ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ  Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щаIущIащ республикэм и щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм. Ар ирагъэхьэлIат Урысей щIэныгъэм и махуэм, илъэс къэс мазаем и 8-м ягъэлъапIэм.

 • ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ Анзор, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и унафэщI Нэгъуей Залымхъан, КъБР-м и щIэныгъэлI, IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм я советым хэтхэр, УФ-м и Президентым и грантхэр зратхэу Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым я лIыкIуэхэр.
 • Республикэм и Iэтащхьэм къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ Урысейм и Президент Путин Владимир дызэрыт гъэр ЩIэныгъэмрэ технологиехэмрэ я илъэсу зэригъэувар. Къэралым и Президентым и Указым ипкъ иткIэ, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIэныгъэмрэ технологиехэмрэ я илъэсым хыхьэу зэфIагъэкIын хуейхэр. Абы хохьэ унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хуэгъэпса, щIыналъэ, урысейпсо, дунейпсо мыхьэнэ зиIэ семинархэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, «стIол хъурейхэр», щIэныгъэ-практикэ конференцхэр.
 • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэIущIэхэр щIэныгъэм зегъэужьыным зэрыхуэщхьэпэр, мы илъэсри къэхутэныгъэщIэхэмкIэ къулейуэ щытыну зэрыщыгугъыр. «Мы илъэсыр хъун хуейщ хэку щIэныгъэм нэхъри зегъэужьыным хуэщхьэпэ Iуэхухэр щызэфIах, технологиещIэхэр къыщагъэIурыщIэ зэман. Къэралым и Президентым къалэну къигъэуващ 2030 гъэм ирихьэлIэу щIэныгъэ къэхутэныгъэу щрагъэкIуэкIымкIэ Урысей Федерацэр дунейм щынэхъ пэрыт къэралипщIым яхыхьэн хуейуэ. А лъагапIэм дынэсын щхьэкIэ къэгъэщхьэпэн хуейщ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтын IэнатIэри. Фэрэ дэрэ къытпэщытщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр а IуэхумкIэ къэралым щынэхъ пажэхэм яхэдгъэхьэну», — жиIащ республикэм и УнафэщIым.
 • Апхуэдэуи абы къыхигъэщащ Президентым къигъэува къалэнхэр зэрахуэгъэзэщIэнур, щIэм тету заужьмэ, технологиещIэхэр къагъэIурыщIэмэ. Абы папщIи республикэм лъабжьэфIхэр зэрыщыIэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я материально-техникэ лъабжьэр а лэжьыгъэм хуэфэщэну зэрылъэщри жиIащ.
 • КIуэкIуэ Казбек къытеувыIащ щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм зэрызыщIагъакъуэ щIыкIэхэми.
 • «Дэ лэжьыгъэ пыухыкIа идогъэкIуэкI щIэныгъэм къыхыхьагъащIэхэм защIэгъэкъуэным, ахэр гъэгушхуэным хуэунэтIауэ: щIэныгъэмрэ инновацэхэмрэ я IэнатIэм щагъэуващ республикэ саугъэтыр, щIэныгъэмрэ техникэмрэ къыщыхэжаныкIхэм папщIэ диIэщ Къэрал саугъэти. Аспирантхэм я стипендиери 2021 гъэм щIышылэм и 1-м къыщыщIэдзауэ сом мини 10-м нэдгъэсащ», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек
 • ЗэIущIэм Iуэху куэдым щытепсэлъыхьащ — щIэныгъэ зэгухьэныгъэхэм я Iуэху зыIутым къыщыщIэдзауэ махуэ къэс зыхэтхэми щыщIэкIыжу. ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я гугъу ящIащ мы зэманым зэлэжьхэм, дяпэкIэ я мурадхэм. Апхуэдэу, Бгы лъагэ геофизикэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ Кущев Станислав тепсэлъыхьащ абы республикэм и мэкъу-мэш IэнатIэм мыхьэнэшхуэ зэрыщиIэм къыхэкIыу, пшэм хэт щIыкIэ уэр гъэлъэлъэным ехьэлIа Iуэхум яужь зэритыр. КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и аспирант Уэдыжь Андемыркъан мэкъумэш къэкIыгъэхэм нэху требгъадзэурэ зэрызебгъэужь хъуну щIыкIэм йолэжь. Ресубликэм и Iэтащхьэм жиIащ апхуэдэ Iуэху щхьэпэхэр диIыгъыну зэрыхьэзырыр.
 • Зэхуэсым зыщытепсэлъыхьахэр къыщызэщIикъуэжым КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ республикэмрэ къэралымрэ я властым и органхэм щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм адэкIи зэрызыщIагъэкъуэнур.
 • «Фэ фызыхэт лэжьыгъэм икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ къэралым и дежкIи республикэмкIи, ауэ нэхъыбэу сэ фыкъызыхуезджэнур мы лэжьыгъэм фыхэзыша фи гугъэхэмрэ мурадхэмрэ фахуэпэжынырщ — фи гъащIэр щIэныгъэм тевухуэнырщ. Сэ солъагъу а лэжьыгъэм гурэ псэкIэ фызэрыхэпщIар. Фи зэфIэкIыр, щIэныгъэм щызыIэрывгъэхьэ ехъулIэныгъэхэр республикэми къэралми къахуэщхьэпэну дыщогугъ», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэр щызэхуищIыжым.
 • КъБР-м и9ствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.