ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ  Карелин Александррэ  Мамиашвили  Михаилрэ

2021-02-18

 • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 16-м щаIущIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александррэ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм  и бэнакIуэ  ныбжьыщIэхэм  папщIэ

2021-02-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александр, Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил сымэ Шэджэм къалэм дэт физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым мазаем и 16-м щаIущIащ классикэ бэнэкIэ лIэужьыгъуэм зыхуэзыгъасэ ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

«Зыужьыныгъэм  и къежьапIэ»  центрхэр  къыщызэIуахынущ

2021-02-18

 • Бахъсэн щIыналъэм и курыт еджапIэхэм 2021 гъэм къриубыдэу къыщызэIуахыну я мурадщ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» центру хы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

«Адыгэ  псалъэр» къезыгъэхьхэм  папщIэ

2021-02-18

 • 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — гъатхэпэм (мартым) къыщыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 4-м «Адыгэпсалъэ» газетым и уасэр сом 486-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Афганистаным  щызэуахэр   ягу  къагъэкIыж

2021-02-18

 • Совет зауэлIхэр къызэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

КIуэрыкIуэ  сурэт  джэгу

2021-02-18

 • «КIуэрыкIуэ сурэт джэгу» — аращ зэреджэр мы махуэхэм Налшык къалэ щекIуэкI сурэт гъэлъэгъуэныгъэм. Абы и утыкум кърахьэнущ иужьрей илъэс тIощIырыпщIым сурэт щIыным къыщыунэхуа унэтIыныгъэщIэхэм тету лажьэ, Кавказ Ищхъэрэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхьэкъуахъуэ  Мурат  Альберт  и  къуэр

2021-02-18

 • 2021 гъэм мазаем и 14-м дунейм ехыжащ Урысей Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ управленэ нэхъыщхьэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэхэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI, юстицэм и генерал-майор Тхьэкъуахъуэ Мурат Альберт и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэужь  дахэ гъащIэм  къыщызыгъэна

2021-02-18

 • ЦIыхур къыщалъхуамрэ щылIэж махуэмрэ зэпэблагъэщ жаIэ. ГъащIэр абы куэдрэ щыхьэт тохъуэ. Мы гъэм и щIышылэ мазэм и пэщIэдзэм дунейм ехыжащ сабий хирург, эндоскопист цIэрыIуэ Елъчэпар Хьэсэн БетIал и къуэр. Мазаем и 15-м абы и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут. Къахузэпищакъым Тхьэшхуэм а илъэс бжыгъэ дахэр унагъуэм, благъэ-Iыхьлыхэм, и лэжьэгъухэм, ныбжьэгъухэм зэдагъэлъэпIэну… Ауэ псэ хьэлэлу, IэщIэгъэлI нэсу, цIыху гуапэу дунейм тета лIым теухуа гукъэкIыж дахэхэр ар зыцIыхуу щыта дэтхэнэми, абы и дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу зыхуэзыгъэза дэтхэнэми и гъащIэм къыхэнащ икIи а дохутыр телъыджэр абыхэм куэдрэ фIыкIэ ягу къагъэкIыжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

2021-02-18

 • Iуэху щхьэпэм пащэ
 •  
 • Шэрэдж щIыналъэм щыпащэ Гам-Ковид-Вак (Спутник-V) вакцинэр цIыхум ехьэлIэным теухуа Iуэхугъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-18

Налшык щохьэщIэ урыс къэзакъ тхакIуэ цIэрыIуэ Закруткин Виталий. Абы йодаIуэ бысымхэр — КIыщокъуэ Алимрэ Гуртуев Бертрэ. 1963 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIымахуэ  усэхэр

2021-02-18

 • Хьэту Петр
 • Сабийхэм  папщIэ
 • ЩIымахуэеджэ
 •  
 • Ей, ЩIымахуэ, ди ЩIымахуэ,
 • Къытхуэупсэ — ухъу тхуэмахуэ!
 • Уэсыр къабзэрэ щабабзэу
 • Къытхуегъэс, узэрихабзэу!
 • Дэ уэсгуащэ дахэ тщIынущ,
 • Абы джэгухэр етщIэкIынущ,
 • Хъуэхъу-уэрэдхэр хужетIэнущ,
 • Дади нани дгъэгуфIэнущ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МелыIыч

2021-02-18

 • Къэмыгупсыса  хъыбар
 • Алыхьталэм цIыхур зэрыпсэуну илъэс бжыгъэр и натIэм къритхауэ, абы нэсыхукIэ ищIэну псомкIи щхьэхуиту къегъэщI. А зэманым къриубыдэу псэхъумэу иIэщ мелыIычыр. Абы зэран хуэхъуну зи мурад жинхэмрэ шейтIанхэмрэ щыIэщ, ауэ зыри пэлъэщыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэхуншэр  куэдщ,  лэжьэн  ягъуэтыркъым

2021-02-18

 • Куэд щIакъым УФ-м УхуэныгъэмкIэ     и министерствэм Правительствэм лъэIукIэ зэрызыхуигъазэрэ хамэ къэралхэм къикIыу лэжьэну къакIуэхэм гъуэгур хузэIуахыну. Армырамэ, ухуэныгъэмкIэ къалэн зыщащIахэр яхуэгъэзэщIэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЮНЕСКО-м  и  музейм  щахъумэ

2021-02-18

 • Нэгъабэ гъатхэпэм и 5 — 12-хэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я махуэхэр Париж щагъэлъапIэм хыхьэу, Дунейпсо Арткомитетым, ЮНЕСКО-м, Щэнхабзэ ДипломатиемкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм зэгъусэу зэхыхьэ гукъинэжхэр къызэрагъэпэщащ. Абы щыгъуэ, Хъурей Жаннэ пасэрей эскизхэм тету и Iэдакъэ къыщIэкIа адыгэ цIыхухъу, бзылъхугъэ лъэпкъ фащэхэр, Къанэмэт Замир игъэхьэзыра адыгэ цIыхухъу пыIэр, псапащIэ Къуэныкъуей Замир къыбгъэдэкIа адыгэ цIыхухъу фащэгъэдахэ дыжьынхэкI пкъыгъуэхэр ООН-м ЮНЕСКО-м щиIэ музейм щахъумэну иратащ, а IуэхущIапIэр къызэрыунэхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. IэпщIэлъапщIэхэм я тыгъэхэм къыпэкIуэу, ЮНЕСКО-м дунейпсо сертификатхэмкIэ ахэр игъэпэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Уаемрэ  уэсымрэ къагъэдзыхэ

2021-02-18

 • Нартсанэ (Кисловодск) зыщызыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ мазаем и 16-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ. Ди щIалэхэм аргуэру хьэрхуэрэгъу къахуэхъуат тхьэмахуэ ипэкIэ хагъэщIа Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол