ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ  Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щаIущIащ республикэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм. Ар ирагъэхьэлIат Урысей щIэныгъэм и махуэм, илъэс къэс мазаем и 8-м ягъэлъапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Шэрэдж  Ищхъэрэм  дэт курыт  школыр  зэрагъэпэщыжынущ

2021-02-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 6-м щыIащ Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм. Республикэм и УнафэщIым Инстраграмым щиIэ напэкIуэцIым абы щилъэгъуахэм ятеухуауэ иритхащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Депутатхэм коронавирусым  пэщIэтыф  мастэр  зыхрагъалъхьэ

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпащэ коронавирусым ущызыхъумэ мастэр цIыхухэм яхэлъхьэным. Вакцинэр щыхаIу щIыпIэхэр яубзыхуащ, а лэжьыгъэм къыхузэрагъэпэща гупхэр лэжьапIэхэм кIуэурэ мастэр абы щыхаIу. Республикэм и хабзэубызыху органми «Гам-Ковид-Вак» урысей вакцинэр иджыблагъэ щыхалъхьащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэмрэ Аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей щIэныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэ, IэнатIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ! Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • ЦIыхум и акъылыр зи лъабжьэ творческэ лэжьыгъэр сыт хуэдэ зэмани щытащ гъащIэр япэкIэ зыгъэкIуатэ, къэралым зезыгъэужь къару лъэщу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыужьыныгъэм  и  джэлэс

2021-02-09

 • ПщIэ зыхуэтщI ди еджагъэшхуэхэ, профессорхэ, аспирантхэ, студентхэ — иджырей щIэныгъэ пэрытымрэ технологие пажэхэмрэ зи Iэдэж IэщIагъэлIхэ.
 • Дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  гъащIэр  ипэкIэ зыгъэкIуатэ  IэнатIэ

2021-02-09

 • Европей псэукIэм и мардэхэм ящыщ куэд ди Хэкум къизыхьа, ар зыужьыныгъэм и гъуэгум тезыша урысей пащтыхь Пётр Езанэм 1724 гъэм мазаем и 8-м Iэ зытридза унафэр дэтхэнэ цIыхум и дежкIи мыхьэнэшхуэ зиIэт, сыту жыпIэмэ ар епхат гъащIэр, псэукIэр егъэфIэкIуэным. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академие (РАН) къэралым къызэрыщызэрагъэпэщым теухуат ар. 1999 гъэм, РАН-р илъэс 275-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Урысей Федерацэм и Президентым Унафэ щхьэхуэ къыдигъэкIащ мазаем и 8-р Урысей щIэныгъэм и махуэу гъэлъэпIэным ехьэлIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэлъхьэныгъэ  ин

2021-02-09

 • Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI еджагъэшхуэхэм ящыщ, РАЕН-м и академик, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Иуан Анатолэ БетIал и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу. КъБКъУ-м и медицинэ факультетым и кафедрэхэм ящыщ зым и унафэщI Иуаныр щIэныгъэлI щыпкъэу, къэхутакIуэ IэкIуэлъакIуэу, егъэджакIуэ Iэзэу зэрыщытым къадэкIуэу, КъБР-м и Парламентым и депутатщ, абы ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Пшадэ

2021-02-09

 • Геленджик (ХьэфIыцIей, Хъулъыжьый) къалэ цIыкIум къедза Iэгъуэблагъэм щежэх псыхэм я нэхъ инщ Пшадэ зи фIэщыгъэу километр 35-м нэблагъэ зи кIыхьагъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым   и  къарур

2021-02-09

 • ЦIыху щэджащэхэм я гупсысэхэр
 • ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхур щIэнгъуазэ пэлъытэщ.
 • ГЁТЕ  Иоганн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэр   драгъэхьэх

2021-02-09

 • Ди къэралым и щIыналъэ куэдым мы зэманым щокIуэкI щIэныгъэм зегъэужьыным, IэнатIэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къэпщытэжыным хуэгъэпса зэIущIэхэр. Ахэр епхащ Урысей щIэныгъэм и махуэшхуэр гъэлъэпIэным, апхуэдэуи щIэныгъэ-къэхутэныгъэ Iуэхум щIалэгъуалэр нэхъ куууэ хэшэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм и цIыхухэр

2021-02-09

УэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и макъ телъыджэм куэд дехьэх.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гум телъ дыркъуэ

2021-02-09

 • Мыкъуэжь Анатолэ
 • Поэмэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №13-м итщ).
 •  
 • X
 •  
 • БампIэдэхыу фадэбжьэ сефауэ
 • СыкIуэжт унэм, тIэкIуи сыгувауэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэгъушгъуор адыгэбзэщ зэрыджэр

2021-02-09

 • Мэздэгу  адыгэхэм  я  псалъалъэ
 • Аранэ I — бгы екIуэкIым и нэхъ лъагэ дыдэм и щыгу.
 • Аранэ II — зыгуэрым и нэ, и гъуанэ.
 • Бжордадэ — чыристан диным и щыхьэтыгъэхэм тету щIалэм е хъыджэбзым адэ пэлъытэ хуэхъум, мэздэгу адыгэхэм ящыщу къэзакъ къуэшкIэ зэджэхэм аращ зэрахьэр.
 • Бжорнанэ — чыристан диным и щыхьэтыгъэхэм тету щIалэм е хъыджэбзым анэ пэлъытэ хуэхъум, мэздэгу адыгэхэм ящыщу къэзакъ къуэшкIэ зэджэхэм аращ зэрахьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейр — сабийхэм я нэкIэ

2021-02-09

 • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Сабиигъуэм и плъыфэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и республикэ къудамэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Бахъсэндэсхэр  чемпионыгъэм   аргуэру  хуокIуэ

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм Бахъсэн и «Автозапчасть»-м и пашэныгъэр нэхъри игъэбыдащ. Нэгъаби хуэдэу, ар ерыщу дыщэ медалхэм хуокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол