхуа щIалэм Америкэр къызэфIегъэувэ

2021-07-08

 • США-мрэ Канадэмрэ зэгъусэу щрагъэкIуэкI Лъэпкъ Хоккей Лигэм (НХЛ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэр къыпикIуэтынукъым дунейпсо зэпеуэхэми Олимп джэгухэми. Иджыпсту абы и вагъуэ нэхъыщхьэщ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ къыщалъхуа икIи зи сабиигъуэр а щIыпIэм щызыгъэкIуа Кучеров Никитэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзым Европэм и кубокыр зыIэрегъэхьэ

2021-07-08

 • Португалием хыхьэ Коимбре къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди Iэрылъхьэщ медаль лIэужьыгъуэ псори

2021-07-01

 • Олимп джэгухэм япэ къихуэ Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и чемпионат иджыблагъэ Чебоксары къалэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэр абы къыщыхэжаныкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мейкъуапэ къыщыхэжаныкIахэр

2021-06-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондистхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ иджыблагъэ щекIуэкIа Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм. Ар щекIуэкIащ Къуэблэ Екъуб и цIэр зезыхьэ СпортымкIэ уардэунэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм щытокIуэ

2021-06-16

 • Брянск къалэм щекIуэкIащ Урысейм атлетикэ псынщIэмкIэ и гуп зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, диск зыгъэлъатэ спортсмен цIэрыIуэ Добренький Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр